ઈ-સીટીઝન
Skip Navigation Links   Home   |  ઈ-સીટીઝન  |  સરકારી ઠરાવ

સરકારી ઠરાવ​

ઠરાવ તારીખ
(MM/dd/yyyy)
ઠરાવનો અંક
વિષય/મથાળું
શાખાનુ નામ
Sr. No.GR DateGR NumberSubject/TitleDocument
1 05/10/2019 બજટ-૧૧૨૦૧૯-૧૩૯૧-ક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના મોડીફાઇડ બજેટમાં IM-PDS યોજના અંતર્ગત થનાર ખર્ચ માટેની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 1391-C0001.pdf (881 KB)
2 27/04/2019 જ'નવ-૧૦૨૦૧૪-૪૭૩૯૦ (૬)-અ અધ્યક્ષશ્રી ની શરતો અને બોલીઓ Chairman-Terms-and-Condition-Applicabliity.pdf (83 KB)
3 23/04/2019 જ'નવ-૧૦૨૦૧૪-૪૭૩૯૦ (૬)-અ અધ્યક્ષશ્રી ની શરતો અને બોલીઓ Chairman-Terms-and-Condition-23-04-18.pdf (87 KB)
4 12/10/2017 કે. એમ. એસ./૧૪/૨૦૧૭/જીઓઆઇ/૩૪૪-ક ખરીફ માર્કેટીંગ સીઝન ૨૦૧૭-૧૮ માં લધુત્તમ ટેકાના ભાવે ડાંગર, બાજરી તથા મકાઇની પ્રાપ્તિ અંગે ઠરાવ. gr-12-10-2017.pdf (143 KB)
5 11/10/2017 પીડીએસ /૧૩-૨૦૧૫/૪૪૬૯/ક-૧ રાષ્ટ્રીય સલામાતી કાયદો ૨૦૧૩ અન્વયે વાજબી ભાવની દુકાનના સંચાલકોને આપવામાં આવતા ઘઉં અને ચોખાના કમિશનમાં વધારો કરવા બાબત 18-10-2017-GR-1.pdf (915 KB)
6 05/10/2017 ગડન/૧૨૨૦૧૫/૭૮૯/ક ના બાર્ડ તરફથી મળતી લોન અંતર્ગત ગોડાઉન બાંધકામના પ્રોજેક્ટ ૩ માં સમાવિષ્ટ ૮૪ સ્થળો પૈકી ૪૩ સ્થોળો ના કામોની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત 18-10-2017-GR.pdf (3 MB)
7 16/02/2017 આર.એમ. એસ.-૧૪-૨૦૧૬-જીઓઆઇ-૪૧૨-ક રવિ માર્કેટીંગ સિઝન ૨૦૧૭-૧૮માં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે ઘઉંની પ્રાપ્‍તિ gr-23-2-170001.pdf (5 MB)
8 14/10/2016 ઇસીએ-૧૦-૨૦૧૬-૫૯૪૪૫૨-૯૧ ‘‘દિવાળી તહેવાર નિમિત્તે બીપીએલ રેશનકાર્ડ ધારકોને ‘‘તુવેરદાળન’’ નું વિતરણ કરવા અંગે 14-10-2016-diwali.pdf (66 KB)
9 14/10/2016 ઇસીએ-૧૦-૨૦૧૬-સીએમ-૪-બ ભારત સરકાર પાસેથી ખરીદેલ તુવેરદાળનું અંત્‍યોદય અન્‍ન યોજના ના રેશનકાર્ડ ધારકોને ‘‘દિવાળી નિમિત્તે વિતરણ કરવા અંગે 14-10-2016.pdf (113 KB)
10 29/09/2016 મલય-અમલ-આદિજાતિ-૨૦૧૬-૧૭ રાજ્યની આદિજાતિ વિસ્‍તારની ધોરણ ૧ થી ૮ માં અભ્‍યાસ કરતીકન્‍યાઓના વાલીઓને મફત અનાજ આપવાની અન્‍નત્રિવેણી યોજના તરીકે નામાભિધાન gr-02-03-2016.pdf (4 MB)
11 19/09/2016 કે એમ એસ​-૧૪-૨૦૧૬-જી ઓ આઇ-૨૦૮-ક​ ખરીફ માર્કેટીંગ સિઝન ૨૦૧૬-૧૭માં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે ડાંગર, બાજરી તથા મકાઇની પ્રાપ્તિ અંગે gr-part-201617.pdf (2 MB)
12 06/02/2016 આરએમએસ/૧૪/૨૦૧૫/જીઓઆઇઆઇ/૨૭૫/ક રવિ માર્કેટીંગ સિઝન ૨૦૧૫-૧૬માં લઘુત્તમ ટેકાના ભાવે ઘઉંની પ્રાપ્‍તિ marketing-08032016.pdf (2 MB)
13 19/11/2015 સકલ​-૧૨-૨૦૧૫-૭૭૫૦૩૫-ઇ ફીક્સ પગાર પર ખાસ ભથ્થુ તેમજ સેવાની શરતોમાં સુધારો કર​વા બાબત gscscl-gr-29112015.pdf (128 KB)
14 01/06/2015 સમટ-૧૦૨૦૧૫-ઓ-૨-બ ગુજરાત રાજય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિ. દ્વારા રાજયના વિવિધ વિભાગો દ્વારા વપરાતા સિમે ન્ટના પ્રાપ્તિ ભાવ તથા ઉપલબ્ધિનો સમયગાણો સમયગાણો નકકી કરવા બાબત img-08192.pdf (1 MB)
15 13/10/2014 નનમ​-૧૦૨૦૦૫-૧૨૦-ઝ તહેવાર પેશગી વર્ષ: ૨૦૧૪-૧૫ મંજુર કરવા બાબત tharav-13-10-14.pdf (184 KB)
16 16/09/2014 JNV-102014-473902-(5)-A જાહેર સાહસોના નિયામકોને નિયામક મંડળ – સમિતિની બેઠકમાં હાજરી આપવા બદલ ચુકવવામાં આવતી ફી બાબત A_1745_16-Sep-2014_252-3.PDF (458 KB)
17 28/03/2012 JNV-102007-UO-255-A જાહેર સાહસોના નિયામકોને નિયામક મંડળ – સમિતિની બેઠકમાં હાજરી આપવા બદલ ચુકવવામાં આવતી ફી બાબત A_1706_28-Mar-2012_282-2.PDF (94 KB)
18 27/05/2008 JNV-102007-UO-255-A જાહેર સાહસોના નિયામકોને નિયામક મંડળ – સમિતિની બેઠકમાં હાજરી આપવા બદલ ચુકવવામાં આવતી ફી બાબત A_1595_27-May-2008_205-1.pdf (241 KB)

મુખ્ય લિંક પર જાઓ