વહિવટીતંત્ર
Skip Navigation Links   Home   |  વહિવટીતંત્ર  |  મુખ્ય કચેરીના અધિકારીશ્રી

મુખ્ય કચેરીના અધિકારીશ્રી

વ્યવસ્થાપન

હોદ્દો નામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબર ફેકસ નંબર બોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
ચેરમેનશ્રી રાજેશ પાઠક-
૦૭૯-૨૩૨૨૧૩૧૮
૦૭૯-૨૩૨૨૫૧૯૨
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૦૩
મેનેજીંગ ડિરેકટર શ્રી મનીષ ભારદ્વાજ (આઈ. એ. એસ)- ૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૫૯
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૭૨
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭-
ચીફ​ જનરલ મેનેજરશ્રી જી. કે. ભટ્ટ ૯૯૭૮૪૦૬૩૬૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૪૬૨
૦૭૯-૨૩૨૫૯૯૦૮
૦૭૯-૨૩૨૨૦૪૬૨૨૧૪
જનરલ મેનેજર
(વહીવટ, અનાજ, ઘઉં, ચોખા, એલ.ટી.સી., મટીરીયલ બેંક પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટસ, એમ.એસ.પી.)
શ્રી એચ.પી.પટેલ---૨૧૪
જનરલ મેનેજર
(એમ. આઇ. એસ.)
(વીજીલન્‍સ, બાંધકામ, કયુસી, આંતરિક ઓડીટ )
શ્રી પી. આર​. રાણા૯૯૭૮૪૦૫૧૫૪૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ -૨૧૫
ઇ.ચા. જનરલ મેનેજર
(વહીવટ & પર્સોનલ)
એમ.ડી.એમ./આસીડીએસ ખરીદી તમામ (એમ.ડી.એમ.,આઇ.સીડી.એસ., કઠોળ, દાળ વગેરે)
શ્રીમતી એમ. એમ. પંડયા-૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૪ ૩૧૯
ઇ.ચા. જનરલ મેનેજરશ્રી એમ. એ. સાબુવાલા---૨૧૬
કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી બી.પી.દવે૯૪૨૯૮૯૯૫૦૦૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૨૧૯
કંપની સચિવશ્રીમતિ એમ. એચ. પંડ્યા -૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૫૭૨૨૨

મેનેજર

હોદ્દો નામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
મેનેજર
(વહીવટ)
શ્રી એમ. સી. સોની ૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૨૩૦
મેનેજર
(પસોર્નલ)
--૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૩૦૭
મેનેજર
(વીજીલન્સ)
શ્રી એમ. સી. સોની ૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૨૨૪
મેનેજર
(એલટીસી)
શ્રી એમ. સી. સોની ૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૯
મેનેજર
( અનાજ)
શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૪૩૧૯
મેનેજર
(બરછટ અનાજ અને કઠોળ)
શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૩
૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૨૩
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧૩૧૮
મેનેજર
(ખાદ્ય તેલ)
શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૩૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૮
મેનેજર
(ટી.ઓ.સી.)
શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૯ ૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૮
મેનેજર
(એમ.એસ.પી.)
શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૮૩૧૨
મેનેજર
(પેટ્રોલિયમ પ્રોડકટ)
શ્રી એમ.સી. સોની૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૨૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૩૦૯
મેનેજર શ્રી (એન.આઇ.એસ.) શ્રી એમ. સી. સોની ૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭ ---
મેનેજર શ્રી (મટીરીયલ બેંક) શ્રી એમ. સી. સોની ૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭ ---
મેનેજર શ્રી (ક્યુ સી.) શ્રી એમ. એ. સાબુવાલા ૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮ ---
મેનેજર શ્રી (એસ.પીઇએફ/સીપઇએફ)શ્રી એમ. એ. સાબુવાલા ૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮ ---
મેનેજર શ્રી (નીમ પ્રોડક્ટસ) શ્રી એમ.એ. સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮---
મેનેજર શ્રી (નાણાં શાખાની તમામ કામગીરી) શ્રી એમ.એ. સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮---
મેનેજર
(કોમ્પાઇલેશન / જીલ્‍લા હિસાબ)
શ્રી એમ. એ. સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૭
મેનેજર
(નાણાં)
શ્રી એમ. એ. સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૧
મેનેજર
(બિલ્સ/ ઇ.પી.એફ./ રીકવરી સેલ)
શ્રી એમ.એ.સાબુવાલા ૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૭
મેનેજર
(આંતરિક ઓડિટ)
શ્રી એમ. એ. સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૧૧૮
મેનેજર
(ડી'સ્ટોર)
શ્રી એમ. એ. સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૧૩
મેનેજર
(સુગર/સિમેન્ટ પ્રાઇઝફંડ)
શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી ૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨ ૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૩૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૯

નાયબ ઇજનેર

હોદ્દો નામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
નાયબ ઇજનેર
(બાંઘકામ શાખા)
શ્રી બી.પી.દવે૯૪૨૯૮૯૯૫૦૦૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૨૧૯
નાયબ ઇજનેર
(બાંઘકામ શાખા)
શ્રી ડી. એલ. વસાવા ૯૪૨૯૮૯૯૬૯૮૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ -૨૨૧

અંગત સચિવ

હોદ્દોનામઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
ચેરમેનશ્રીના અંગત સચિવશ્રી આર વી પરમાર૦૭૯-૨૩૨૨૧૩૧૮
૦૭૯-૨૩૨૫૯૯૫૫
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૦૫
મેનેજીંગ ડિરેકટરશ્રીના અંગત સચિવ-૦૭૯-૨૩૨૨૧૪૫૨
૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૫૯
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૧૦

નાયબ મેનેજર

હોદ્દો નામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
નાયબ મેનેજરશ્રી
(વહીવટ)
શ્રી એમ. એ. અન્‍સારી -૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૨૨૮
નાયબ મેનેજરશ્રી
(પસોર્નલ)
શ્રી એમ. એ. અન્સારી-૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૦૨૨૮
નાયબ મેનેજરશ્રી
(વીજીલન્સ)
--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૦૨૨૪
નાયબ મેનેજરશ્રી
(એલટીસી)
શ્રી એ. બી. ડામોર -૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૯
નાયબ મેનેજરશ્રી
(બરછટ અનાજ અને કઠોળ / ટીઓસી)
--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧૩૧૪
નાયબ મેનેજરશ્રી
(ખાધ તેલ)
શ્રી એમ. સી. સોની૯૯૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧
૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૩
નાયબ મેનેજરશ્રી
(પેટ્રોલિયમ પ્રોડકટ)
શ્રી કે. એમ. પટેલ-૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૩૦૯
નાયબ મેનેજરશ્રી
(કોમ્પાઇલેશન)
શ્રી યુ. વી. બ્રહ્મભટ્ટ૯૪૨૬૩૭૮૫૮૯૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૩૦૩
નાયબ મેનેજરશ્રી
(અનાજ / એમ. એસ. પી. )
શ્રી એમ. એ. પઠાણ૯૪૨૬૩૭૮૫૮૯૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૧
નાયબ મેનેજરશ્રી
(બીલ્‍સ - ઈ.પી.એફ)
શ્રીમતી પલક એસ. કોઠારી૯૯૨૫૦૩૦૫૬૬૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૪
નાયબ મેનેજરશ્રી
(આંતરિક ઓડિટ)
--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૧૧૮
નાયબ મેનેજરશ્રી
(મટીરીયલ બેંક)
--૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૨૨૦
નાયબ મેનેજરશ્રી
(ક્યુસી​)
નિકિતા પાર્થ ગજજર -૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩
૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૬૩
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩૩૧૭
નાયબ મેનેજરશ્રી
(બાંઘકામ શાખા)
શ્રીમતી પલક એસ. કોઠારી૯૯૨૫૦૩૦૫૬૬૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૨
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૦૪
નાયબ મેનેજરશ્રી
(સુગર/સિમેંટ પ્રા. ઇ. ફડં)
શ્રી એમ​. સી. સોની૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૩
નાયબ મેનેજરશ્રી (એમ​. એસ​. પી.)--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૧૨
નાયબ મેનેજરશ્રી(ફાઇનાન્સ)--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૧
નાયબ મેનેજર (સી.એશ. શાખા) --૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૧૧૮
નાયબ મેનેજર શ્રી (એસપીઇએફ/સીપીઇએફ) શ્રી એ. બી. ડામોર -
નાયબ મેનેજરશ્રી (ડી. સ્‍ટોર્સ)શ્રી એ. બી. ડામોર -
નાયબ મેનેજરશ્રી (તમામ ખરીદી (એમડીએમ, આઇસીડીએસ કઠોળ, દાળ વગેરે) શ્રી તરલ પટેલ -
મુખ્ય લિંક પર જાઓ