વહિવટીતંત્ર
Skip Navigation Links   Home   |  વહિવટીતંત્ર  |  જીલ્લા કચેરીના અધિકારીશ્રીઓ

જીલ્લા કચેરીના અધિકારીશ્રીઓ

હોદ્દો મેનેજર નુ નામમોબાઇલ નંબરજીલ્લાનું નામ ફોન નંબર
સીટી મેનેજર શ્રી. એ. વી. વીઝુડા૯૪૨૯૮૯૯૫૦૫અમદાવાદ સીટી૦૭૯-૨૨૬૮૪૬૮૩
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી એ. બી. ડામોર૯૮૭૯૨૩૦૦૩૨અમદાવાદ અને ગાંધીનગર૦૭૯-૨૨૬૮૪૬૮૧
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી કે. એન .શાહ

૯૪૨૭૩૦૬૩૭૨

મહેસાણા ૦૨૭૬૨-૨૨૧૦૮૯
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી. એન. સી. શાહ

૯૪૨૭૩૦૬૩૭૫

૯૪૨૯૮૯૯૫૮૫

સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી૦૨૭૭૨ -૨૪૪૨૬૪
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી ડી. એચ. વાઘેલા
શ્રીમતી ભુમિકાબેન વી. પટેલ
૯૪૨૭૩૦૬૩૭૬બનાસકાંઠા (પાલનપુર)૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૨૫
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી પી. કે. યોગી ૯૯૦૪૬૫૧૨૫૧પાટણ ૦૨૭૬૬-૨૨૫૧૨૨
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી એસ​. એમ​. વસાવા ૯૪૨૭૩૦૬૩૮૫નર્મદા ૦૨૬૪૦-૨૨૪૧૯૮
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી૯૪૨૭૩૦૬૩૪૩દાહોદ૦૨૬૭૩-૨૨૨૯૨૦
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી બી. જી. ઉપાધ્યાય૯૪૨૭૩૦૬૩૭૯આણંદ ૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૮૬/૮૭
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી એ. સી. પટેલ૯૪૨૭૩૦૬૩૯૬
૯૪૨૯૮૯૯૬૨૯
પોરબંદર ૦૨૮૬-૨૨૪૯૯૩૧/૩૨
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨
નાયબ ઇજનેર
શ્રી એસ. બી. દેશમુખ​
શ્રી ડી.એલ.વસાવા

૯૪૨૯૮૯૯૬૯૭

૯૪૨૬૭૪૩૨૪૮

સુરત અને તાપી૦૨૬૧-૨૫૪૦૪૦૦
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી એસ​. બી. દેશમુખ ૯૪૨૭૩૦૬૩૮૪ભરૂચ ૦૨૬૪૨-૨૪૦૭૫૦
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી જે. એમ. ભીવસન ૯૪૨૭૩૦૬૩૮૯ડાંગ-આહવા ૦૨૬૩૧-૨૨૦૦૦૪
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી એ. આર​. ગરાસીયા૯૪૨૭૩૦૬૩૮૭નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૮૬૬૮૮/૯૯
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી જે. કે. ડોડીયા૯૪૨૭૩૦૬૩૭૮નડીઆદ ૦૨૬૮-૨૫૬૩૮૨૨
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી યુ. આઇ. પઠાણ

૯૪૨૭૩૦૬૩૯૪

૯૪૨૮૭૮૭૨૫૯

અમરેલી ૦૨૭૯૨-૨૩૨૯૦૪
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી એન. કે. મોરી

૯૪૨૭૩૦૬૩૯૧

૯૪૨૯૦૪૩૨૩૮

જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા૦૨૮૮-૨૭૫૩૯૯૨
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રીમતી યુ. એસ. ભોયે

૯૪૨૭૩૦૬૩૫૪

૯૪૨૯૮૯૯૬૨૯

જુનાગઢ અને ગીર સોમનાથ૦૨૮૫-૨૬૫૪૦૮૧
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી એ. ટી. ગાંધી

૯૪૨૭૩૦૬૩૯૭

૯૪૨૯૮૯૯૬૪૩

કચ્‍છ ૦૨૮૩૨-૨૫૬૬૨૦/૩૧
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી એચ. કે. વ્યાસ૯૪૨૭૩૦૬૩૯૫સુરેન્‍દ્રનગર ૦૨૭૫૨-૨૮૨૫૦૧
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી એન​. આર​. પટેલ૯૪૨૭૩૦૬૩૮૮વલસાડ ૦૨૬૩૨-૨૪૩૬૪૪ /૫૫
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રીમતી રીના એમ. પરમાર

૯૪૨૭૩૦૬૩૯૩

૯૪૨૯૮૯૯૬૦૮

ભાવનગર અને બોટાદ૦૨૭૮-૨૪૪૩૬૮૮
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી દેવેન જે. ગોહેલ

૯૪૨૭૩૦૬૩૯૦

૯૪૨૯૮૯૯૬૫૬

રાજકોટ અને મોરબી ૦૨૮૧-૨૪૫૪૨૫૯
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી જે. કે. ડોડીયા

૯૪૨૭૩૦૬૩૫૧

૯૯૭૮૯૦૧૨૫૪

વડોદરા અને છોટા ઉદૈપુર ૦૨૬૫-૨૪૧૪૦૯૮/૯૯
નાયબ જીલ્લા મેનેજર ગ્રેડ-૨ શ્રી. કે. આર. દેવળ ૯૪૨૭૩૦૬૩૫૨ પંચમહાલ (ગોધરા) અને મહીસાગર૦૨૬૭૨-૨૫૩૫૩૯/૪૦
નાયબ ઇજનેરશ્રી વાય. જે. હરીરામાણી ૯૪૨૯૮૯૯૫૦૨રાજકોટ ૦૨૮૧-૨૪૫૪૨૫૮/૫૯
મુખ્ય લિંક પર જાઓ