અમારા વિષે
Skip Navigation Links   Home   |  અમારા વિષે  |  નાબાર્ડ વેરહાઉસિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (ડબલ્યુ આઈ.એફ) હેઠળ ગોડાઉન બાંઘકામ ની વિગત

નાબાર્ડ વેરહાઉસિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (ડબલ્યુ.આઈ.એફ) હેઠળ ગોડાઉન બાંઘકામ (આર​. એન્ડ બી વિભાગ દ્વારા) ની વિગત

ક્રમજીલ્‍લોગોડાઉન કેન્‍દ્રકેપેસીટી (મે.ટન)ગોડાઉન કોસ્‍ટ રૂા. લાખમાં
અમદાવાદબાવળા૩૦૦૦૪૭૨.૦૬કામ પુર્ણ
અરવલ્‍લીમેઘરજર૦૦૦૩૭૧.૧૨કામ ચાલુ છે
અરવલ્‍લીબાયડર૦૦૦૩૧૦.૨૮ટેન્‍ડર સ્‍ટેજ પર
અરવલ્‍લીમોડાસાર૦૦૦૩૦૦.૮૨ટેન્‍ડર સ્‍ટેજ પર
દેવભૂમિઘ્‍વારકાજામકલ્‍યાણપુરર૦૦૦૨૫૬.૧૧કામ ચાલુ છે
સાબરકાંઠાવડાલીર૦૦૦૩૫૬.૭૯કામ ચાલુ છે
સાબરકાંઠાધનસુરાર૦૦૦૩૦૦.૮૧ટેન્‍ડર સ્‍ટેજ પર
પોરબંદરકુતીયાણાર૦૦૦૧૮૦.૪૬કામ પુર્ણ
પોરબંદરરાણાવાવર૦૦૦૧૮૦.૪૬કામ પુર્ણ
૧૦આણંદસોજીત્રાર૦૦૦૨૪૦.૬૫કામ પુર્ણ​
૧૧આણંદતારાપુરર૦૦૦૨૪૯.૧૨કામ પુર્ણ
૧રઆણંદઉમરેઠર૦૦૦૨૪૬.૯૩કામ પુર્ણ​
૧૩પંચમહાલમોરવા(હડફ)ર૦૦૦૨૫૧.૬૨કામ પુર્ણ​
૧૪પંચમહાલખાનપુરર૦૦૦૨૫૨.૦૩ટેન્‍ડર સ્‍ટેજ પર
૧પગાંધીનગરગાંધીનગરપ૦૦૦૪૭૬.૮૬કામ પુર્ણ
૧૬અમરેલીબગસરાર૦૦૦૨૫૫.૫૦કામ ચાલુ છે.
૧૭ભાવનગરશીહોરર૦૦૦૧૪૭.૨૦કામ પુર્ણ
૧૮ભાવનગરઘોઘાર૦૦૦૩૧૮.૬૭વર્ક ઓર્ડર આપેલ છે
૧૯દેવભૂમી - ઘ્‍વારકાજામખંભાળીયાર૦૦૦૨૫૬.૪૦વર્ક ઓર્ડર આપેલ છે
ર૦ભાવનગરઉમરાળાર૦૦૦૧૫૪.૯૪કામ પુર્ણ
ર૧સુરેન્‍દ્રનગરસાયલાર૦૦૦૨૬૪.૨૮વર્ક ઓર્ડર આપેલ છે
રરડાંગવધઈર૦૦૦ર૬૪.ર૮કામ ચાલુ છે.
ર૩જામનગરજામજોધપુરર૦૦૦૨૬૧.૯૮ફાઉન્ડેશન લેવલ
ર૪જુનાગઢમેંદરડાર૦૦૦૨૩૭.૩૩કામ ફીનીશીંગ લેવલ
રપજુનાગઢકેશોદપ૦૦૦૨૭૭.૬૧કામ ચાલુ છે.
ર૬પોરબંદરપોરબંદરપ૦૦૦૪૭૯.૨૧કામ ચાલુ છે.
ર૭રાજકોટટંકારાર૦૦૦૧૬૫.૪૪કામ ચાલુ છે.
ર૮રાજકોટજામકંડોરણાર૦૦૦૧૮૦.૮૯કામ પૂર્ણ
ર૯રાજકોટલોધીકાર૦૦૦૧૭૨.૧૫કામ પૂર્ણ
૩૦જામનગરલાલપુરર૦૦૦૨૬૪.૫૨કામ પુર્ણ
૩૧જામનગરકાલાવડર૦૦૦૨૫૪.૮૭કામ ચાલુ છે.
૩રજુનાગઢમાણાવદરર૦૦૦૨૩૪.૨૮કામ પુર્ણ​
૩૩કચ્‍છમાંડવીર૦૦૦૨૭૭.૯૨કામ પૂર્ણ
૩૪કચ્‍છગાંધીધામર૦૦૦૨૮૬.૪૪ટેન્‍ડર સ્‍ટેજ પર
મુખ્ય લિંક પર જાઓ