ઈ-સીટીઝન
Skip Navigation Links   Home   |  ઈ-સીટીઝન  |  ટેન્ડર

ટેન્ડરની માહિતી

વિગતડાઉનલોડ
એમ્‍પેલમેન્‍ટ સપ્‍લાયરોનો તુવરદાળ (કોરી), મુંગ દાલ (મોગર), ચણાદાળ, ચણા (આખા) મધ્‍યાહન ભોજન યોજના હેઠળ રી-ઓકશન મોડ (સી.જી.પી. શાખા) રી-ઓકશન તા.૧૮ /૦૧/૨૦૧૮New(836 KB)
એનરોલમેન્‍ટ ઓફ સપ્‍લાયર્સ એન્‍ડ ઇ.ઓકસન્‍ટ ફોર સપ્‍લાય ઓફ એડીબલ ઓઇલ, સોલ્‍ટ, વ્‍હાઇટ, સુગર, પ્રલસીસ (તુવેરદાળ, ચણાદાળ) (હેઝ પર જીએસસીએસીએલ સ્‍પેસીફીકેશન) વીથ ઇ. પ્રોકયુરમેન્‍ટ ટેકનોલોજીસ લી. ( abc Procure )બસક શાખા વગેર. New(478 KB)
એમ્‍પેલમેન્‍ટ સપ્‍લાયરોનો તુવરદાળ (કોરી), મુંગ દાલ (મોગર), ચણાદાળ, ચણા (આખા) મધ્‍યાહન ભોજન યોજના હેઠળ ઇ-ઓકશન મોડ (સી.જી.પી. શાખા) ઇ-ઓકશન તા. ૧૦/૦૧/૨૦૧૮-૧૧/૦૧/૨૦૧૮. New(835 KB)
એમ્‍પેલમેન્‍ટ સપ્‍લાયરોનો રીફાઇન્‍ડ આયોડાઇઝ મીઠાનો સરકારી વિવિધ યોજના હેઠળ ઇઅઓકસનમોડ (ટી.ઓ.સી. શાખા) ઇ-ઓકશન તા. ૧૨-૦૧-૨૦૧૮ New(1.10 MB)
એમ્‍પેલમેન્‍ટ સપ્‍લાયરોનો વ્‍હાઇટ સુગર (એસ-૩૦ ગ્રેડ) નો ઇ-ઓકશન મોડ (ટી.ઓ.સી. શાખા) ઇ-ઓકશન તા. ૧૦-૦૧-૨૦૧૭ - ૧૧-૦૧-૨૦૧૮ New(179 MB)
એપેનલેમેન્‍ટ સપ્‍લાયરનો રિફાઇન્‍ડ કપાસિયાના પુરવઠા માટે ગુજરાત સરકારની વિવિધ કલ્‍યાણ યોજનાઓ હેઠળ તેલ ઇ-પ્રોક્યોરમેન્‍ટ મોડ (તેલ શાખા) હેઠળ ઇ-ઓક્શન તા. ૧૦-૦૧-૨૦૧૭ - ૧૧-૦૧-૨૦૧૮ New(803 MB)
આઇએસઓ અને એન્‍ડ્રોઇડ મોબાઇલ એપ્‍લિકેશનના ડિઝાઇન, ડેવલપમેન્‍ટ અને અમલીકરણ માટે જીએસએસસીસીએલ માટેની વિવિધ સેવાઓના સંકલન માટે સેવા પૂરી પાડનારની પસંદગી તા. ૦૨-૦૧-૨૦૧૮ New(579 MB)
એમ્‍પેલમેન્‍ટ સપ્‍લાયરોનો રીફાઇન્‍ડ આયોડાઇઝ મીઠાનો સરકારી વિવિધ યોજના હેઠળ ઇઅઓકસનમોડ (ટી.ઓ.સી. શાખા) ઇ-ઓકશન તા. ૧૯-૧૨-૧૭, ૨૦-૧૨-૧૭ (1.27 MB)
એમ્‍પેલમેન્‍ટ સપ્‍લાયરોનો તુવરદાળ (કોરી), મુંગ દાલ (મોગર), ચણાદાળ, ચણા (આખા) મધ્‍યાહન ભોજન યોજના હેઠળ ઇ-ઓકશન મોડ (સી.જી.પી. શાખા) ઇ-ઓકશન તા. ૦૬-૧૨-૨૦૧૭ થી ૦૭-૧૨-૨૦૧૭. (1.24 MB)
એમ્‍પેલમેન્‍ટ સપ્‍લાયરોનો વ્‍હાઇટ સુગર (એસ-૩૦ ગ્રેડ) નો ઇ-ઓકશન મોડ (ટી.ઓ.સી. શાખા) ઇ-ઓકશન તા.૦૪-૧૨-૨૦૧૭, ૦૫-૧૨-૨૦૧૭ (1.85 KB)
મધ્‍યાહન ભોજન યોજના હેઠળ ઇ-ઓકશન મોડ (સી.જી.પી. શાખા) ઇ-ઓકશન તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૭ (1.38 MB)
રીફાઇન્‍ડ કપાસિયા તેલ પુરૂ પાડવા માટે ઇ-પ્રોક્યુરમેન્‍ટ ટેકનોલોજી સાથેનું રજીસ્‍ટ;રેશન કરવા માટેનું ટેન્‍ડર (તેલ શાખા) ઇ-ઓકશન તા. ૦૪-૧૨-૨૦૧૭ થી ૦૫-૧૨-૨૦૧૭ (1.11 MB)
એમ્‍પેલમેન્‍ટ સપ્‍લાયરોનો તુવરદાળ (કોરી), મુંગ દાલ (મોગર), ચણાદાળ, ચણા (આખા) મધ્‍યાહન ભોજન યોજના હેઠળ ઇ-ઓકશન મોડ (સી.જી.પી. શાખા) ઇ-ઓકશન તા. ૨૧-૧૧-૨૦૧૭ (1.39 MB)
મગદાળ મોગર તથા રીફાઇન્‍ડ કપાસિયા તેલ પૂરૂ પાડવા માટે ઇ-પ્રોક્યુરમેન્‍ટ ટેકનોલોજી સાથેનું રજીસ્‍ટ્રેશન કરવા માટેનું ટેન્‍ડર (બઅક તથા તેલ શાખા) ઇ-ઓકસન તા. ૨૦-૧૧-૧૪૭ થી ૨૨-૧૧-૧૭ (1.74 MB)
એમ્‍પેલમેન્‍ટ સપ્‍લાયરોનો તુવરદાળ (કોરી), મુંગ દાલ (મોગર), ચણાદાળ, ચણા (આખા) મધ્‍યાહન ભોજન યોજના હેઠળ ઇ-ઓકશન મોડ (સી.જી.પી. શાખા) ઇ-ઓક્શન તા: ૧૭-૧૧-૨૦૧૭ (1.40 MB)
એમ્‍પેલમેન્‍ટ સપ્‍લાયરોનો મકાઇના અન્‍ન ત્રિવેણી યોજના (આદિજાતી કન્‍યા સ્‍કીમ) હેઠળ પુરવઠા માટે ઇ-પ્રોકયોરમેન્‍ટ મોડ (બ.અ.ક. શાખા) ઇ-ઓકશન તારીખ ૧૭-૧૧-૨૦૧૭ (1.33 MB)
એમ્‍પેનલમેન્‍ટ સપ્‍લાયરોનો તુવેરદાર (કોરી), મગદાળ (મોગર) ચણાદાળ, ચણાના એમ.ડી.એમ. યોજના હેઠળ પુરવઠા માટે ઇ-પ્રોકયુરમેન્‍ટ મોડ (બ. અ.ક. શાખા) ઇ-ઓકશન (તા. ૧૩-૧૧-૨૦૧૭ થી ૧૬-૧૧-૨૦૧૭) (406 MB)
ઍપેનલેમેન્ટ સપ્લાયરનો રિફાઈન્ડ કપાસિયાના પુરવઠા માટેગુજરાત સરકારની વિવિધ કલ્યાણ યોજનાઓ હેઠળ તેલઈ-પ્રોક્યોરમેન્ટ મોડ (તેલ શાખા) હેઠળ. ઇ-ઓકશન તા. ૧૩-૧૧-૨૦૧૭(206 MB)
ઇ-ઓકશન મોડ (ટી.ઓ.સી. શાખા) હેઠળ ગુજરાત સરકારની વિવિધ યોજનાઓ માટે વ્હાઈટ સુગર (એસ -30 ગ્રેડ) માટે સપ્લાયરોનું એપેનલેમેન્ટ. ઇ-ઓકશન તા. ૧૩-૧૧-૨૦૧૭(1.06 MB)
કોરીજેન્‍ડમ (બસક શાખા) (208 KB)
એનરોલમેન્‍ટ ઓફ સપ્‍લાયર્સ એન્‍ડ ઇ.ઓકસન્‍ટ ફોર સપ્‍લાય ઓફ એડીબલ ઓઇલ, સોલ્‍ટ, વ્‍હાઇટ, સુગર, પ્રલસીસ (તુવેરદાળ, ચણાદાળ) (હેઝ પર જીએસસીએસીએલ સ્‍પેસીફીકેશન) વીથ ઇ. પ્રોકયુરમેન્‍ટ ટેકનોલોજીસ લી. ( abc Procure )બસક શાખા વગેર. (3.50 MB)
એનરોલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ એન્ડ ઇ-ઓકસન ફોર સપ્લાય અોફ એડીબલ ઓઇલ, સોલ્ટ, વ્હાઇટ સુગર, પલસીસ (તુવેર દાળ, ચણાદાળ) હેસ પર જી. એસ. સી. એસ. સી. એલ સ્પેશીફીકેશન વીથ ઇ-પ્રોક્યુરમેન્ટ ટેક્નોલોજી લી. (809 KB)
ઇ-ટેન્ડર નોટીસ નં. ૮/૨૦૧૭ - ૧૮, ટુ બીડસ સીસ્ટમ ૧૦-૧૦-૨૦૧૭ (બાંધકામ શાખા) (35 KB)
એમ્‍પેલમેન્‍ટ સપ્‍લાયરોનો વ્‍હાઇટ સુગર (એસ-૩૦ ગ્રેડ) નો ઇ-ઓકશન મોડ (ટી.ઓ.સી. શાખા) ઇ-ઓકશન તા.૧૦-૦૧-૨૦૧૮ થી ૧૧-૦૧-૨૦૧૮
વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે વડોદરા જીલ્લા પરિવહન ઇજારા માટેનું ટેન્ડર દસ્તાવેજ અનાજ, ખાંડ, કઠોળ-દાળ, ખાદ્યતેલ તેમજ અન્ય ચીજવસ્તુઓ (561 KB)
ઇ-ટેન્ડરીંગ પધ્ધતિથી વડોદરા જિલ્લાના પરિવહન ઇજારા સુપ્રત કરવાની ટુંકી મુદતની રી-ટેન્ડર નોટીસ-ચોથો પ્રયત્ન. (35.7 KB)
ઇ-ટેન્ડર નોટીસ કન્સ્ટ્રકટીંગ સી.સી.રોડ, શેડ એન્ડ ગોડાઉન ઓફિસ એટ વેરિયસ લોકેશન ઇન ગુજરાત (22.1 KB)
વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે વડોદરા જિલ્લા પરિવહન ઇજારા માટેનું ટેન્ડર દસ્તાવેજ અનાજ, ખાંડ, કઠોળ-દાળ , ખાદ્યતેલ તેમજ અન્ય ચીજવસ્તુઓ (1.07 MB)
એનરોલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ ફોર સપ્લાય અોફ થુવેરદાલ, ચનાદાલ, ચણા, સુગર અને રીફાઇન્ડ કોટન સીડ ઓઇલ (એઝ પર જીએસસીએસસીએલ સ્પેશીફીકેશન) વીથ એનસીડીઇએકસ ઇ-માર્કેટ લી. (439 KB)
એનરોલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ ફોર સપ્લાય મેઇઝ એન્ડ વીટ (એઝ પર જીએસસીએસસીએલ સ્પેસિફિકેશન) વીથ એનસીડીઇએકસ ઇ-માર્કેટ લી. (346 KB)
ઓપનીંગ ઓફ ટેન્ડર ફોર હાયરીંગ સર્વીસીસ ફોર પ્રોવાઇડીંગ પ્લેટફોર્મ ફોર રીવર્સ ઇ-ઓકશન ફોર પરચેઝ ઓફ કોમોડીટીઝ (12.3 KB)
ટેન્ડર ફોર સર્વીસ પ્રોવાઇડર ફોર ઇ-ઓકશન પ્લેટ ફોર્મ (78.2 KB)
એનરોલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ ફોર સપ્લાય ઓફ વ્હાઇટ સુગર (એસ-૩૦ ગ્રેડ) દ્વારા એનસીડેક્સ ઇ-માર્કેટ લિમિટેડ (334 KB)
એગ્રીમેન્ટ અેન્ડ અધર ડિટેઇલ (ટેન્ડર ફોર સર્વીસ પ્રોવાઇડર ફોર ઇ-ઓકશન પ્લેટ ફોર્મ) (939 KB)
કોરીજેન્ડમ (ટેન્ડર ફોર સર્વીસ પ્રોવાઇડર ફોર ઇ-ઓકશન પ્લેટ ફોર્મ) (150 KB)
એમ્પેનલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ ફોર સપ્લાય ઓફ વ્હાઇટ સુગર (એસ-૩૦ ગ્રેડ) ફોર વેરીયસ સ્કીમ્સ અફ ગર્વમેન્ટ ઓફ ગુજરાત અંડર ઇ-ઓકશન મોડ (333 KB)
ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટ (રીવાઇઝ) ફોર ઇન્વાઇટીંગ ટેન્ડર ફોર હાયરીંગ સર્વીસીસ ફોર પ્રોવાઇડીંગ પ્લેટફોર્મ ફોર રીવર્સ ઇ-ઓકશન ફોર પરચેઝ ઓફ કોમોડીટીઝ. (347 KB)
પ્રી-બીડ મીટીંગ ઓન ૨૪-૦૮-૨૦૧૭-ગુરુવાર એટ ૧૨.૦૦ પીએમ એટ જીએસસીએસસી કમીટી રુમ, ગાંધીનગર (146 KB)
એનરોલમેન્ટ ઓફ સ૫લાયર્સ ફોર સપ્લાય ઓફ તુવરદાલ (કોરી), રીફાઇન્ડ કોટન સીડ ઓઇલ (૧પ િકગ્રા. ટીન) એન્ડ વ્હાઇટ સુગર (એઝ પર જીએસસીએસસીએલ સ્પ્ેશસ્પેશીફીકેશન વીથ એનસીડીઇએકસ ઇ-માર્કેટ લી. (83.9 KB)
નોટીસ ઇન્વાઇટીંગ ટેન્ડર ફોર હાયરીંગ સર્વીસીસ ફોર પ્રોવાઇડીંગ પ્લેટફોર્મ ફોર, રીવર્સ ઇ-ઓકશન ફોર પ્રચેઝ ઓફ કોમોડીટીઝ. (12.8 KB)
ઇનવાઇટ ઓફર્સ ફોર ઓનલાઇન રીવર્સ ઓકશન ફોર્મ રીપ્યૂટેડ સર્વીસ પ્રોવાઇડર / ટ્રેડ એકસચેન્જ ટુ ફેસીલીટેટ પ્રચેઝ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ એન્ડ નોનો એગ્રીકલ્ચરલ કોમોડીટીસ લાઇક (68.6 KB)
એમ્પેનલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ ફોર સપ્લાય ઓફ તુવેરદાલ (કોરી), મગદાળ (મોગર), ગ્રામદાલ એન્ડ હોલગ્રામ અંડર એમ.ડી.એમ. સ્કીમ ઓફ ગર્વમેન્ટ ઓફ ગુજરાત અંડર ઇ-ઓકશન મોડ (302 KB)
ઇનવાઇટ ઓફર્સ ફોર ઓનલાઇન રીવર્સ ઓકશન ફોર્મ રીપ્યૂટેડ સર્વીસ પ્રોવાઇડર / ટ્રેડ એકસચેન્જ ટુ ફેસીલીટેટ પ્રચેઝ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ એન્ડ નોનો એગ્રીકલ્ચરલ કોમોડીટીસ લાઇક (37.2 KB)
એમ્પેનલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ ફોર સપ્લાય ઓફ વ્હાઇટ સુગર (એસ-૩૦ ગ્રેડ) ફોર વેરીયસ સ્કીમ્સ ઓફ ગર્વમેન્ટ ઓફ ગુજરાત અંડર ઇ-ઓકશન મોડ (805 KB)
ઓનલાઇન રીવર્સ ઇ.ઓકસન સર્વિસ ફોર્મ રેપ્યુટેડ સર્વિસ પ્;રોવાઇડર / ટ્રેડ એકસેન્જીસ ૩ ફેસીલીટેટ પ્રચેઝ ઓફ અેગ;રીકલ્ચર એન્ડ નો એગ્રીકલ્ચર કોમોડીટીઝ (16.4 MB)
એમ્પેનલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ ફોર સપ્લાય ઓફ વ્હાઇટ સુગર (એસ-૩૦ ગ્રેડ) ફોર વેરીયસ સ્કીમ્સ ઓફ ગર્વમેન્ટ અોફ ગગુજરાત અંડર ઇ-ઓકશન મોડ (359 KB)
એનરોલમેન્ટ અોફ સપ્લાયર્સ ફોર સપ્લાય ઓફ વ્હાઇટ સુગર (એસ-૩૦ ગ્રેડ) થ્રુ એનસીડીઇએકસ ઇ-માર્કેટ લી. (467 KB)
ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઓફ સપ્‍લાયર્સ ફોર સપ્‍લાય ઓફ વ્‍હાઇટ સુગર (એસ-૩૦ ગ્રેડ) ફોર વેરીયસ સ્‍કીમ્‍સ ઓફ ગર્વમેન્‍ટ ઓફ ગુજરાત અન્‍ડર ઇ-ઓકશન મોડ (867 KB)
એનરોલ્મેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ ફોર સપ્લાય તુરદાલ​(કોરી) એન્ડ મુંગદાલ​(મોગર​) (એસ પર જીએસસીએસસીએલ સ્પેસીફિકેશન​) વિથ એનસીડીઇએક્ષ ઇ-માર્કેટ લિમિટેડ​. (258 KB)
ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિ.દ્વારા રાજ્યના વિવિધ વિભાગો દ્વારા વપરાતાસિમેન્ટની પ્રાપ્તિ ભાવ તથા ઉપલબ્ધિનોસમયગાળો નકકી કરવા બાબત (71.8 KB)
એનરોલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ મેઇઝ એન્ડ વ્હાઇટ સુગર (એસ પર જી.એસ​.સી.એસ​.સી.એલ​. સ્પેસીફિકેશન​) વીથ એનસીડીઇએક્ષ​-ઇમાર્કેટ લિમિટેડ​ (42 KB)
એમ્પેનલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ ફોર સપ્લાય ઓફ વ્હાઇટ સુગર (એસ​-૩૦ ગ્રેડ​) ફોર વેરીયસ સ્કીમ ઓફ ગ​વર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત અન્ડર ઇ-ઓક્શન મોડ (647 KB)
રેટ કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત અનાજના પેકિંગ માટે પ્લાસ્ટિક બેગ (૧૦ કિગ્રા ક્ષમતાની આશરે ૩૨ લાખ તથા ૫૦ કિગ્રા ક્ષમતાની આશરે ૫ લાખ ખરીદવાની ટેન્ડર નોટિસ (668 KB)
એમ્‍પેનેલમેન્‍ટ ઓફ સપ્‍લાયર્સ ટુ સપ્‍લાય વ્હીટ ફોર અન્ન ત્રિવેણી યોજના અન્ડર આદીજાતિ ક્ન્યા સ્કીમ ઓફ ગર્વમેન્‍ટ ઓફ ગુજરાત થ્રો ઇ-ઓકશન મોડ (248 KB)
એમ્‍પેનેલમેન્‍ટ ઓફ સપ્‍લાયર્સ ટુ સપ્‍લાય મેઝ ફોર અન્ન ત્રિવેણી યોજના અન્ડર આદીજાતિ ક્ન્યા સ્કીમ ઓફ ગર્વમેન્‍ટ ઓફ ગુજરાત થ્રો ઇ-ઓકશન મોડ (686 KB)
એમ્‍પેનેલમેન્‍ટ ઓફ સપ્‍લાયર્સ ફોર સપ્‍લાય ઓફ વ્‍હાઇટ સુગર (એસ-૩૦ ગ્રેડ) ફોર વેરીયસ સ્‍કીમ્‍સ ઓફ ગર્વમેન્‍ટ ઓફ ગુજરાત અન્‍ડર ઇ-ઓકશન મોડ (646 KB)
એમ્‍પેનેલમેન્‍ટ ઓફ સપ્‍લાયર્સ ફોર સપ્‍લાય ઓફ રીફાઇન્‍ડ કોટનસીડ ઓઇલ અન્‍ડર વેરીયસ વેલફેર સ્‍કીમ્‍સ ઓફ ગર્વમેન્‍ટ ઓફ ગુજરાત અન્‍ડર ઇ-ઓકશન મોડ (170 KB)
વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે જીલ્લાવાર પરિવહન ઇજારા માટેની ટેન્‍ડર નોટીસ (651 KB)
ઈ-ટેન્‍ડરીંગ પધ્ધતિથી મજુરી કામના ઇજારા સુપ્રત કરવા અંગેની પાલનપુર(બનાસકાંઠા) જીલ્લાની ટેન્‍ડર નોટીસ (867 KB)
ઇ-ટેન્‍ડરીંગ પધ્ધતિથી મજુરી કામના ઇજારા સુપ્રત કરવા અંગેની ભરુચ જીલ્લાની ટેન્‍ડર નોટીસ (258 KB)
ઇ-ટેન્‍ડરીંગ પધ્ધતિથી મજુરી કામના ઇજારા સુપ્રત કરવા અંગેની પાટણ જીલ્‍લાની ટેન્‍ડર નોટીસ
ઇ-ટેન્‍ડરીંગ પધ્ધતિથી મજુરી કામના ઇજારા સુપ્રત કરવા અંગેની ગાંધીનગર જીલ્‍લાની ટેન્‍ડર નોટીસ
ઇ-ટેન્‍ડરીંગ પધ્ધતિથી મજુરી કામના ઇજારા સુપ્રત કરવા અંગેની અમદાવાદ જીલ્‍લાની ટેન્‍ડર નોટીસ
ઇ-ટેન્‍ડરીંગ પધ્ધતિથી મજુરી કામના ઇજારા સુપ્રત કરવા અંગેની રાજકોટ જીલ્‍લાની ટેન્‍ડર નોટીસ
ઇ-ટેન્‍ડરીંગ પધ્ધતિથી મજુરી કામના ઇજારા સુપ્રત કરવા અંગેની રાજકોટ (જામકંડોરણા) ટેન્‍ડર નોટીસ
ઇ-ટેન્‍ડરીંગ પધ્ધતિથી મજુરી કામના ઇજારા સુપ્રત કરવા અંગેની મોરબી જીલ્‍લાની ટેન્‍ડર નોટીસ
ઇ-ટેન્‍ડરીંગ પધ્‍ધતિથી મજુરી કામના ઇજારા સુપ્રત કરવા અંગેની ખેડા જીલ્‍લાની ટેન્‍ડર નોટીસ
ઇ-ટેન્‍ડર પધ્ધતિથી જિલ્લાવાર પરિવહનw ઇજારા સુપ્રત કરવાની ટેન્‍ડર નોટીસ New
વિગતડાઉનલોડ
ઇ-ટેન્‍ડરીંગ પધ્ધતિથી મજુરી કામના ઇજારા સુપ્રત કરવા અંગેની ભરુચ જીલ્લાની ટેન્‍ડર નોટીસ New
એમ્‍પેનલમેન્‍ટ ઓફ સપ્‍લાયર્સ ફોર સપ્‍લાય ઓફ તુવરદાળ (કોરી), મુંગ દાળ (મોગર), ગ્રામ દાળ એન્‍ડ હોલગ્રામ અંડર મીડ-ડે-મીલ સ્‍કીમ એન્‍ડ ઇન્‍ટીગ્રેટેડ ચાઇલ્‍ડ ડેવલપમેન્‍ટ સ્‍કીમ એન્‍ડ ગર્વમેન્‍ટ ઓફ ગુજરાત અંડર ઇ-ઓકશન મોડ New
એમ્પે્નલમેન્ટ ઓફ સપ્લાટયર્સ ફોર સપ્લાવય ઓફ રીફાઇન્ડ આયોડાઇઝ એડીબલ સોલ્ટ ફોર વેરીયસ સ્કીેમ્સે ઓફ ગર્વમેન્ટટ ઓફ ગુજરાત અંડર ઇ-ઓક્શન મોડ New
એમ્‍પેનલમેન્‍ટ ઓફ સપ્‍લાયર્સ ફોર સપ્‍લાય ઓફ વ્‍હાઇટ સુગર (એસ-૩૦ ગ્રેડ) ફોર વેરીયસ સ્‍કીમ્‍સ ઓફ ગર્વમેન્‍ટ ઓફ ગુજરાત અંડર ઇ-ઓકશન મોડ. New
એમ્‍પેનેલમેન્‍ટ ઓફ સપ્‍લાયર્સ ફોર સપ્‍લાય ઓફ રિફાઇન્‍ડ કોટનસીડ ઓઇલ અંડર વેરીયસ વેલફેર સ્‍કીમ ઓફ ગર્વમેન્‍ટ ઓફ ગુજરાત અંડઇ ઇ-પ્રોકયુરમેન્‍ટ મોડ. New
સને ૨૦૧૭.૧૮ માટે સેન્ટ્રલ ઇન્ટરનલ ઑડીટર(પ્રિ-ઓડીટ સાથે)ની નિમણુંક અંગે New
ઇ-ટેન્‍ડર નોટીસ નં.૧૧/૨૦૧૬-૧૭ (ગોડાઉન બાંધકામ માટે કન્‍સલ્ટન્‍સી સર્વીસ) New
ઈ-ટેન્ડર નોટીસ નં.૧૦/૨૦૧૬-૧૭ સીંગલ બીડ (ગોડાઉન બાંધકામ) New
એમ્પેનલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ ફોર સપ્લાય ઓફ વ્હાઇટ સુગર (એસ​-૩૦ ગ્રેડ​) ફોર વેરીયસ સ્કિમ ઓફ ગ​વર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત અંડર ઇ-ઓક્શન મોડ​ New
એમ્પેનલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ ફોર સપ્લાય ઓફ તુર દાલ(કોરી), મુંગ દાલ​(મોગર), ગ્રામ દાલ એન્ડ હોલ ગ્રામ અંડર મીડ​-ડે-મીલ સ્કિમ એન્ડ ઇન્ટિગ્રેટેડ ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સ્કિમ એન્ડ ગ​વર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત અંડર ઇ-ઓક્શન મોડ​ New
એમ્પેનલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ ફોર સપ્લાય ઓફ રીફાઇંડ કોટનસીડ ઓઇલ અંડર વેરીયસ વેલ્ફેર સ્કિમ ઓફ ગ​વર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત અંડર ઇ-પ્રોક્યુરમેન્ટ મોડ New
ટેન્‍ડર નોટીસ ફોર સર્વીસીસ ઓફ સ્‍પ્રેઇંગ એન્‍ડ ફુમીગેશન ટ્રીટમેન્‍ટ ફોર​ ફુડગ્રેઇન, કૉર્સ ગ્રેઇન, પલસીસ એકસેટ્રા એન્‍ડ સર્વિસીસ​ ફોર ગોડાઉન ફુમીગેશન એન્‍ડ રોડેન્‍ટ કંટ્રોલ New
એમ્‍પેનલમેન્‍ટ ઓફ સ૫લાયર્સ ફોર સપ્‍લાય ઓફ વ્‍હાઇટ સુગર (એસ-૩૦ ગ્રેડ) ફોર વેરીયસ સ્‍કીમસ ઓફ ગર્વમેન્‍ટ ઓફ ગુજરાત અંડર ઇ-ઓક્શન મોડ New
એમ્‍પેનલમેન્‍ટ ઓફ સપ્‍લાયર્સ ફોર સપ્‍લાય ઓફ તુવર દાલ (કોરી), મુગ દાલ (મોગર), ગ્રામદાલ​ એન્‍ડ હોલ ગ્રામ અંડર મીડ-ડે-મીલ સ્‍કીમ એન્‍ડ ઇન્‍ટીગ્રેટેડ ચાઇલ્‍ડ ડેવલપમેન્‍ટ સ્કીમ્સ ઓફ ગર્વમેન્‍ટ ઓફ ગુજરાત અંડર ઇ-ઓક્શન મોઙ New
ઈ-ટેન્‍ડર નોટીસ નં-૮/૨૦૧૬-૧૭/ટુ બીડ- ૧)અમદાવાદ શહેર ગોડાઉન ખાતે કમ્પાઉન્‍ડ બનાવવાનું કામ ૨)ગોડાઉન નં-૧ માં રીપેરીંગ કામ ૩) કલ્પતરુ ફીલીંગ સ્ટેશન ખાતે પેવર બ્લોક લગાવવાની કામગીરી New
શોર્ટ ઇ-ટેન્‍ડર નોટીસ નં-૯/૨૦૧૬-૧૭/ટુ બીડ-નિગમના ગોડાઉન કેન્‍દ્રો જલાલપોર, વાસંદા અને ધરમપુર ખાતે ટોઇલેટ બનાવવાની કામગીરી માટેનુ ઇ-ટેન્‍ડર New
એમ્‍પેનલમેન્‍ટ ઓફ સ૫લાયર્સ ફોર સ૫લાય ઓફ રીફાઇન્‍ડ કોટનસીડ ઓઇલ અંડર વેરીયસ વેલફેર સ્‍કીમ્સ ઓફ ગર્વમેન્‍ટ ઓફ ગુજરાત અંડર ઇ-પ્રોકરમેન્‍ટ મોડ . New
એમ્પેનલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ ફોર સ્પ્લાય ઓફ તુર દાલ​(કોરી), ઇન ૧ કેજી પેકીગઅન્ડર બીપીલ-એએવાય સ્કિમ ઓફ ગ​વર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત અંડર ઇ-ઓક્શન મોડ​. New
એમ્પેનલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ ફોર સપ્લાય ઓફ વ્હાઇટ સુગર(એસ​-૩૦ ગ્રેડ​) ફોર વેરીયસ સ્કિમ ઓફ ગ​વર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત અંડર ઇ-ઓક્શન મોડ​ New
એમ્પેનલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ ફોર સ્પ્લાય ઓફ તુર દાલ​(કોરી), મુંગ દાલ​(મોગર​) એન્ડ ગ્રામ દાલ અંડર મીડ​-ડે-મીલ​-સ્કિમ એન્ડ ઇન્ટિગ્રેટેડ ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સ્કિમ એન્ડ હોલ ગ્રામ અંડર આઇસીડીએસ ઓફ ગ​વર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત અંડર ઇ-ઓક્શન મોડ​. New
એમ્પેનલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ ફોર સ્પ્લાય ઓફ રીફાઇંડ કોટનસીડ ઓઇલ અંડર વેરીયસ વેલફેર સ્કિમ ઓફ ગ​વર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત અંડર ઇ-ઓક્શન મોડ​. New
એમ્પેનલમેન્ટ ઓફ સપ્લાયર્સ ફોર સ્પ્લાય ઓફ એડીબલ ઓઇલ​, સોલ્ટ​, વ્હાઇટ સુગર​, પલ્સીસ​(તુર દાલ​, ગ્રામ દાલ​) ઇટીસી. (એસ પર જીએસસીએસસીએલ સ્પેસીફીકેશન​) વીથ એનસીડીઇએક્સ ઇ-માર્કેટ લિમીટેડ​ New

વિગતડાઉનલોડ
GSCSC પીડીએસ ખાંડ ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટ(ઈ-ઓક્શન) New
એનરોલમેન્ટ અોફ સપ્લાયરો ફોર સપ્લાય ઓફ એડીબલ ઓઇલ, સોલ્ટ, વાઇટ સુગર, પલ્સિસ ( તૂર દાળ, ગ્રામ દાળ) New
શોર્ટ ઇ-ટેન્ડર નોટીસ નં. ૫-૨૦૧૬-૧૭-ટુ બીડ New
Toor ( Whole ) : Results obtained in Reports of Joint sampling - testing with FCI/FSD New
PREPARATION OF TOOR DAL FROM TOOR WHOLEAS PER THE REQUIREMENT OF PDS
એનરોલમેન્ટ અોફ સપ્લાયરો ફોર સપ્લાય ઓફ એડીબલ ઓઇલ, સોલ્ટ, વાઇટ સુગર, પલ્સિસ ( તૂર દાળ, ગ્રામ દાળ)
Tender Notice No: GSCSC/CGP/PDS/WHOLETOOR/2016-17-1 dated 23/06/2016 - Extension of Time (Corrected New)
શોર્ટ ઇ-ટેન્ડર નોટીશ નંબર ૪/૨૦૧૬-૧૭
એન્‍રોલમેન્‍ટ ઓફ સપ્‍લાયર્સ ફોર સપ્‍લાય ઓફ એડીબલ ઓઇલ, સોલ્‍ટ, વ્‍હાઇટ સુગર, પલસીસ (તુવર દાલ, ગ્રામ દાલ) એકસેટ્રા
પ્રીપરેશન ઓફ તુવરદાલ ફોર્મ તુવરહોલ એઝ પર ધ રીક્વાયરમેન્‍ટ ઓફ પીડીએસ (કરેક્ટેડ ન્યુ)
ઇ-ટેન્ડરીંગ પદ્ધતિથી રાજકોટ જીલ્લાના મજુરી કામના ઇજારા સુપ્રત કર​વાની ટેન્ડર નોટીસ​
ઝેરોક્ષ નકલો કાઢ​વા માટેની કામગીરીના ઇજારા માટેનું ટેન્ડર
શોર્ટ ઇ-ટેન્ડર નોટિસ નં -૩/૨૦૧૬-૨૦૧૭
Tender Notice for Awarding Rate Contract for the Printing Work
ઇ-ટેન્‍ડર નોટીસ નં. ૨/૨૦૧૬-૧૭
સી.સી. રોડ​, ગોડાઉન મેનેજર ઓફિસ​, કમ્પાઉન્ડ વોલ અને શેડ બનાવ​વા માટે ઇ-ટેન્ડર પદ્ધતીથી ટેન્ડર
ડોર સ્‍ટેપ ડીલીવરી યોજનાની પરિવહન કામગીરી સુપ્રત કરવાની ટેન્‍ડર નોટીસ જીલ્‍લો બનાસકાંઠા
ભરુચ જીલ્લા માટે પરિવહન ઇજારા માટેનું ટેન્ડર દસ્તાવેજ વર્ષ​-૨૦૧૬-૧૭
ઇ-ટેન્‍ડરીંગ પદ્ધતિથ ભરૂચ જિલ્‍લા માટે જીલ્‍લાવાર પરિવહન ઇજારા સુપ્રત કરવાની ટૂંકી મુદતની ટેન્‍ડર નોટીસ
ડોરસ્ટેપ ડીલીવરી યોજનાની પરિવહન કામગીરી સુપ્રત કર​વાની ટેન્ડર નોટીસ, જીલ્લો અર​વલ્લી અને સાબરકાંઠા​
Tender document for Purchase of High Density Polyethylene / Plypropylene / Woven Sacks for Packing Food Grains​
ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટ ફોર રેટ કોન્ટ્રેક્ટ ફોર ધ ગ્લોબલ પોઝિસનીંગ સીસ્ટમ (જી.પી.એસ​.) સીસ્ટમ​
નિગમના વીંછીયા જીલ્લો રાજકોટ ખાતે કંપાઉન્ડ વોલ બનાવવા કામ માટે ઇ-ટેન્ડર નોટીસ
નિગમના ગોડાઉન સેન્ટરો ખાતે કમ્પાઉંડ વોલ બનાવ​વાના કામો માટે ઇ-ટેન્ડર નોટિસ
ઇ-ટેન્ડરીંગ પદ્ધતિથી જીલ્લાવાર પરિવહન ઇજારા સુપ્રત કરવાની ટેન્ડર નોટીશ
જુની એસી।સીએનજી।પેટ્રોલ એમ્બેસેડર વેચાણ અંગેની ટેન્ડર નોટીસ.
જુના ટેન્ડર જોવા માટે અહિં ક્લિક કરો
મુખ્ય લિંક પર જાઓ