ચીજવસ્તુઓનો સંગ્રહ અને વિતરણ
Skip Navigation Links   Home   |  ચીજવસ્તુઓનો સંગ્રહ અને વિતરણ  |  ગોડાઉન ખાતે અનાજની સંગ્રહ શકિત

ગોડાઉન ખાતે અનાજની સંગ્રહ શકિત

(મેટ્રીક ટનમાં)
જીલ્લા નું નામ પોતાના ગોડાઉનભાડાના ગોડાઉનકુલ ગોડાઉનોભાડે આપેલ ગોડાઉનખરેખર ગોડાઉન
સંખ્યાસંગ્રહ શક્તિસંખ્યાસંગ્રહ શક્તિસંખ્યાસંગ્રહ શક્તિસંખ્યાસંગ્રહ શક્તિસંખ્યાસંગ્રહ શક્તિ
અમદાવાદ (શહેર) ૬૬૩૮૨૦૦ --૬૬૩૮૨૦૦ --૬૬૩૮૨૦૦
અમદાવાદ જીલ્‍લો ૧૧૧૦૩૫૦ --૧૧૧૦૩૫૦ --૧૧૧૦૩૫૦
ગાંધીનગર૭૭૦૦ ૨૦૦૦૧૨૯૭૦૦ --૧૨૯૭૦૦
મહેસાણા ૧૧૭૪૫૦ ૯૬૦૧૬૮૪૧૦--૧૬૮૪૧૦
સાબરકાંઠા ૧૪૭૨૦૦૨૧૫૦૨૦૯૩૫૦--૨૦૯૩૫૦
બનાસકાંઠા ૩૨૨૨૩૫૦--૩૨૨૨૩૫૦--૩૨૨૨૩૫૦
પાટણ ૧૯ ૧૧૫૦૦--૧૯ ૧૧૫૦૦--૧૯ ૧૧૫૦૦
રાજકોટ ૨૭૨૧૨૬૦૭૩૦૦૩૪૨૮૫૬૦--૩૪૨૮૫૬૦
જુનાગઢ ૨૨૧૩૫૫૦૭૫૦૨૩૧૪૩૦૦--૨૩૧૪૩૦૦
જામનગર ૭૦૦૦ ૧૩૦૦૧૧૮૩૦૦ --૧૧ ૮૩૦૦
ભાવનગર ૧૫૧૨૭૦૦૧૪૫૦૧૯૧૪૧૫૦--૧૯૧૪૧૫૦
અમરેલી ૨૨૧૩૮૦૦૮૯૪૨૩૧૪૬૯૪--૨૩૧૪૬૯૪
સુરેન્‍દ્રનગર ૨૧૧૦૧૫૦૨૫૦૨૨ ૧૦૪૦૦--૨૨૧૦૪૦૦
કચ્છ૨૪૧૬૧૦૦૨૧૫૦૨૮૧૮૨૫૦--૨૮૧૬૧૦૦
પોરબંદર ૧૦૦૦૦ ૨૫૦૧૦૨૫૦--૧૦૨૫૦
સુરત ૩૯ ૧૯૮૦૦ ૫૪૮૦ ૪૬૨૫૨૮૦--૪૨૨૫૨૮૦
તાપી ૧૩ ૧૦૩૦૦ - - ૧૩ ૧૦૩૦૦ --૧૩૧૦૩૦૦
ભરૂચ ૧૮ ૯૪૫૦ ૧૮ ૯૪૫૦--૧૮૯૪૫૦
ડાંગ ૨૯૪૦૩૦૦૩૨૪૦--૩૨૪૦
વલસાડ ૧૧૧૦૦૦૦૧૦૦૦૧૨૧૧૦૦૦--૧૨૧૧૦૦૦
નવસારી ૧૩૧૦૩૦૦૭૫૦૧૪૧૧૦૫૦--૧૪૧૧૦૫૦
નર્મદા ૧૦ ૪૮૫૦ ૫૮૫૧૧૫૪૩૫--૧૧૫૪૩૫
વડોદરા ૩૨ ૧૭૩૫૦ --૩૨ ૧૭૩૫૦ --૩૨ ૧૭૩૫૦
ખેડા૧૭ ૯૮૫૦ --૧૭ ૯૮૫૦ --૧૭ ૯૮૫૦
પંચમહાલ ૧૩૯૨૫૦--૧૩૯૨૫૦--૧૩૯૨૫૦
દાહોદ ૧૯૧૩૭૫૦૫૦૦૨૦૧૪૨૫૦--૨૦૧૪૨૫૦
આણંદ ૧૮૧૪૩૫૦--૧૮૧૪૩૫૦--૧૮૧૪૩૫૦
અરવલ્લી૧૧૬૫૫૦૨૦૦૧૨૬૭૫૦--૧૨૬૭૫૦
ગિર-સોમનાથ૨૪૦૦૧૪૦૦૩૮૦૦--૩૮૦૦
બોટાદ૫૬૫૦ --૫૬૫૦ --૫૬૫૦
છોટાઉદેપુર ૫૯૦૦--૫૯૦૦--૫૯૦૦
મહિસાગર ૪૫૦૦ --૪૫૦૦ --૪૫૦૦
મોરબી૪૫૦૦૪૮૦૦૯૩૦૦--૯૩૦૦
દેવભુમિ દ્વારકા ૪૬૫૦ --૪૬૫૦ --૪૬૫૦
કુલ (ઓગષ્‍ટ - ૨૦૧૮) ૫૬૭ ૩૭૫૬૫૦ ૫૯૩૪૪૬૯ ૬૨૬૪૧૦૧૧૯ --૬૨૬૪૧૦૧૧૯
મુખ્ય લિંક પર જાઓ