અમારા વિષે
Skip Navigation Links   Home   |  અમારા વિષે  |  મઘ્‍યાન્‍હ ભોજન યોજના (માસ વાર)

મઘ્‍યાન્‍હ ભોજન યોજના (માસ વાર)

(આંકડા : મેટ્રિક ટનમાં)

મહિનો અને વર્ષઘઉંચોખાતુવેરની દાળ
(કોરી)
ચણા દાળકપાસીયા
રિફાઇંડ ઓઇલ
મગની દાળચણા
એપ્રિલ-૨૦૧૪૩૧૧૮૩૧૨૯૫૫૭૨૮૧૫૦૫
-
-
મે-૨૦૧૪------
-
જુન-૨૦૧૪૪૮૨૫૪૮૧૫૫૭૨૬૬૧૭૫૬-
-
જુલાઇ-૨૦૧૪૫૯૮૫૫૮૫૩ચોખા૮૧૧૯૯૨-
-
ઓગસ્ટ-૨૦૧૪૫૨૫૩૫૨૮૧૧૦૬૨૫૬૮૭૨૩-
-
સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૪૫૫૯૧૫૬૮૩૧૩૦૦૬૫૬૭૯૦-
-
ઓક્ટોબર-૨૦૧૪૨૭૧૫૨૬૭૪૪૫૭૩૭૧૯૪૪-
-
નવેમ્બર-૨૦૧૪૪૨૬૬૪૨૭૦૮૭૫૬૦૦૩૧૦-
-
ડીસેમ્બર-૨૦૧૪૬૩૦૨૬૩૩૯૧૧૮૭૬૯૧૧૦૦૭-
-
જાન્યુઆરી-૨૦૧૫૫૫૯૭૫૪૦૫૧૦૭૪૪૬૩૮૩૮-
-
ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૫૫૦૯૨૫૦૦૮૯૪૫૫૮૨૮૦૦-
-
માર્ચ-૨૦૧૫૪૯૭૦૪૭૫૬૧૧૨૩૬૩૧૮૦૯-
-
ટોટલ૫૩૭૧૪૫૩૨૧૩૯૭૧૫૫૯૫૦૮૪૭૪--
-
મહિનો અને વર્ષઘઉંચોખાતુવેરની દાળ
(કોરી)
ચણા દાળકપાસીયા
રિફાઇંડ ઓઇલ
મગની દાળચણા
એપ્રિલ-૨૦૧૫૩૧૯૧૩૦૯૦-૨૮૧૫૫૪-
-
મે-૨૦૧૫------
-
જુન-૨૦૧૫૫૧૦૮૪૮૪૯૨૩૦૦૫૭૦૭૮૬-
-
જુલાઇ-૨૦૧૫૫૫૫૧૫૮૬૨૧૧૩૮૫૫૦૮૬૯-
-
ઓગસ્ટ-૨૦૧૫૫૫૭૩૫૬૧૭૧૮૧૨૫૮૬૯૦૧-
-
સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૫૫૪૫૮૫૨૪૯૨૦૦૦૫૧૯૮૪૩-
-
ઓક્ટોબર-૨૦૧૫૫૦૪૭૫૧૬૫૪૯૫૪૬૯૮૩૪-
-
નવેમ્બર-૨૦૧૫૧૧૯૮૧૧૯૨૧૫૩૦૪૧૫૫૪૦-
-
ડીસેમ્બર-૨૦૧૫૫૮૫૫૫૯૯૦૧૪૦૫૫૬૦૯૦૧-
-
જાન્યુઆરી-૨૦૧૬૫૧૦૯૫૨૬૫૧૭૮૦૫૯૦૭૪૫-
 
ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૬૫૨૯૫૫૩૯૭૯૯૦૩૯૦૯૨૭-
-
માર્ચ-૨૦૧૬૫૧૪૩૫૨૩૪-૩૯૦૭૭૮-
-
ટોટલ૫૨૫૨૮૫૨૯૧૦૧૩૪૫૦૫૩૨૦૮૬૭૮--
-
મહિનો અને વર્ષઘઉંચોખાતુવેરની દાળ
(કોરી)
ચણા દાળકપાસીયા
રિફાઇંડ ઓઇલ
મગની દાળચણા
એપ્રિલ-૨૦૧૬૩૧૭૮૩૨૪૨--૬૬૫-
-
મે-૨૦૧૬૨૫૯૨૭૧૨૦૨૦૨૫૦--
-
જુન-૨૦૧૬૫૩૫૫૫૩૧૫૧૩૫૦૭૪૦૫૫૮-
-
જુલાઇ-૨૦૧૬૫૯૭૪૫૯૨૭૪૦૦-૯૦૩૫૨૦-
ઓગસ્ટ-૨૦૧૬૫૧૫૮૫૧૩૭૨૫૭૦-૮૭૯૧૦૪૦-
સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૬૪૯૯૯૫૦૪૩૧૮૪૫-૮૨૨૪૪૫-
ઓક્ટોબર-૨૦૧૬૪૨૬૬૩૯૬૪--૯૪૪૩૫૦-
નવેમ્બર-૨૦૧૬૨૧૩૮૨૧૦૫૫૪૮-૫૪૧--
ડિસેમ્બર-૨૦૧૬૪૭૬૬૪૫૬૨૨૬૦૦-૮૦૪૯૫૫-
જાન્યુઆરી-૨૦૧૭૫૦૪૦૪૭૨૯--૧૨૦૮૨૮૦-
ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૭૪૨૦૫૪૧૪૭--૪૯૪--
માર્ચ ૨૦૧૭૪૬૬૦૪૫૬૬-----
કુલ​૪૨૯૬૪૪૨૫૬૩૧૦૨૭૦૯૯૦૬૪૮૪૩૨૯૮-
મહિનો અને વર્ષઘઉંચોખાતુવેરની દાળ
(કોરી)
ચણા દાળકપાસીયા
રિફાઇંડ ઓઇલ
મગની દાળચણા
એપ્રિલ-૨૦૧૭૩૧૨૭૨૭૨૬--૩૭૨ --
મ-૨૦૧૭૬૨૬૦૮૪૫ ----
જુન-૨૦૧૭૩૮૪૫૩૬૫૯૪૨૬૦ -૮૫૧--
જુલાઇ-૨૦૧૭૪૨૩૦૪૩૮૦--૯૩૫--
ઓગસ્ટ-૨૦૧૭૩૭૮૮૩૪૮૪--૮૪૭--
સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૭૪૧૭૫૪૦૯૮--૮૯૩- 
ઓક્ટોબર-૨૦૧૭૧૮૧૦ ૧૮૬૯ --૭૪૪--
નવેમ્બર-૨૦૧૭૪૧૪૧ ૩૫૭૩ ૮૦૦ ૫૮૦ ૯૨૭ -૫૮૦
ડિસેમ્બર-૨૦૧૭૩૮૬૩ ૩૮૨૯ -૪૦૫ ૧૦૧૦ -૪૦૫
કુલ​૨૯૦૪૧ ૨૭૬૭૮ ૫૯૦૫ ૯૮૫ ૬૫૭૯ -૯૮૫
મુખ્ય લિંક પર જાઓ