વહિવટીતંત્ર
Skip Navigation Links   Home   |  વહિવટીતંત્ર  |  મુખ્ય કચેરીના અધિકારીશ્રી

મુખ્ય કચેરીના અધિકારીશ્રી

વ્યવસ્થાપન

હોદ્દો નામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબર ફેકસ નંબર બોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
ચેરમેનશ્રીમતિ સંગીતા સિંહ (આઈ. એ. એસ)-
૦૭૯-૨૩૨૨૧૩૧૮
૦૭૯-૨૩૨૨૫૧૯૨
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૦૩
મેનેજીંગ ડિરેકટર - - ૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૫૯
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૭૨
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭-
ચીફ​ જનરલ મેનેજરશ્રી જી. કે. ભટ્ટ ૯૯૭૮૪૦૬૩૬૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૪૬૨
૦૭૯-૨૩૨૫૯૯૦૮
૦૭૯-૨૩૨૨૦૪૬૨૨૧૪
જનરલ મેનેજરશ્રી પી. આર​. રાણા૯૯૭૮૪૦૫૧૫૪૦૭૯-૨૩૨૨૦૪૦૯ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૪૦૯૨૧૬
કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી બી.પી.દવે૯૪૨૯૮૯૯૫૦૦૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૨૧૯
કંપની સચિવશ્રીમતિ મોનિકા પંડયા ૯૭૨૭૭૧૨૮૭૩૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૫૭૨૨૨

મેનેજર

હોદ્દો નામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
મેનેજર
(વહીવટ)
શ્રી એમ​. સી. પટેલ૯૪૨૯૮૯૯૫૩૪૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૬૦
૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૨૭
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૨૨૮
મેનેજર
(પસોર્નલ)
શ્રી એમ . સી. પટેલ૯૪૨૯૮૯૯૫૩૪૦૭૯-૨૩૨૫૯૯૫૩૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૦૨૨૮
મેનેજર
(વીજીલન્સ)
શ્રી એમ . સી. પટેલ૯૪૨૯૮૯૯૫૩૪૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૦૨૨૮
મેનેજર
(એલટીસી)
શ્રી બી. આર. કોટડીયા૯૪૨૯૮૯૯૫૨૬૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૧
મેનેજર
( અનાજ)
શ્રી એ. વી. વિઝુંડા૯૪૨૯૮૯૯૫૦૫૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૪૩૧૯
મેનેજર
(બરછટ અનાજ અને કઠોળ)
શ્રી એમ. સી. સોની૯૪૨૯૮૯૯૫૦૭૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૩
૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૨૩
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧૩૧૩
મેનેજર
(ખાદ્ય તેલ)
શ્રી એમ. સી. સોની૯૪૨૯૮૯૯૫૦૭૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૩૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૩
મેનેજર
(ટી.ઓ.સી.)
શ્રી એમ. સી. સોની૯૪૨૯૮૯૯૫૦૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૯ ૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૩
મેનેજર
(એમ.એસ.પી.)
શ્રી એ. વી. વિંઝુડા૯૪૨૯૮૯૯૫૦૫૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૮૩૧૨
મેનેજર
(પેટ્રોલિયમ પ્રોડકટ)
શ્રી યુ.જે.રાઠોડ ૯૪૨૯૮૯૯૫૧૬૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૨૨૦
મેનેજર
(કોમ્પાઇલેશન)
શ્રી એમ.એ.સાબુવાલા ૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૭
મેનેજર
(નાણાં)
શ્રી એમ. એ. સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૭
મેનેજર
(બિલ્સ)
શ્રી એમ.એ.સાબુવાલા ૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૭
મેનેજર
(આંતરિક ઓડિટ)
શ્રી એમ​. એસ​. ચૌહાણ​૯૮૭૯૨૩૦૦૩૨૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૧૧૮
મેનેજર
(એમ.આઇ.એસ.)
શ્રી એમ.આઇ.પાઠક ૯૪૨૯૮૯૯૫૧૫૦૭૯-૨૩૨૪૧૦૭૩
૦૭૯-૨૩૨૫૯૮૯૯
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૦૬
મેનેજર
(ડી'સ્ટોર)
શ્રી એમ. સી. સોની૯૪૨૯૮૯૯૫૦૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૧૩
મેનેજર
(ક્યુસી)
શ્રી એ. સી. પટેલ ૯૪૨૯૮૯૯૫૨૯૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩૩૧૭
મેનેજર
​ (મટીરીયલ બેંક​)
શ્રી યુ.જે.રાઠોડ૯૪૨૯૮૯૯૫૧૬૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૩૦૯

નાયબ ઇજનેર

હોદ્દો નામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
નાયબ ઇજનેર
(બાંઘકામ શાખા)
શ્રી બી.પી.દવે૯૪૨૯૮૯૯૫૦૦૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૨૧૯

અંગત સચિવ

હોદ્દોનામઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
ચેરમેનશ્રીના અંગત સચિવશ્રી આર વી પરમાર૦૭૯-૨૩૨૨૧૩૧૮
૦૭૯-૨૩૨૫૯૯૫૫
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૦૫
મેનેજીંગ ડિરેકટરશ્રીના અંગત સચિવશ્રી રામ કિશન ૦૭૯-૨૩૨૨૧૪૫૨
૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૫૯
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૧૦

નાયબ મેનેજર

હોદ્દો નામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
નાયબ મેનેજરશ્રી
(વહીવટ)
શ્રી મનુભાઇ દેસાઇ ૯૪૨૭૩૨૩૦૩૨૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૨૨૫
નાયબ મેનેજરશ્રી
(પસોર્નલ)
શ્રી એમ . સી. પટેલ ૯૪૨૯૮૯૯૫૩૪૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૦૨૨૮
નાયબ મેનેજરશ્રી
(વીજીલન્સ)
શ્રી એમ. એસ. ભગોરા ૯૭૨૭૦૫૭૨૦૧૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૦૨૨૪
નાયબ મેનેજરશ્રી
(એલટીસી)
શ્રી યુ. જે. રાઠોડ૯૪૨૯૮૯૯૫૨૬૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૧
નાયબ મેનેજરશ્રી
(અનાજ)
શ્રી બી. આર​. કોટડીયા૯૪૨૯૮૯૯૫૨૬૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૩૧૨
નાયબ મેનેજરશ્રી
(બરછટ અનાજ અને કઠોળ)
શ્રી એમ​. સી. સોની
શ્રી કે. એસ. શાહ
૯૭૧૪૬૩૦૦૩૩
૯૪૨૯૮૯૯૫૩૨
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧૩૧૩
નાયબ મેનેજરશ્રી
(ખાધ તેલ)
શ્રી એમ​. સી. સોની
શ્રી કે. એસ. શાહ
૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭
૯૪૨૯૮૯૯૫૩૨
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧
૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૩
નાયબ મેનેજરશ્રી
(ટીઓસી)
શ્રી એમ. સી. સોની
શ્રી કે. એસ. શાહ
૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭
૯૪૨૯૮૯૯૫૩૨
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧
૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૩
નાયબ મેનેજરશ્રી
(પેટ્રોલિયમ પ્રોડકટ)
શ્રી યુ.જે.રાઠોડ ૯૪૨૯૮૯૯૫૧૬૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૩૦૯
નાયબ મેનેજરશ્રી
(કોમ્પાઇલેશન)
--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૩૦૩
નાયબ મેનેજરશ્રી
(નાંણા)
શ્રી જયદીપ મકવાણા૮૯૮૦૮૦૫૫૮૧૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૧
નાયબ મેનેજરશ્રી
(બીલ્‍સ)
શ્રી કે. એન. શાહ૯૪૨૯૮૯૯૫૨૨૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૪
નાયબ મેનેજરશ્રી (ઈ.પી.એફ)શ્રી કે. એન. શાહ૯૪૨૯૮૯૯૫૨૨૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૪
નાયબ મેનેજરશ્રી
(આંતરિક ઓડિટ)
શ્રી એમ.એસ.ચૌહાણ ૯૮૭૯૨૩૦૦૩૨૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૧૧૮
નાયબ મેનેજરશ્રી
(મટીરીયલ બેંક)
શ્રી યુ. જે. રાઠોડ૯૪૨૯૮૯૯૫૧૬૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૨૨૦
નાયબ મેનેજરશ્રી
(એમ.આઇ.એસ)
શ્રી એમ. આઇ. પાઠક૯૪૨૯૮૯૯૫૧૫ ૦૭૯-૨૩૨૪૧૦૭૩
૦૭૯-૨૩૨૫૯૮૯૯
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૦૬
નાયબ મેનેજરશ્રી
(ક્યુસી - લેબ​)
શ્રી એ. સી. પટેલ૯૪૨૯૮૯૯૫૨૯૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩
૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૬૩
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩૩૧૭
નાયબ મેનેજરશ્રી
(બાંઘકામ શાખા)
શ્રી કે. એન. શાહ૯૪૨૯૮૯૯૫૨૨૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૨
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૦૪
નાયબ મેનેજરશ્રી
(સુગર/સિમેંટ પ્રા. ઇ. ફડં)
શ્રી એમ​. સી. સોની૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૩
નાયબ મેનેજરશ્રી (એમ​. એસ​. પી.)શ્રી બી. આર. કોટડીયા૯૪૨૯૮૯૯૫૨૬૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૧૨
મુખ્ય લિંક પર જાઓ