ઈ-સીટીઝન
Skip Navigation Links   Home   |  ઈ-સીટીઝન  |  નિગમના પરિપત્ર  |  ક્યુસી શાખા

ક્યુસી શાખા

તારીખપરિપત્ર ક્રમાંક​વિગતડાઉનલોડ
૦૮-૦૧-૨૦૧૮નં.નાપુનિ/૧૬૧/ક્યુ.સી./૩૧૭૦/અનાજ/પ્રાપ્તિ-સંગ્રહ​-વિતરણ/ગુણ​વત્તા તપાસણી/જાણ​વણી/ ૨૦૧૭-૧૮ગુ.રા.ના.પૂ.નિગમ દ્વારા અનાજની પ્રાપ્તિ, સંગ્રહ અને વિતરણ સમયે ગુણ​વત્તાની તપાસણી તથા જાળ​વણી બાબત​પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૧-૧૦-૨૦૧૭નાપૂનિ /૧૬૧/કયુ.સી/૩૧૮૩ળએમ.એસ.પી./ પેડી/મકાઇ/બાજરા/ત્રાપ્તિ/૨૦૧૭-૧૮ખરીફ માર્કેટીંગ સીઝન ૨૦૧૭-૧૮ના ટેકાના ભાવે ડાંગર, મકાઇ અને બાજરીની યુનીફોર્મ સ્પેસીફેકેશન મુજબના ધારાધોરણ માટેની ખરીદીમાં જથ્થાનું ગ્રેડીંગ, સંગઠ અને જાળવણી બાબત. પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૨૭-૦૨-૨૦૧૭નાપુનિ/ક્યુસી/૩૧૮૧ એમ​.એસ.પી./ઘઉ/સ્પેસીફીકેશન​/પરિપત્ર​/૨૦૧૭-૧૮/૬૫૫રવી માર્કેટીંગ સીઝન ૨૦૧૭-૧૮ ના ટેકાના ભાવે ઘઉંની યુનિફોર્મ સ્પેસીફીકેશન મુજબના ધારાધોરણ માટેની ખરીદીમાં જથ્થાનું ગ્રેડીંગ સંગ્રહ અને જાળવણી બાબત​પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૨૯-૦૯-૨૦૧૬નાપુનિ-૧૬૧/ક્યુ.સી./૩૦૬૪/કે.એમ​.એસ​./ડાંગર​/મકાઇ/બાજરા/ટેકાના ભાવે પ્રાપ્તિ/૨૦૧૬-૧૭ખરીફ માર્કેટીંગ સીઝન ૨૦૧૬-૧૭મા ટેકાના ભાવે ડાંગર​, મકાઇ અને બાજરીની યુનીફોર્મ સ્પેસીફીકેશન મુજબના ધારાધોરણ માટેની ખરીદીમાં જથ્થાનું ગ્રેડીંગ, સંગ્રહ અને જાળવણી બાબત​પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૭-૦૨-૨૦૧૬નાપુનિ/કયુસી/૩૧૮૧/એમએસ.વી./ઘઉં/સ્‍પેસીફીકેશન/પરિપત્ર/૨૦૧૬-૧૭/૫૦૫રવિ માર્કેટીંગસીજન ૨૦૧૬-૧૭ના ટેકાના ભાવે ઘઉં ની યુનિફોર્મ સ્‍પેસીફીકેશન મુજબના ધારાધોરણ માટેની ખરીદીમાં જથ્‍થાનું ગ્રેડીંગ, સંગ્રહ અને જાળવણી બાબપીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૦૫-૧૦-૨૦૧૫નાપુનિ-૧૬૧-કયુ.સી.-૩૦૬૪-કે.એમ.એસ.-ડાંગર-મકાંઇ-બાજરા-ટેકાના ભાવે-પ્રાપ્તિ-૨૦૧૫-૧૬ખરીફ માર્કેટીંગ સીઝન ૨૦૧૫-૧૬મા ટેકાના ભાવે ડાંગર​, મકાઇ અને બાજરીની યુનીફોર્મ સ્પેસીફીકેશન મુજબના ધારાધોરણ માટેની ખરીદીમાં જથ્થાનું ગ્રેડીંગ, સંગ્રહ અને જાળવણી બાબત​પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
મુખ્ય લિંક પર જાઓ