વહિવટીતંત્ર
Skip Navigation Links   Home   |  વહિવટીતંત્ર  |  મુખ્ય કચેરીના અધિકારીશ્રી

મુખ્ય કચેરીના અધિકારીશ્રી

વ્યવસ્થાપન

હોદ્દોનામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબરફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
મેનેજીંગ ડિરેકટર શ્રી મનીષ ભારદ્વાજ (આઈ. એ. એસ) -૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૫૯ ૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭ -
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૭૨
ચીફ​ જનરલ મેનેજર -----
જનરલ મેનેજર શ્રી (વહિવટ,ક્યુ સી, અનાજ (ઘઉં - ચોખા), નીમ પ્રોડકટ્સ, મટીરીયલ બેંક)શ્રી એમ.એમ.મકવાણા-૦૭૯-૨૩૨૨૦૪૬૨ -૨૧૪
જનરલ મેનેજર શ્રી (ખરીદી તમામ (એમડી.એમ, આઈ.સી.ડી.એસ, દાળ -કઠોળ, તેલ, મીઠું, સુગર), એલ.ટી.સી, ડી - સ્ટોસૅ, એસ.પી.એફ./ સી.પી.એફ.શ્રી પી.આર.રાણા ૨૧૫
ઈ.ચા.જનરલ મેનેજર શ્રી (પર્સોનલ, એમ.આઈ.એસ, આંતરિક ઓડીટ, નાણાં, બીલ્સ, કોમ્પાઈલેશન, રીકવરી સેલ, વીજીલન્સ)શ્રીમતિ એમ.એચ.પંડ્યા
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૪ ૨૨૨
જનરલ મેનેજર શ્રી (એમ.એસ.પી, પેટ્રોલીયમ પ્રોડકટ્સ, બાંધકામ)શ્રી કે.એસ.મેનાત -૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૫૭ ૨૧૬
કાર્યપાલક ઈજનેર --૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦ ૨૧૯
કંપની સચિવશ્રીમતિ એમ.એચ.પંડ્યા ૨૨૨

મેનેજર

હોદ્દોનામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબરફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
મેનેજર (વહીવટ) -
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૨૩૦
મેનેજર(પસોર્નલ) શ્રી એસ. બી. દેશમુખ -૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૩૦૭
મેનેજર(વીજીલન્સ) --૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૨૨૪
મેનેજર (એલટીસી) શ્રી એમ. સી. સોની ૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭ ૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮ ૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮ ૨૨૦
મેનેજર( અનાજ) શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી ૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૪ ૩૧૯
મેનેજર(બરછટ અનાજ અને કઠોળ) - -૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૩૧૮
મેનેજર(ખાદ્ય તેલ) --૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૩૧૮
મેનેજર(ટી.ઓ.સી.) --૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૩૧૮
મેનેજર(એમ.એસ.પી.) શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી ૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૮ ૩૧૨
મેનેજર(પેટ્રોલિયમ પ્રોડકટ) --૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૨ ૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬ ૩૦૯
મેનેજર શ્રી (એમ.આઇ.એસ.) શ્રી એમ. સી. સોની -૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮ ૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮ ૨૨૦
મેનેજર શ્રી (મટીરીયલ બેંક) --૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮ ૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮ ૨૨૦
મેનેજર શ્રી (ક્યુ સી.) --૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૪ ૩૧૯
મેનેજર શ્રી (એસ.પીઇએફ/સીપઇએફ) શ્રી એમ. સી. સોની ----
મેનેજર શ્રી (નીમ પ્રોડક્ટસ) -----
મેનેજર શ્રી (નાણાં શાખાની તમામ કામગીરી) શ્રી એમ. સી. સોની ----
મેનેજર(કોમ્પાઇલેશન / જીલ્‍લા હિસાબ) શ્રી એમ. સી. સોની -૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૩૦૭
મેનેજર(નાણાં) શ્રી એમ. સી. સોની -૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૩૦૧
મેનેજર(બિલ્સ/ ઇ.પી.એફ./ રીકવરી સેલ) શ્રી એમ. સી. સોની -૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૩૦૭
મેનેજર(આંતરિક ઓડિટ) -૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૪ ૩૧૯
મેનેજર(ડી'સ્ટોર) -૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦ ૩૧૩
મેનેજર (સુગર/સિમેન્ટ પ્રાઇઝફંડ) -----

નાયબ ઇજનેર

હોદ્દો નામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
નાયબ ઇજનેર
(બાંઘકામ શાખા)
--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૨૧૯
નાયબ ઇજનેર
(બાંઘકામ શાખા)
--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ -૨૨૧

અંગત સચિવ

હોદ્દોનામઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
ચેરમેનશ્રીના અંગત સચિવશ્રી આર વી પરમાર૦૭૯-૨૩૨૨૧૩૧૮
૦૭૯-૨૩૨૫૯૯૫૫
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૦૫
મેનેજીંગ ડિરેકટરશ્રીના અંગત સચિવ-૦૭૯-૨૩૨૨૧૪૫૨
૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૫૯
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૧૦

નાયબ મેનેજર

હોદ્દોનામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબરફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
નાયબ મેનેજરશ્રી(વહીવટ) --૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦ ૨૨૮
નાયબ મેનેજરશ્રી (પસોર્નલ) કુ. જિજ્ઞાસા વી. ચૌહાણ -૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૦ ૨૨૮
નાયબ મેનેજરશ્રી(વીજીલન્સ) કુ. ખુશ્‍બુ પાંડવ-૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૦ ૨૨૪
નાયબ મેનેજરશ્રી(એલટીસી) શ્રી દિપેશકુમાર પટેલ,શ્રી પ્રકાશભાઈ સખિયા -૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮ ૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮ ૨૨૯
નાયબ મેનેજરશ્રી(બરછટ અનાજ અને કઠોળ / ટીઓસી) કુ. માનસી તારપરા, શ્રીમતી ભૂમીકા વી. પટેલ -૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧ ૩૧૪
નાયબ મેનેજરશ્રી(ખાધ તેલ) કુ. માનસી તારપરા -૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮ ૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮ ૨૨૦
નાયબ મેનેજરશ્રી(પેટ્રોલિયમ પ્રોડકટ) --૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨ ૩૦૯
નાયબ મેનેજરશ્રી(કોમ્પાઇલેશન) શ્રીમતી કાજલ વિપાની-૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૩૦૩
નાયબ મેનેજરશ્રી(અનાજ) શ્રી ધર્મેશભાઈ કે. કસવાલા-૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૩૦૧
નાયબ મેનેજરશ્રી(બીલ્‍સ - ઈ.પી.એફ) શ્રીમતી કાજલ વિપાની-૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૩૦૪
નાયબ મેનેજરશ્રી(આંતરિક ઓડિટ) --૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦ ૧૧૮
નાયબ મેનેજરશ્રી(મટીરીયલ બેંક) શ્રી જયપાલસિંહ ગોહિલ -૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮ ૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮ ૨૨૦
નાયબ મેનેજરશ્રી(ક્યુસી​) શ્રી અશોકકુમાર મારૂ -૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩ ૩૧૭
નાયબ મેનેજરશ્રી(બાંઘકામ શાખા) શ્રી શૈલેષકુમાર જસાણી -૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૨ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦ ૩૦૪
નાયબ મેનેજરશ્રી(સુગર/સિમેંટ પ્રા. ઇ. ફડં) --૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮ ૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮ ૨૨૦
નાયબ મેનેજરશ્રી (એમ​. એસ​. પી.) શ્રી મનોહરસિંહ ચુડાસમા-૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦ ૩૧૨
નાયબ મેનેજરશ્રી(નાણાં-હિસાબ) --૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૩૦૧
નાયબ મેનેજર((સેક્રેટરીયલ) ) શ્રીમતી યોગીની બેન સિમ્‍પી -૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦ ૧૧૮
નાયબ મેનેજર શ્રી (એસપીઇએફ/સીપીઇએફ) --૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮ ૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮ ૨૨૦
નાયબ મેનેજરશ્રી (ડી. સ્‍ટોર્સ) --


મુખ્ય લિંક પર જાઓ