વહિવટીતંત્ર
Skip Navigation Links   Home   |  વહિવટીતંત્ર  |  મુખ્ય કચેરીના અધિકારીશ્રી

મુખ્ય કચેરીના અધિકારીશ્રી

વ્યવસ્થાપન

હોદ્દોનામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબરફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
મેનેજીંગ ડિરેકટરશ્રી તુષાર એમ ધોળકીયા૯૯૭૮૪૦૮૦૫૫૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૫૯૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭-
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૭૨
ચીફ​ જનરલ મેનેજર-----
જનરલ મેનેજર(નાણાં હિસાબ, બિલ્‍સ, કોમ્‍પઇલેશન, ઇ.પી.એફ. રીકવરી સેલ, આંતરિક ઓડીટ,શ્રી એસ.કે.મોદી૯૯૭૮૪૦૮૯૧૨--૨૦૯
એમ. એસ. પી., અનાજ / ઘઉં, ચોખા તમામ ખરીદી એમ. ડી. એમ., આઇ.સી.ડી. એસ., દાળ-કઠોળ, તેલ, મીઠું, સુગર વગેરે) )
જનરલ મેનેજર શ્રી (એલ.ટી.સી, ડી - સ્ટોસૅ, એસ.પી.એફ./ સી.પી.એફ.,ક્યુ.સી)શ્રી પી.આર.રાણા૯૯૭૮૪૦૫૧૫૪--૨૧૫
ઇ.ચા જનરલ મેનેજર( બાંધકામ, મટીરીયલ બેંક)શ્રી એચ.એમ.ત્રિવેદી---૩૧૯
ઇ.ચા જનરલ મેનેજર( વિજીલન્સ, પેટ્રોલીયમ પ્રોડક્ટસ)શ્રી એસ.બી દેસમુખ૬૩૫૯૯૪૬૩૦૬--૨૨૧
ઈ.ચા. જનરલ મેનેજર (પર્સોનલ,વહીવટ,એમ.આઈ.એસ.)શ્રીમતિ એમ.એચ.પંડ્યા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૩--૨૨૨
કાર્યપાલક ઈજનેર--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૨૧૯
કંપની સચિવશ્રીમતિ એમ.એચ.પંડ્યા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૩--૨૨૨
હોદ્દોનામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબરફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
મેનેજીંગ ડિરેકટર--૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૫૯૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭-


૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૭૨
ચીફ​ જનરલ મેનેજર-----
જનરલ મેનેજર(નાણાં હિસાબ, બિલ્‍સ, કોમ્‍પઇલેશન, ઇ.પી.એફ. રીકવરી સેલ, આંતરિક ઓડીટ,
એમ. એસ. પી., અનાજ / ઘઉં, ચોખા તમામ ખરીદી એમ. ડી. એમ., આઇ.સી.ડી. એસ., દાળ-કઠોળ, તેલ, મીઠું, સુગર વગેરે)
શ્રી એસ.કે.મોદી---૨૦૯
જનરલ મેનેજર શ્રી (એલ.ટી.સી, ડી - સ્ટોસૅ, એસ.પી.એફ./ સી.પી.એફ.,ક્યુ.સી)શ્રી પી.આર.રાણા---૨૧૫
ઇ.ચા. જનરલ મેનેજર(નાણાં,હિસાબ,બિલ્સ,કોમ્પાઈલેશન, ઈ.પી.એફ, રીકવરી સેલ,આંતરિક ઓડીટ)શ્રી એમ.એ.સાબુવાલા---૨૧૬
ઇ.ચા જનરલ મેનેજર( બાંધકામ, મટીરીયલ બેંક)શ્રી એચ.એમ.ત્રિવેદી---૩૧૯
ઇ.ચા જનરલ મેનેજર( વિજીલન્સ, પેટ્રોલીયમ પ્રોડક્ટસ)શ્રી એસ.બી દેસમુખ---૨૨૧
ઈ.ચા. જનરલ મેનેજર (પર્સોનલ,વહીવટ,એમ.આઈ.એસ.)શ્રીમતિ એમ.એચ.પંડ્યા---૨૨૨
કાર્યપાલક ઈજનેર--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૨૧૯
કંપની સચિવશ્રીમતિ એમ.એચ.પંડ્યા---૨૨૨

મેનેજર

હોદ્દોનામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબરફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
મેનેજર(વહીવટ)શ્રી એસ.બી.દેશમુખ૬૩૫૯૯૪૬૩૦૬૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૨૨૧
મેનેજર(પસોર્નલ)શ્રી એસ.બી.દેશમુખ૬૩૫૯૯૪૫૭૧૪૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૧૪
ઈ.ચા. મેનેજર(વીજીલન્સ)કુ. જિજ્ઞાસા વી. ચૌહાણ૬૩૫૯૯૪૫૭૧૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૨૨૮
ઈ.ચા. મેનેજર (એલટીસી)----૨૩૦
ઈ.ચા. મેનેજર( અનાજ)શ્રી એસ. બી. દેશમુખ૬૩૫૯૯૪૬૩૦૬૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૪૨૨૧
ઈ.ચા. મેનેજર (બરછટ અનાજ અને કઠોળ)કું માનસી તારપરા૬૩૫૯૯૪૫૭૧૪૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૧૪
ઈ.ચા. મેનેજર(ખાદ્ય તેલ)કું માનસી તારપરા૬૩૫૯૯૪૫૭૧૪૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૧૪
ઈ.ચા. મેનેજર(ટી.ઓ.સી.)કું માનસી તારપરા૬૩૫૯૯૪૫૭૧૪૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૧૪
મેનેજર(એમ.એસ.પી.)શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી.૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૮૩૧૨
મેનેજર(પેટ્રોલિયમ પ્રોડકટ)----૩૦૯
ઈ.ચા.મેનેજર શ્રી (એમ.આઇ.એસ.)----૨૩૦
મેનેજર શ્રી (મટીરીયલ બેંક)--૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૦
મેનેજર શ્રી (ક્યુ સી.)--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૪૩૧૯
મેનેજર શ્રી (એસ.પીઇએફ/સીપઇએફ)શ્રી એમ.એ.સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮--૨૧૬
મેનેજર શ્રી (નીમ પ્રોડક્ટસ)-----
મેનેજર શ્રી (નાણાં શાખાની તમામ કામગીરી)શ્રી એમ.એ.સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮--૨૧૬
મેનેજર શ્રી (કોમ્પાઇલેશન / જીલ્‍લા હિસાબ)શ્રી એમ.એ.સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૨૧૬
મેનેજર(નાણાં/હિસાબ/બિલ્સ/કોમ્પા./ ઇ.પી.એફ./ રીકવરી સેલ)શ્રી એમ.એ.સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૨૧૬
મેનેજર(આંતરિક ઓડિટ)શ્રી એમ.એ.સાબુવાલા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૪૩૧૯
મેનેજર(ડી'સ્ટોર)--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૧૩
મેનેજર (સુગર/સિમેન્ટ પ્રાઇઝફંડ)-----
હોદ્દોનામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબરફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
મેનેજર(વહીવટ)શ્રી એસ.બી.દેશમુખ૬૩૫૯૯૪૬૩૦૬૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૨૨૧
મેનેજર(પસોર્નલ)શ્રી એસ.બી.દેશમુખ૬૩૫૯૯૪૫૭૧૪૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૧૪
ઈ.ચા. મેનેજર(વીજીલન્સ)કુ. જિજ્ઞાસા વી. ચૌહાણ૬૩૫૯૯૪૫૭૧૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૨૨૮
ઈ.ચા. મેનેજર (એલટીસી)----૨૩૦
ઈ.ચા. મેનેજર( અનાજ)શ્રી એસ. બી. દેશમુખ૬૩૫૯૯૪૬૩૦૬૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૪૨૨૧
ઈ.ચા. મેનેજર (બરછટ અનાજ અને કઠોળ)શ્રી માનસી તારપરા૬૩૫૯૯૪૫૭૧૪૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૧૪
ઈ.ચા. મેનેજર(ખાદ્ય તેલ)શ્રી માનસી તારપરા૬૩૫૯૯૪૫૭૧૪૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૧૪
ઈ.ચા. મેનેજર(ટી.ઓ.સી.)શ્રી માનસી તારપરા૬૩૫૯૯૪૫૭૧૪૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૧૪
મેનેજર(એમ.એસ.પી.)શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી.૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૮૩૧૨
મેનેજર(પેટ્રોલિયમ પ્રોડકટ)-૬૩૫૯૯૪૫૭૧૦૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૨૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૩૦૯
ઈ.ચા.મેનેજર શ્રી (એમ.આઇ.એસ.)----૨૩૦
મેનેજર શ્રી (મટીરીયલ બેંક)--૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૦
મેનેજર શ્રી (ક્યુ સી.)--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૪૩૧૯
મેનેજર શ્રી (એસ.પીઇએફ/સીપઇએફ)શ્રી એમ.એ.સાબુવાલા૬૩૫૯૯૪૫૭૧૦--૨૧૬
મેનેજર શ્રી (નીમ પ્રોડક્ટસ)-----
મેનેજર શ્રી (નાણાં શાખાની તમામ કામગીરી)શ્રી એમ.એ.સાબુવાલા૬૩૫૯૯૪૫૭૧૦--૨૧૬
મેનેજર શ્રી (કોમ્પાઇલેશન / જીલ્‍લા હિસાબ)શ્રી એમ.એ.સાબુવાલા૬૩૫૯૯૪૫૭૧૦૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૨૧૬
મેનેજર(નાણાં/હિસાબ/બિલ્સ/કોમ્પા./ ઇ.પી.એફ./ રીકવરી સેલ)શ્રી એમ.એ.સાબુવાલા૬૩૫૯૯૪૫૭૧૦૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૨૧૬
મેનેજર(આંતરિક ઓડિટ)--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૪૩૧૯
મેનેજર(ડી'સ્ટોર)--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૧૩
મેનેજર (સુગર/સિમેન્ટ પ્રાઇઝફંડ)-----

નાયબ ઇજનેર

હોદ્દોનામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબરફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
નાયબ મેનેજરશ્રી(વહીવટ)--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૨૨૮
નાયબ મેનેજરશ્રી (પસોર્નલ)કુ. જિજ્ઞાસા વી. ચૌહાણ૬૩૫૯૯૪૫૭૧૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૦૨૨૭
નાયબ મેનેજરશ્રી(વીજીલન્સ)--૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૦૨૨૪
નાયબ મેનેજરશ્રી(એલટીસી)--૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૯
નાયબ મેનેજરશ્રી(બરછટ અનાજ અને કઠોળ )શ્રી યુ. વી. બ્રહ્મભટ્ટ૬૩૫૯૯૪૫૭૨૨૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧૩૧૮
નાયબ મેનેજરશ્રી(ખાધ તેલ, ટીઓસી)કુ. માનસી તારપરા૬૩૫૯૯૪૫૭૧૪૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૦
નાયબ મેનેજરશ્રી(પેટ્રોલિયમ પ્રોડકટ)શ્રી ધર્મેશભાઈ કે. કસવાલા૬૩૫૯૯૪૫૭૦૮૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૩૦૯
નાયબ મેનેજરશ્રી(કોમ્પાઇલેશન)શ્રી અશોકકુમાર મારૂ૬૩૫૯૯૪૫૭૦૪૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૩
નાયબ મેનેજરશ્રી(અનાજ/મ.બેન્ક/પે.પ્રોડક્ટસ/નીમ પ્રોડક્ટ/ડી.સ્ટોર શાખાની કામગીરી)શ્રી ધર્મેશભાઈ કે. કસવાલા૬૩૫૯૯૪૫૭૦૮૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૮
નાયબ મેનેજરશ્રી( એમ.એસ.પી)શ્રીમતી કાજલ વિપાની૬૩૫૯૯૪૫૭૬૮૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૧૨
નાયબ મેનેજરશ્રી(નાણાં, હિસાબ, બીલ્સ, કોમ્પા.ઈપીએફ/રીકવરી સેલ/ આંતરિક ઓડિટ)શ્રી અશોકકુમાર મારૂ૬૩૫૯૯૪૫૭૦૪૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૦૧
ઈ. ચા. નાયબ મેનેજરશ્રી(ક્યુસી​)શ્રીમતી નિકિતા ગજ્જર૬૩૫૯૯૪૫૭૨૫૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩૩૧૬
નાયબ મેનેજરશ્રી(બાંઘકામ શાખા)શ્રી જે. એન.કટારા૬૩૫૯૯૪૫૭૨૩૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૨૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૦૪
નાયબ મેનેજરશ્રી(સુગર/સિમેંટ પ્રા. ઇ. ફડં)શ્રી ધર્મેશભાઈ કે. કસવાલા૬૩૫૯૯૪૫૭૦૮૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૦
નાયબ મેનેજર (સી.એશ. શાખા)શ્રીમતી યોગીની બી. સિમ્પી૬૩૫૯૯૪૫૭૧૧૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૧૧૮
નાયબ મેનેજરશ્રી (તમામ ખરીદી (એમડીએમ, આઇસીડીએસ કઠોળ, દાળ વગેરે)શ્રી યુ. વી. બ્રહ્મભટ્ટ૬૩૫૯૯૪૫૭૨૨---

અંગત સચિવ

હોદ્દોનામઓફિસ નંબરફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
ચેરમેનશ્રીના અંગત સચિવશ્રી આર વી પરમાર૦૭૯-૨૩૨૨૧૩૧૮૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૦૫
૦૭૯-૨૩૨૫૯૯૫૫
મેનેજીંગ ડિરેકટરશ્રીના અંગત સચિવ-૦૭૯-૨૩૨૨૧૪૫૨૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૧૦
૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૫૯
હોદ્દોનામઓફિસ નંબરફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
ચેરમેનશ્રીના અંગત સચિવશ્રી આર વી પરમાર૦૭૯-૨૩૨૨૧૩૧૮૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૦૫
૦૭૯-૨૩૨૫૯૯૫૫
મેનેજીંગ ડિરેકટરશ્રીના અંગત સચિવ-૦૭૯-૨૩૨૨૧૪૫૨૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૧૦
૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૫૯

નાયબ મેનેજર

હોદ્દોનામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબરફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
ઈ.ચા. નાયબ મેનેજરશ્રી (વહીવટ)-----
નાયબ મેનેજરશ્રી (પસોર્નલ)-----
નાયબ મેનેજરશ્રી(વીજીલન્સ)કુ. જિજ્ઞાસા વી. ચૌહાણ૬૩૫૯૯૪૫૭૧૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૦૨૨૭
નાયબ મેનેજરશ્રી (એલટીસી)કુ. જિજ્ઞાસા વી. ચૌહાણ૬૩૫૯૯૪૫૭૧૭૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૯
નાયબ મેનેજરશ્રી (બરછટ અનાજ અને કઠોળ )કુ. માનસી તારપરા૬૩૫૯૯૪૫૭૧૪૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮-
નાયબ મેનેજરશ્રી (ખાધ તેલ, ટીઓસી)કુ. માનસી તારપરા૬૩૫૯૯૪૫૭૧૪૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૦
નાયબ મેનેજરશ્રી (પેટ્રોલિયમ પ્રોડકટ)શ્રી ધર્મેશભાઈ કે. કસવાલા૬૩૫૯૯૪૫૭૦૮૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૩૦૯
નાયબ મેનેજરશ્રી (કોમ્પાઇલેશન)-----
નાયબ મેનેજરશ્રી(અનાજ/મ.બેન્ક/પે.પ્રોડક્ટસ/નીમ પ્રોડક્ટ/ડી.સ્ટોર શાખાની કામગીરી)શ્રી ધર્મેશભાઈ કે. કસવાલા૬૩૫૯૯૪૫૭૦૮૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૮
નાયબ મેનેજરશ્રી( એમ.એસ.પી)-----
નાયબ મેનેજરશ્રી(નાણાં, હિસાબ, બીલ્સ, કોમ્પા.ઈપીએફ/રીકવરી સેલ/ આંતરિક ઓડિટ)-----
ઈ. ચા. નાયબ મેનેજરશ્રી(ક્યુસી​)શ્રીમતી નિકિતા ગજ્જર૬૩૫૯૯૪૫૭૨૫૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩૩૧૬
નાયબ મેનેજરશ્રી (સિમેંટ)શ્રી ધર્મેશભાઈ કે. કસવાલા૬૩૫૯૯૪૫૭૦૮૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૦
નાયબ મેનેજર (સેક્રેટરીયલ)-----
નાયબ મેનેજરશ્રી (તમામ ખરીદી,એમડીએમ, આઇસીડીએસ,કઠોળ, દાળ વગેરે)-----
હોદ્દોનામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબરફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
ઈ.ચા. નાયબ મેનેજરશ્રી (વહીવટ)-----
નાયબ મેનેજરશ્રી (પસોર્નલ)-----
નાયબ મેનેજરશ્રી(વીજીલન્સ)કુ. જિજ્ઞાસા વી. ચૌહાણ૬૩૫૯૯૪૫૭૧૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૦૨૨૭
નાયબ મેનેજરશ્રી (એલટીસી)કુ. જિજ્ઞાસા વી. ચૌહાણ૬૩૫૯૯૪૫૭૧૭૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૯
નાયબ મેનેજરશ્રી (બરછટ અનાજ અને કઠોળ )-----
નાયબ મેનેજરશ્રી (ખાધ તેલ, ટીઓસી)કુ. માનસી તારપરા૬૩૫૯૯૪૫૭૧૪૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૦
નાયબ મેનેજરશ્રી (પેટ્રોલિયમ પ્રોડકટ)શ્રી ધર્મેશભાઈ કે. કસવાલા૬૩૫૯૯૪૫૭૦૮૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૩૦૯
નાયબ મેનેજરશ્રી (કોમ્પાઇલેશન)શ્રી અશોકકુમાર મારૂ૬૩૫૯૯૪૫૭૦૪૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૩
નાયબ મેનેજરશ્રી(અનાજ/મ.બેન્ક/પે.પ્રોડક્ટસ/નીમ પ્રોડક્ટ/ડી.સ્ટોર શાખાની કામગીરી)શ્રી ધર્મેશભાઈ કે. કસવાલા૬૩૫૯૯૪૫૭૦૮૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૮
નાયબ મેનેજરશ્રી( એમ.એસ.પી)-----
નાયબ મેનેજરશ્રી(નાણાં, હિસાબ, બીલ્સ, કોમ્પા.ઈપીએફ/રીકવરી સેલ/ આંતરિક ઓડિટ)શ્રી અશોકકુમાર મારૂ૬૩૫૯૯૪૫૭૦૪૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૦૧
ઈ. ચા. નાયબ મેનેજરશ્રી(ક્યુસી​)શ્રીમતી નિકિતા ગજ્જર૬૩૫૯૯૪૫૭૨૫૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩૩૧૬
નાયબ મેનેજરશ્રી (સિમેંટ)શ્રી ધર્મેશભાઈ કે. કસવાલા૬૩૫૯૯૪૫૭૦૮૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૦
નાયબ મેનેજર (સેક્રેટરીયલ)શ્રીમતી યોગીની બી. સિમ્પી૬૩૫૯૯૪૫૭૧૧૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૧૧૮
નાયબ મેનેજરશ્રી (તમામ ખરીદી,એમડીએમ, આઇસીડીએસ,કઠોળ, દાળ વગેરે)-----
મુખ્ય લિંક પર જાઓ