વહિવટીતંત્ર
Skip Navigation Links   Home   |  વહિવટીતંત્ર  |  મુખ્ય કચેરીના અધિકારીશ્રી

મુખ્ય કચેરીના અધિકારીશ્રી

વ્યવસ્થાપન

હોદ્દો નામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબર ફેકસ નંબર બોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
ચેરમેનશ્રી રાજેશ પાઠક-
૦૭૯-૨૩૨૨૧૩૧૮
૦૭૯-૨૩૨૨૫૧૯૨
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૦૩
મેનેજીંગ ડિરેકટર શ્રી મનીષ ભારદ્વાજ (આઈ. એ. એસ)- ૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૫૯
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૭૨
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭-
ચીફ​ જનરલ મેનેજરશ્રી ચંદ્રકાન્‍ત પંડયા (જી.એ.એસ.)૯૯૭૮૪૦૮૯૧૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૪૬૨-૨૦૯
જનરલ મેનેજર
((અનાજ (ઘઉં-ચોખા), એમએસપી, બાંધકામ,નીમ પ્રોડક્ટ્સ, પેટ્રોલીયમ પ્રોડક્ટસ, પ્રોડક્ટસ, એમ.ડી.એમ/આઈ.સી.ડી.એસ, ઈ.સી.ડી.એસ, તમામ ખરીદી(ખરીદી(એમડીએમ, આઈસીડીએસ, આઈસીડીએસ, કઠોળ, દાળ, તેલ, ખાંદ, મીઠું વગેરે...)
શ્રી ચંદ્રકાન્‍ત પંડ્યા (જી.એ.એસ.)૯૯૭૮૪૦૮૯૧૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૪૬૨-૨૦૯
જનરલ મેનેજર
(વહીવટ, પર્સોનલ, વીજીલન્સ, ,ક્યુ.સી., એલટીસી, મટીરીરીયલ બેંક)
શ્રી પી.આર.રાણા૯૯૭૮૪૦૫૧૫૪૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭-૨૧૫
ઇ.ચા. જનરલ મેનેજર
(મેનેજર(નાણાં, બિલ્સ, કોમ્પાઈલેશન, ઈપીએફ, રીકવરી સેલ, સેલ,સીમેન્ટ, ડી સ્ટોર્સ, એસપીઈએફ/સીપીઈએફ)
શ્રી એમ.એ. સાબુવાલા-૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૪ ૩૦૭
ઇ.ચા. જનરલ મેનેજર(એમ.આઈ.એસ., આંતરીક ઓડીટ)શ્રીમતિ એમ.એચ.પંડ્યા-૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૫૭૨૨૨
કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી બી.પી.દવે૯૪૨૯૮૯૯૫૦૦૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૨૧૯
કંપની સચિવશ્રીમતિ એમ. એચ. પંડ્યા -૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૫૭૨૨૨

મેનેજર

હોદ્દો નામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
મેનેજર
(વહીવટ)
શ્રી એમ. સી. સોની ૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૨૩૦
મેનેજર
(પસોર્નલ)
--૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૩૦૭
મેનેજર
(વીજીલન્સ)
શ્રી એમ. સી. સોની ૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૨૨૪
મેનેજર
(એલટીસી)
શ્રી એમ. સી. સોની ૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૯
મેનેજર
( અનાજ)
શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૪૩૧૯
મેનેજર
(બરછટ અનાજ અને કઠોળ)
શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૩
૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૨૩
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧૩૧૮
મેનેજર
(ખાદ્ય તેલ)
શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૩૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૮
મેનેજર
(ટી.ઓ.સી.)
શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૯ ૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૮
મેનેજર
(એમ.એસ.પી.)
શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૮૩૧૨
મેનેજર
(પેટ્રોલિયમ પ્રોડકટ)
શ્રી એમ.સી. સોની૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૨૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૩૦૯
મેનેજર શ્રી (એન.આઇ.એસ.) શ્રી એમ. સી. સોની ૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭ ---
મેનેજર શ્રી (મટીરીયલ બેંક) શ્રી એમ. સી. સોની ૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭ ---
મેનેજર શ્રી (ક્યુ સી.) શ્રી એમ. એ. સાબુવાલા ૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮ ---
મેનેજર શ્રી (એસ.પીઇએફ/સીપઇએફ)શ્રી એમ. એ. સાબુવાલા ૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮ ---
મેનેજર શ્રી (નીમ પ્રોડક્ટસ) શ્રી એમ.એ. સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮---
મેનેજર શ્રી (નાણાં શાખાની તમામ કામગીરી) શ્રી એમ.એ. સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮---
મેનેજર
(કોમ્પાઇલેશન / જીલ્‍લા હિસાબ)
શ્રી એમ. એ. સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૭
મેનેજર
(નાણાં)
શ્રી એમ. એ. સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૧
મેનેજર
(બિલ્સ/ ઇ.પી.એફ./ રીકવરી સેલ)
શ્રી એમ.એ.સાબુવાલા ૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૭
મેનેજર
(આંતરિક ઓડિટ)
શ્રી એમ. એ. સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૧૧૮
મેનેજર
(ડી'સ્ટોર)
શ્રી એમ. એ. સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૧૩
મેનેજર
(સુગર/સિમેન્ટ પ્રાઇઝફંડ)
શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી ૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨ ૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૩૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૯

નાયબ ઇજનેર

હોદ્દો નામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
નાયબ ઇજનેર
(બાંઘકામ શાખા)
શ્રી બી.પી.દવે૯૪૨૯૮૯૯૫૦૦૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૨૧૯
નાયબ ઇજનેર
(બાંઘકામ શાખા)
શ્રી ડી. એલ. વસાવા ૯૪૨૯૮૯૯૬૯૮૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ -૨૨૧

અંગત સચિવ

હોદ્દોનામઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
ચેરમેનશ્રીના અંગત સચિવશ્રી આર વી પરમાર૦૭૯-૨૩૨૨૧૩૧૮
૦૭૯-૨૩૨૫૯૯૫૫
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૦૫
મેનેજીંગ ડિરેકટરશ્રીના અંગત સચિવ-૦૭૯-૨૩૨૨૧૪૫૨
૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૫૯
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૧૦

નાયબ મેનેજર

હોદ્દો નામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
નાયબ મેનેજરશ્રી
(વહીવટ)
--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૨૨૮
નાયબ મેનેજરશ્રી
(પસોર્નલ)
શ્રીમતી નીકિતા સુથાર-૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૦૨૨૮
નાયબ મેનેજરશ્રી
(વીજીલન્સ)
--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૦૨૨૪
નાયબ મેનેજરશ્રી
(એલટીસી)
શ્રી એ. બી. ડામોર -૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૯
નાયબ મેનેજરશ્રી
(બરછટ અનાજ અને કઠોળ / ટીઓસી)
--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧૩૧૪
નાયબ મેનેજરશ્રી
(ખાધ તેલ)
શ્રી એમ. સી. સોની૯૯૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧
૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૩
નાયબ મેનેજરશ્રી
(પેટ્રોલિયમ પ્રોડકટ)
શ્રી કે. એમ. પટેલ-૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૩૦૯
નાયબ મેનેજરશ્રી
(કોમ્પાઇલેશન)
શ્રી યુ. વી. બ્રહ્મભટ્ટ૯૪૨૬૩૭૮૫૮૯૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૩૦૩
નાયબ મેનેજરશ્રી
(અનાજ / એમ. એસ. પી. )
શ્રી એમ. એ. પઠાણ૯૪૨૬૩૭૮૫૮૯૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૧
નાયબ મેનેજરશ્રી
(બીલ્‍સ - ઈ.પી.એફ)
શ્રીમતી પલક એસ. કોઠારી૯૯૨૫૦૩૦૫૬૬૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૪
નાયબ મેનેજરશ્રી
(આંતરિક ઓડિટ)
--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૧૧૮
નાયબ મેનેજરશ્રી
(મટીરીયલ બેંક)
--૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૨૨૦
નાયબ મેનેજરશ્રી
(ક્યુસી​)
નિકિતા પાર્થ ગજજર -૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩
૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૬૩
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩૩૧૭
નાયબ મેનેજરશ્રી
(બાંઘકામ શાખા)
શ્રીમતી પલક એસ. કોઠારી૯૯૨૫૦૩૦૫૬૬૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૨
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૦૪
નાયબ મેનેજરશ્રી
(સુગર/સિમેંટ પ્રા. ઇ. ફડં)
શ્રી એમ​. સી. સોની૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૩
નાયબ મેનેજરશ્રી (એમ​. એસ​. પી.)--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૧૨
નાયબ મેનેજરશ્રી(નાણાં-હિસાબ)શ્રી એમ. એ. સાબુવાલા-૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૧
નાયબ મેનેજર (સી.એશ. શાખા) --૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૧૧૮
નાયબ મેનેજર શ્રી (એસપીઇએફ/સીપીઇએફ) શ્રી એ. બી. ડામોર -


નાયબ મેનેજરશ્રી (ડી. સ્‍ટોર્સ)શ્રી એ. બી. ડામોર -


નાયબ મેનેજરશ્રી (તમામ ખરીદી (એમડીએમ, આઇસીડીએસ કઠોળ, દાળ વગેરે) શ્રી અરવિંદ ગોહિલ-


મુખ્ય લિંક પર જાઓ