વહિવટીતંત્ર
Skip Navigation Links   Home   |  વહિવટીતંત્ર  |  મુખ્ય કચેરીના અધિકારીશ્રી

મુખ્ય કચેરીના અધિકારીશ્રી

વ્યવસ્થાપન

હોદ્દો નામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબર ફેકસ નંબર બોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
ચેરમેનશ્રી રાજેશ પાઠક-
૦૭૯-૨૩૨૨૧૩૧૮
૦૭૯-૨૩૨૨૫૧૯૨
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૦૩
મેનેજીંગ ડિરેકટર શ્રી મનીષ ભારદ્વાજ (આઈ. એ. એસ)- ૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૫૯
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૭૨
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭-
ચીફ​ જનરલ મેનેજરશ્રી જી. કે. ભટ્ટ ૯૯૭૮૪૦૬૩૬૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૪૬૨
૦૭૯-૨૩૨૫૯૯૦૮
૦૭૯-૨૩૨૨૦૪૬૨૨૧૪
જનરલ મેનેજર શ્રી પી. આર​. રાણા૯૯૭૮૪૦૫૧૫૪૦૭૯-૨૩૨૨૧૪૪૮ -૨૧૫
જનરલ મેનેજર
(એમ. આઇ. એસ.)
શ્રીમતિ એમ. એચ. પંડ્યા૯૭૨૭૭૧૨૮૭૩૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૫૭૨૨૨
કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી બી.પી.દવે૯૪૨૯૮૯૯૫૦૦૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૨૧૯
કંપની સચિવશ્રીમતિ એમ. એચ. પંડ્યા ૯૭૨૭૭૧૨૮૭૩૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૫૭૨૨૨

મેનેજર

હોદ્દો નામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
મેનેજર
(વહીવટ)
શ્રી બી. આર. કોટડીયા ૯૪૨૯૮૯૯૫૨૬૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૨૨૮
મેનેજર
(પસોર્નલ)
શ્રી બી. આર. કોટડીયા૯૪૨૯૮૯૯૫૨૬૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૩૦૭
મેનેજર
(વીજીલન્સ)
શ્રી બી. આર. કોટડીયા૯૪૨૯૮૯૯૫૨૬૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨ ૨૨૮
મેનેજર
(એલટીસી)
શ્રી બી. આર. કોટડીયા૯૪૨૯૮૯૯૫૨૬૦૭૯-૨૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૮
મેનેજર
( અનાજ)
શ્રી એ. વી. વિઝુંડા૯૪૨૯૮૯૯૫૦૫૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૪૩૧૯
મેનેજર
(બરછટ અનાજ અને કઠોળ)
શ્રી એમ. સી. સોની૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૩
૦૭૯-૨૩૨૫૧૬૨૩
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧૩૧૩
મેનેજર
(ખાદ્ય તેલ)
શ્રી એમ. સી. સોની૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૩૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૩
મેનેજર
(ટી.ઓ.સી.)
શ્રી એમ. સી. સોની૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૯ ૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૩
મેનેજર
(એમ.એસ.પી.)
શ્રી એ. વી. વિંઝુડા૯૪૨૯૮૯૯૫૦૫૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૮૩૧૨
મેનેજર
(પેટ્રોલિયમ પ્રોડકટ)
શ્રી એમ. સી. સોની ૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૨૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૩૧૩
મેનેજર
(કોમ્પાઇલેશન)
શ્રી પી. વી. મેકવાન૯૪૨૯૮૯૯૫૨૧ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૧
મેનેજર
(નાણાં)
શ્રી પી. વી. મેકવાન ૯૪૨૯૮૯૯૫૨૧૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૧
મેનેજર
(બિલ્સ)
શ્રી એમ.એ.સાબુવાલા ૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૭
મેનેજર
(આંતરિક ઓડિટ)
શ્રી એમ​. એસ​. ચૌહાણ​૯૮૭૯૨૩૦૦૩૨૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૧૧૮
મેનેજર
(ડી'સ્ટોર)
શ્રી એમ. સી. સોની૯૪૯૫૪૫૮૮૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૧૩
મેનેજર
(ખરીદી)
શ્રી ડી. એસ. શાહ ----

નાયબ ઇજનેર

હોદ્દો નામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
નાયબ ઇજનેર
(બાંઘકામ શાખા)
શ્રી બી.પી.દવે૯૪૨૯૮૯૯૫૦૦૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૨૧૯

અંગત સચિવ

હોદ્દોનામઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
ચેરમેનશ્રીના અંગત સચિવશ્રી આર વી પરમાર૦૭૯-૨૩૨૨૧૩૧૮
૦૭૯-૨૩૨૫૯૯૫૫
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૦૫
મેનેજીંગ ડિરેકટરશ્રીના અંગત સચિવશ્રી રામ કિશન ૦૭૯-૨૩૨૨૧૪૫૨
૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૫૯
૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૨૧૦

નાયબ મેનેજર

હોદ્દો નામમોબાઇલ નંબરઓફિસ નંબર ફેકસ નંબરબોર્ડ એક્ષ્‍ટેન્‍શન
નાયબ મેનેજરશ્રી
(વહીવટ)
શ્રી એમ. એ. અન્‍સારી -૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૨૨૮
નાયબ મેનેજરશ્રી
(પસોર્નલ)
શ્રી એમ. એ. અન્સારી-૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૦૨૨૮
નાયબ મેનેજરશ્રી
(વીજીલન્સ)
શ્રી એમ. એસ. ભગોરા ૯૭૨૭૦૫૭૨૦૧૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૦૨૨૪
નાયબ મેનેજરશ્રી
(એલટીસી)
શ્રી એમ. આઇ. પાઠક૯૪૨૯૮૯૯૫૧૫૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૦૭૯-૨૩૨૨૬૩૩૮૨૨૯
નાયબ મેનેજરશ્રી
(બરછટ અનાજ અને કઠોળ)
શ્રી એમ​. સી. સોની ૯૭૧૪૬૩૦૦૩૩૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧૩૧૩
નાયબ મેનેજરશ્રી
(ખાધ તેલ)
શ્રી એ. એમ. ગોહીલ૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧
૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૩
નાયબ મેનેજરશ્રી
(ટીઓસી)
શ્રી એ. એમ. ગોહીલ૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭ ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૧
૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૩
નાયબ મેનેજરશ્રી
(પેટ્રોલિયમ પ્રોડકટ)
કે. એમ. પટેલ-૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૩૦૯
નાયબ મેનેજરશ્રી
(કોમ્પાઇલેશન)
શ્રી યુ. વી. બ્રહ્મભટ્ટ૯૪૨૬૩૭૮૫૮૯૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨
૩૦૩
નાયબ મેનેજરશ્રી
(અનાજ / એમ. એસ. પી. )
શ્રી યુ. વી. બ્રહ્મભટ્ટ૯૪૨૬૩૭૮૫૮૯૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૧
નાયબ મેનેજરશ્રી
(બીલ્‍સ - ઈ.પી.એફ)
શ્રીમતી પલક એસ. કોઠારી૯૯૨૫૦૩૦૫૬૬૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૪
નાયબ મેનેજરશ્રી
(આંતરિક ઓડિટ)
શ્રી જે. કે. મોદી૯૭૨૩૦૯૩૮૦૪૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૧૧૮
નાયબ મેનેજરશ્રી
(મટીરીયલ બેંક)
શ્રી એસ. પી. પટેલ-૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૨૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૨૨૦
નાયબ મેનેજરશ્રી
(એમ.આઇ.એસ)
-- ૦૭૯-૨૩૨૪૧૦૭૩
૦૭૯-૨૩૨૫૯૮૯૯
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૧૦૫
નાયબ મેનેજરશ્રી
(ક્યુસી - લેબ​)
કું નિકીતાબેન વી. સુથાર-૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩
૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૬૩
૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૩૩૧૭
નાયબ મેનેજરશ્રી
(બાંઘકામ શાખા)
શ્રીમતી પલક એસ. કોઠારી૯૯૨૫૦૩૦૫૬૬૦૭૯-૨૩૨૪૭૬૮૨
૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૦૪
નાયબ મેનેજરશ્રી
(સુગર/સિમેંટ પ્રા. ઇ. ફડં)
શ્રી એમ​. સી. સોની૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૪૭૭૬૪૩૧૩
નાયબ મેનેજરશ્રી (એમ​. એસ​. પી.)શ્રી બી. આર. કોટડીયા૯૪૨૯૮૯૯૫૨૬૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૦૩૧૨
નાયબ મેનેજરશ્રી(ફાઇનાન્સ / બ.અ.ક. )શ્રી જે. એચ. મકવાણા૮૯૮૦૮૦૫૫૮૧૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૪૨૩૦૧
મુખ્ય લિંક પર જાઓ