ચીજવસ્તુઓનો સંગ્રહ અને વિતરણ
Skip Navigation Links   Home   |  ચીજવસ્તુઓનો સંગ્રહ અને વિતરણ  |  ગોડાઉન ખાતે અનાજની સંગ્રહ શકિત

ગોડાઉન ખાતે અનાજની સંગ્રહ શકિત

(મેટ્રીક ટનમાં)
જીલ્લા નું નામ પોતાના ગોડાઉનભાડાના ગોડાઉનકુલ ગોડાઉનોભાડે આપેલ ગોડાઉનખરેખર ગોડાઉન
સંખ્યાસંગ્રહ શક્તિસંખ્યાસંગ્રહ શક્તિસંખ્યાસંગ્રહ શક્તિસંખ્યાસંગ્રહ શક્તિસંખ્યાસંગ્રહ શક્તિ
અમદાવાદ (શહેર) ૬૬૩૮૨૦૦ --૬૬૩૮૨૦૦ --૬૬૩૮૨૦૦
અમદાવાદ જીલ્‍લો ૧૧૧૦૩૫૦ --૧૧૧૦૩૫૦ --૧૧૧૦૩૫૦
ગાંધીનગર૭૭૦૦ ૨૦૦૦૧૨૯૭૦૦ --૧૨૯૭૦૦
મહેસાણા ૧૧૭૪૫૦ --૧૧૭૪૫૦ --૧૧૭૪૫૦
સાબરકાંઠા ૧૩૫૨૦૦--૧૩૫૨૦૦--૧૩૫૨૦૦
બનાસકાંઠા ૩૨૨૨૩૫૦--૩૨૨૨૩૫૦--૩૨૨૨૩૫૦
પાટણ ૧૯ ૧૧૫૦૦--૧૯ ૧૧૫૦૦--૧૯ ૧૧૫૦૦
રાજકોટ ૨૭૨૧૨૬૦--૨૭ ૨૧૨૬૦ --૨૭ ૨૧૨૬૦
જુનાગઢ ૨૨૧૩૫૫૦૭૫૦૨૩૧૪૩૦૦--૨૩૧૪૩૦૦
જામનગર ૭૦૦૦ ૧૩૦૦૧૧૮૩૦૦ --૧૧ ૮૩૦૦
ભાવનગર ૧૪ ૧૦૭૦૦ ૧૪૫૦૧૮ ૧૨૧૫૦--૧૮ ૧૨૧૫૦
અમરેલી ૨૧૧૧૮૦૦--૨૧૧૧૮૦૦--૨૧૧૧૮૦૦
સુરેન્‍દ્રનગર ૨૧૧૦૧૫૦૨૫૦૨૨ ૧૦૪૦૦--૨૨૧૦૪૦૦
કચ્છ૨૪૧૬૧૦૦--૨૪૧૬૧૦૦--૨૪૧૬૧૦૦
પોરબંદર ૧૦૦૦૦ ૫૭૦૧૦૧૦૫૭૦ --૧૦ ૧૦૫૭૦
સુરત ૩૯ ૧૯૮૦૦ ૧૩૮૦ ૪૨ ૨૧૧૮૦ --૪૨૨૧૧૮૦
તાપી ૧૩ ૧૦૩૦૦ - - ૧૩ ૧૦૩૦૦ --૧૩૧૦૩૦૦
ભરૂચ ૧૮ ૯૪૫૦ ૧૮ ૯૪૫૦--૧૮૯૪૫૦
ડાંગ ૯૪૦--૯૪૦--૯૪૦
વલસાડ ૧૧૧૦૦૦૦--૧૧૧૦૦૦૦--૧૧૧૦૦૦૦
નવસારી ૧૩૧૦૩૦૦--૧૩૧૦૩૦૦--૧૩૧૦૩૦૦
નર્મદા ૧૦ ૪૮૫૦ --૧૦ ૪૮૫૦ --૧૦ ૪૮૫૦
વડોદરા ૩૨ ૧૭૩૫૦ --૩૨ ૧૭૩૫૦ --૩૨ ૧૭૩૫૦
ખેડા૧૭ ૯૮૫૦ --૧૭ ૯૮૫૦ --૧૭ ૯૮૫૦
પંચમહાલ ૧૩૯૨૫૦--૧૩૯૨૫૦--૧૩૯૨૫૦
દાહોદ ૧૯૧૩૭૫૦--૧૯૧૩૭૫૦--૧૯૧૩૭૫૦
આણંદ ૧૭૧૨૩૫૦ --૧૭૧૨૩૫૦ --૧૭૧૨૩૫૦
અરવલ્લી૧૦ ૪૫૫૦ --૧૦૪૫૫૦ --૧૦ ૪૫૫૦
ગિર-સોમનાથ૨૪૦૦૧૪૦૦૩૮૦૦--૩૮૦૦
બોટાદ૫૬૫૦ --૫૬૫૦ --૫૬૫૦
છોટાઉદેપુર ૫૯૦૦--૫૯૦૦--૫૯૦૦
મહિસાગર ૪૫૦૦ --૪૫૦૦ --૪૫૦૦
મોરબી૨૫૦૦ ૧૨૦૦૩૭૦૦ --૩૭૦૦
દેવભુમિ દ્વારકા ૪૬૫૦ --૪૬૫૦ --૪૬૫૦
કુલ (ફેબ્રુઆરી - ૨૦૧૮) ૫૪૫ ૩૬૧૬૫૦ ૨૩૧૦૩૦૦ ૫૮૩ ૩૭૧૯૫૦ --૫૮૩૩૭૧૯૫૦
મુખ્ય લિંક પર જાઓ