ઈ-સીટીઝન
Skip Navigation Links   Home   |  ઈ-સીટીઝન  |  માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

માહિતી મેળવવાનો અધિકારના કાયદા હેઠળ પી.આઇ.ઓ./ એ.પી.આઇ.ઓ અધિકારીશ્રીઓની માહિતી

વડી કચેરી

ક્રમઅધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર
શ્રી પી. આર. રાણાપ્રથમ અપીલ અધિકારીશ્રી ૦૭૯-૨૩૨૨૧૪૪૮
શ્રીમતી એમ. એચ. પંડ્યા જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી, (પી.આઇ.ઓ.) ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
શ્રી એચ. કે. રાણા મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી (એ.પી.આઇ.ઓ.) ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭/૩૮

જીલ્લા કચેરી

તમામ જીલ્લા કચેરીના નાયબ જીલ્લા મેનેજર (ગ્રેડ-૨) જે તે જીલ્લાના જાહેર માહિતી અધિકારી તરીકે નિયુકત થયેલ છે.

મુખ્ય લિંક પર જાઓ