ઈ-સીટીઝન
Skip Navigation Links   Home   |  ઈ-સીટીઝન  |  ભરતી અંગેની જાહેરખબર

ભરતી અંગેની જાહેરખબર

વિષયડાઉનલોડ​
લેખિત પરીક્ષા અંગેની જાહેરખબરPDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(1.05 MB)
વિષયડાઉનલોડ​
વર્ગ ૨ સંવર્ગની ભરતી માટે મુદત વધારોPDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(73.8 KB)
વર્ગ ૨ સંવર્ગની ભરતી અંગેની જાહેરાતPDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(1.55 MB)
Requires Deputy General Manager (Commerce) Designated As General Manager (Commerce)PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(105 KB)
ભરતી અંગેની જાહેરખબર ૨૦૧૬-૧૭PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(134 KB)
ભરતી અંગેની જાહેરખબર ૨૦૧૫-૧૬PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(55 KB)
ભરતી અંગેની જાહેરખબર ૨૦૧૪-૧૫PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(229 KB)
મુખ્ય લિંક પર જાઓ