ચીજવસ્તુઓનો સંગ્રહ અને વિતરણ
Skip Navigation Links   Home   |  ચીજવસ્તુઓનો સંગ્રહ અને વિતરણ  |  ગોડાઉન ખાતે અનાજની સંગ્રહ શકિત

ગોડાઉન ખાતે અનાજની સંગ્રહ શકિત ૦૪/૦૭/૨૦૧૯

ક્રમજીલ્લા નુ નામનિગમના પોતાના ગોડાઉનકુલ કેપેસીટી(મે.ટન)ભાડાના ગોડાઉનરેંટ કેપેસીટી(મે.ટન)કુલ ગોડાઉનકુલ કેપેસીટી(મે.ટન)
અમદાવાદ સીટી૬૬૩૮૨૦૦૬૬૩૮૨૦૦
અમદાવાદ જીલ્લો૧૩૧૪૩૫૦૧૩૧૪૩૫૦
ગાંધીનગર૯૭૦૦૨૫૦૯૯૫૦
મહેસાણા૧૫૧૪૪૫૦૪૫૦૧૭૧૪૯૦૦
સાબરકાંઠા૧૪૭૨૦૦૨૧૫૦૨૦૯૩૫૦
અરવલ્લી૧૪૧૨૫૫૦૨૦૦૧૫૧૨૭૫૦
બનાસકાંઠા૩૪૨૬૩૫૦૩૪૨૬૩૫૦
પાટણ૨૧૧૪૫૦૦૨૧૧૪૫૦૦
રાજકોટ૨૮૨૩૨૬૦૭૩૦૦૩૫૩૦૫૬૦
૧૦મોરબી૬૫૦૦૪૮૦૦૧૦૧૧૩૦૦
૧૧જુનાગઢ૨૩૧૮૧૫૦૭૫૦૨૪૧૮૯૦૦
૧૨ગીર સોમનાથ૮૮૦૦૧૪૦૦૧૧૧૦૨૦૦
૧૩જામનગર૭૦૦૦૧૩૦૦૧૧૮૩૦૦
૧૪દેવભુમી દ્વારકા૧૦૬૬૫૦૧૦૬૬૫૦
૧૫ભાવનગર૧૫૧૨૭૦૦૧૬૨૦૧૮૧૪૩૨૦
૧૬બોટાદ૭૬૫૦૭૬૫૦
૧૭અમરેલી૨૨૧૩૮૦૦૩૨૦૨૩૧૪૧૨૦
૧૮સુરેંદ્રનગર૨૩૧૪૧૫૦૨૫૦૨૪૧૪૪૦૦
૧૯કચ્છ૨૭૨૦૭૦૦૨૧૫૦૩૧૨૨૮૫૦
૨૦પોરબંદર૧૦૦૦૦૧૦૦૦૦
૨૧સુરત૩૯૧૯૮૦૦૫૪૮૦૪૬૨૫૨૮૦
૨૨તાપી૧૪૧૨૩૦૦૧૪૧૨૩૦૦
૨૩ભરુચ૨૦૧૦૪૫૦૨૦૧૦૪૫૦
૨૪ડાંગ૨૯૪૦૩૦૦૩૨૪૦
૨૫વલસાડ૧૨૧૨૦૦૦૧૦૦૦૧૩૧૩૦૦૦
૨૬નવસારી૧૪૧૨૩૦૦૭૫૦૧૫૧૩૦૫૦
૨૭નર્મદા૧૦૪૮૫૦૫૮૫૧૧૫૪૩૫
૨૮વડોદરા૩૪૨૦૩૫૦૩૪૨૦૩૫૦
૨૯છોટા ઉદેપુર૧૦૬૬૦૦૧૦૬૬૦૦
૩૦ખેડા૧૮૧૦૫૫૦૧૮૧૦૫૫૦
૩૧પંચમહાલ૧૩૯૨૫૦૧૩૯૨૫૦
૩૨મહીસાગર૪૫૦૦૪૫૦૦
૩૩દાહોદ૨૨૧૮૭૫૦૫૦૦૨૩૧૯૨૫૦
૩૪આણંદ૧૮૧૪૩૫૦૭૫૨૨૩૧૫૧૦૨
કુલ૬૦૮૪૪૫૬૫૦૫૪૩૨૩૦૭૬૬૨૪૭૭૯૫૭
અ.નં. જિલ્‍લાનું નામ જી.એસ.સી.એસ.સી. દ્વારા ગોડાઉનની માલિકી કુલ ક્ષમતા એમટી મા ગોડાઉન ભાડેથી એમટીમાં ભાડે આપેલ ક્ષમતાકુલ ગોડાઉન કુલ ક્ષમતા એમટી મા
અમદાવાદ શહેર૬૬૩૮૨૦૦૬૬૩૮૨૦૦
અહમદાબાદ જિલ્લો૧૩૧૪૩૫૦૧૩૧૪૩૫૦
ગાંધીનગર૭૭૦૦૨૫૦૭૯૫૦
મહેસાણા૧૪૧૨૪૫૦૪૫૦૧૬૧૨૯૦૦
સાબરકાંઠા૧૪૭૨૦૦૨૧૫૦૨૦૯૩૫૦
અરવલ્લી૧૪૧૨૫૫૦૨૦૦૧૫૧૨૭૫૦
બનાસકાંઠા૩૩૨૪૩૫૦૩૩૨૪૩૫૦
પાટણ૨૧૧૪૫૦૦૨૧૧૪૫૦૦
રાજકોટ૨૮૨૩૨૬૦૭૩૦૦૩૫૩૦૫૬૦
૧૦મોરબી ૬૫૦૦૪૮૦૦૧૦૧૧૩૦૦
૧૧જુનાગઢ ૨૩૧૮૧૫૦૭૫૦૨૪૧૮૯૦૦
૧૨ગીર સોનાથ૬૮૦૦૧૪૦૦૧૦૮૨૦૦
૧૩જામનગર૭૦૦૦૧૩૦૦૧૧૮૩૦૦
૧૪ધર્મ ભૂમિ દ્વારકા ૧૦૬૬૫૦૧૦૬૬૫૦
૧૫ભાવનગર૧૫૧૨૭૦૦૧૬૨૦૧૮૧૪૩૨૦
૧૬બોટાદ૭૬૫૦૭૬૫૦
૧૭અમરેલી૨૨૧૩૮૦૦૩૨૦૨૩૧૪૧૨૦
૧૮સુરેન્દ્રનગર૨૩૧૪૧૫૦૨૫૦૨૪૧૪૪૦૦
૧૯કચ્છ૨૭૨૦૭૦૦૨૧૫૦૩૧૨૨૮૫૦
૨૦પોરબંદર ૧૦૦૦૦૧૦૦૦૦
૨૧ સુરત ૩૯૧૯૮૦૦૫૪૮૦૪૬૨૫૨૮૦
૨૨તાપી ૧૪૧૨૩૦૦૧૪૧૨૩૦૦
૨૩ભરૂચ ૨૦૧૦૪૫૦૨૦૧૦૪૫૦
૨૪ડાંગ૨૯૪૦૩૦૦૩૨૪૦
૨૫વલસાડ૧૧૧૦૦૦૦૧૦૦૦૧૨૧૧૦૦૦
૨૬નવસારી૧૪૧૨૩૦૦૭૫૦૧૫૧૩૦૫૦
૨૭નર્મદા૧૦૪૮૫૦૫૮૫૧૧૫૪૩૫
૨૮વડોદરા૩૩૧૮૩૫૦૩૩૧૮૩૫૦
૨૯છોટાઉદેપુર૧૦૬૬૦૦૧૦૬૬૦૦
૩૦ખેડા ૧૮૧૦૫૫૦૧૮૧૦૫૫૦
૩૧પંચમહાલ૧૩૯૨૫૦૧૩૯૨૫૦
૩૨મહીસાગર૪૫૦૦૪૫૦૦
૩૩દાહોદ૨૦૧૪૭૫૦૫૦૦૨૧૧૫૨૫૦
૩૪આણંદ ૧૮૧૪૩૫૦૭૫૨૨૩૧૫૧૦૨
કુલ ૬૦૦૪૨૯૬૫૦૫૪૩૨૩૦૭૬૫૪૪૬૧૯૫૭
મુખ્ય લિંક પર જાઓ