ઈ-સીટીઝન
Skip Navigation Links   Home   |  ઈ-સીટીઝન  |  નિગમના પરિપત્ર  |  ક્યુસી શાખા

ક્યુસી શાખા

તારીખપરિપત્ર ક્રમાંક​વિગતડાઉનલોડ
૨૭-૦૨-૨૦૧૭નાપુનિ/ક્યુસી/૩૧૮૧ એમ​.એસ.પી./ઘઉ/સ્પેસીફીકેશન​/પરિપત્ર​/૨૦૧૭-૧૮/૬૫૫રવી માર્કેટીંગ સીઝન ૨૦૧૭-૧૮ ના ટેકાના ભાવે ઘઉંની યુનિફોર્મ સ્પેસીફીકેશન મુજબના ધારાધોરણ માટેની ખરીદીમાં જથ્થાનું ગ્રેડીંગ સંગ્રહ અને જાળવણી બાબત​પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૨૯-૦૯-૨૦૧૬નાપુનિ-૧૬૧/ક્યુ.સી./૩૦૬૪/કે.એમ​.એસ​./ડાંગર​/મકાઇ/બાજરા/ટેકાના ભાવે પ્રાપ્તિ/૨૦૧૬-૧૭ખરીફ માર્કેટીંગ સીઝન ૨૦૧૬-૧૭મા ટેકાના ભાવે ડાંગર​, મકાઇ અને બાજરીની યુનીફોર્મ સ્પેસીફીકેશન મુજબના ધારાધોરણ માટેની ખરીદીમાં જથ્થાનું ગ્રેડીંગ, સંગ્રહ અને જાળવણી બાબત​પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૭-૦૨-૨૦૧૬નાપુનિ/કયુસી/૩૧૮૧/એમએસ.વી./ઘઉં/સ્‍પેસીફીકેશન/પરિપત્ર/૨૦૧૬-૧૭/૫૦૫રવિ માર્કેટીંગસીજન ૨૦૧૬-૧૭ના ટેકાના ભાવે ઘઉં ની યુનિફોર્મ સ્‍પેસીફીકેશન મુજબના ધારાધોરણ માટેની ખરીદીમાં જથ્‍થાનું ગ્રેડીંગ, સંગ્રહ અને જાળવણી બાબપીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૦૫-૧૦-૨૦૧૫નાપુનિ-૧૬૧-કયુ.સી.-૩૦૬૪-કે.એમ.એસ.-ડાંગર-મકાંઇ-બાજરા-ટેકાના ભાવે-પ્રાપ્તિ-૨૦૧૫-૧૬ખરીફ માર્કેટીંગ સીઝન ૨૦૧૫-૧૬મા ટેકાના ભાવે ડાંગર​, મકાઇ અને બાજરીની યુનીફોર્મ સ્પેસીફીકેશન મુજબના ધારાધોરણ માટેની ખરીદીમાં જથ્થાનું ગ્રેડીંગ, સંગ્રહ અને જાળવણી બાબત​પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
મુખ્ય લિંક પર જાઓ