ચીજવસ્તુઓનો સંગ્રહ અને વિતરણ
Skip Navigation Links   Home   |  ચીજવસ્તુઓનો સંગ્રહ અને વિતરણ  |  કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નિશ્‍ચિત કરેલ ચીજવસ્તુઓના યુનિફોર્મ સ્‍પેસિફીકેશન

અનાજના યુનિફોર્મ સ્‍પેસિફીકેશન

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નિશ્‍ચિત કરેલ અનાજના યુનિફોર્મ સ્‍પેસિફીકેશન

નિગમ દ્વારા ચીજવસ્‍તુઓની ખરીદી માટે નિશ્‍ચિત કરેલ ગુણવત્તાના ધારાધોરણો

મુખ્ય લિંક પર જાઓ