અન્ય કામગીરી
Skip Navigation Links   Home   |  અન્ય કામગીરી  |  ગેસ એજન્‍સીઓ તેમજ પેટ્રોલપંપો

ગેસ એજન્‍સીઓ તેમજ પેટ્રોલપંપો

નિગમની મોટાભાગની પ્રવૃત્તિઓ કેન્‍દ્ગ/રાજય સરકારની વિવિધ કલ્‍યાણકારી યોજનાઓ સાથે સંકળાયેલ છે. તદ ઉપરાંત પોતાની બિઝનેસ એક્ટીવિટી વધારવા માટે નિગમ દ્વારા ગેસ એજન્‍સીઓ અને પેટ્રોલપંપો ચલાવીને નિગમની કામગીરીનો વ્યાપ વધારેલ છે. આ પ્રકારની કામગીરી ઘણીવાર રાજય સરકારને હડતાળ વિગેરે જેવા સંજોગોમાં ઉપયોગી નિવડી છે.

ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિમિટેડ હેઠળ ગેસ કેન્દ્ર

ક્રમ ગેસ કેન્‍દ્રઇન્‍ચાર્જ અધિકારીશ્રીફોન નંબરસરનામું
નવરંગપુરા, (અમદાવાદ) આર.ચુડાસમા
આસી. મેનેજર
૦૭૯-૨૭૫૬૧૪૧૦
મો. ૯૪૨૫૪૬૨૯૩૮
બી/૪, નંદિની હાઉસ,
શ્રી હરીઓંમ સ્કેર,
દેનાબેંકની બાજુમાં,
નારણપુરા રેલ્વે ક્રોસિંગ નજીક,
અમદાવાદ.
સુરત શ્રી આર​. સી. વલ્વી
સીની. સેલ્સમેન
૦૨૬૧-૨૫૪૦૭૪૮
૦૨૬૧-૨૫૪૦૬૯૭,
મો. ૯૮૭૯૭૫૭૮૧૧
સરકારી ફૂડ ગોદામ,
વરાછા રોડ,
નવા ગામ, સુરત

ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિમિટેડ હેઠળ પેટ્રોલ પંપ

ક્રમ સરનામુંઇન્‍ચાર્જ અધિકારીશ્રીફોન નંબર /
મોબાઇલ નંબર
વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭એપ્રિલ​-૨૦૧૭
વાર્ષિક ટર્નઓવર
એચ.એસ.ડી. (કિ. લી.માં)
વાર્ષિક ટર્નઓવર
એમ.એસ. (કિ. લી.માં)
એચ એસ ડી (કિ. લી.માં)એમ એસ (કિ. લી.માં)
કલ્‍પતરૂ ફિલિંગ સ્ટેશન
સેકટર ૨૧, ગાંધીનગર
શ્રી એ. એ. શેખ
આસી.મેનેજર
૦૭૯-૨૩૨૨૧૨૮૮
મો. ૯૬૮૭૨૮૧૬૭૪
૫૨૮૩ ૩૯૫૩૪૧૯૩૨૩
કલ્‍પતરૂ ફિલિંગ સ્ટેશન
અંજલી ચાર રસ્તા, વાસણા, અમદાવાદ
શ્રી બી. બી. દેસાઈ
આસી.મેનેજર
૦૭૯-૨૬૬૧૧૧૩૮
મો. ૯૮૯૮૯૯૫૯૫૧
૧૦૧૦૨૩૦૯૯૧૨૦૦
કલ્‍પતરૂ ફિલિંગ સ્ટેશન
વેજલપુર સચિન ટાવર પાછળ,
આનંદનગર રોડ, અમદાવાદ
શ્રી સુનિલ ભાટ​
(વરિષ્ઠ સેલ્સમેન)
૦૭૯-૨૬૯૩૦૭૪૬
મો. ૯૭૨૩૦૦૦૯૬૯ ,
૯૪૨૮૧૨૩૨૯૦
૧૩૯૫૨૫૦૩૧૦૭૨૦૪
કલ્‍પતરૂ ફિલિંગ સ્ટેશન
આહવા
શ્રી એસ. એન. ખરાડી
આસી.મેનેજર
૦૨૬૩૧-૨૨૧૧૯૬
મો. ૯૪૨૯૯૯૭૯૪૪
૨૩૦૨૧૬૯૧૧૯૪૧૬૬

કુલ

૯૯૯૦૧૦૪૫૬૮૧૧૮૯૩
મુખ્ય લિંક પર જાઓ