વહિવટીતંત્ર
Skip Navigation Links   Home   |  વહિવટીતંત્ર  |  જીલ્લા કચેરીના અધિકારીશ્રીઓ

જીલ્લા કચેરીના અધિકારીશ્રીઓ

ક્રમ નંજીલ્લાનું નામડીએસએમ નામઑફિસ મોબાઇલલેન્ડ લાઇનમોબાઇલ
અમદાવાદ શહેરશ્રી એચ.એમ.ત્રિવેદી૬૩૫૯૯૪૫૮૪૦૦૭૯-૨૨૬૮૪૬૮૩૯૪૦૯૫૪૫૮૮૭
અમદાવાદ-ગાંધીનગરશ્રી જે એન કટારા ૬૩૫૯૯ ૪૫૮૧૪ ૦૭૯-૨૨૬૮૪૬૮૧-૮૨૯૪૨૬૭૪૩૨૪૮
અમરેલીશ્રી રમેશ પટેલ૬૩૫૯૯ ૪૫૮૧૭ ૦૨૭૯૨-૨૩૨૯૦૪૯૪૨૮૦૦૫૫૦૩
આનંદ - નડિયાદશ્રી યુ. વી. બ્રહ્મભટ્ટ૬૩૫૯૯ ૪૫૮૨૭ ૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૮૬૯૦૧૬૯૧૧૬૪૭
ભાવનગર-બોટાદશ્રી એન કે મોરી૬૩૫૯૯ ૪૫૮૨૫૦૨૭૮-૨૪૪૩૬૮૮૯૮૨૫૧૪૭૨૧૮
ભરૂચ - નર્મદાશ્રી ટી.સી.પટેલ૬૩૫૯૯ ૪૫૮૨૪૦૨૬૪૨-૨૪૧૭૯૯ / ૦૨૬૪૦-૨૨૪૧૯૮૯૯૨૪૨૦૪૬૭૭
બનાસકાંઠાશ્રી જતિન મોદી૬૩૫૯૯ ૪૫૮૨૬ ૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૫૦૯૭૨૩૦૯૩૮૦૪
ડાંગ - અહવાશ્રી જસવંત પરમાર૬૩૫૯૯ ૪૫૮૨૦ ૦૨૬૩૧-૨૨૦૦૦૪૯૮૨૫૨૧૯૦૩૨
દાહોદ
શ્રી જે. એમ. ભીવસેન
૬૩૫૯૯ ૪૫૮૦૯ ૦૨૬૭૩-૨૪૨૦૯૯૯૪૨૭૮૬૦૭૨૫
૧૦જુનાગઢ - ગીર સોમનાથશ્રી એમ.એસ.ભગોરા૬૩૫૯૯ ૪૫૮૨૯ ૦૨૮૫-૨૬૫૪૦૮૧ ૯૭૨૭૦૫૭૨૦૧
૧૧જામનગર - દેવ. દ્વારકાશ્રી દેવેન ગોહિલ૬૩૫૯૯ ૪૫૮૨૮ ૦૨૮૮-૨૭૫૩૯૯૨૯૯૨૪૮૧૭૫૯૪
૧૨કચ્છ - ભુજશ્રી એચ. ચુડાસમા૬૩૫૯૯ ૪૫૮૧૮ ૦૨૮૩૨-૨૫૬૬૨૦૮૯૫૧૦૧૦૨૦૩
૧૩ખેડા - નડિયાદશ્રી યુ. વી. બ્રહ્મભટ્ટ ૬૩૫૯૯ ૪૫૮૨૭ ૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૮૬૯૦૧૬૯૧૧૬૪૭
૧૪નવસારીશ્રી એ બી ડામોર૬૩૫૯૯ ૪૫૮૧૧૦૨૬૩૭-૨૮૬૬૮૮૯૪૨૭૧૪૦૯૮૩
૧૫પંચમહાલ - મહિસાગરશ્રી સુરેશ એમ વસાવા૬૩૫૯૯ ૪૫૮૧૫ ૦૨૬૭૨-૨૫૩૫૩૯૯૪૨૯૬૮૧૮૭૩
૧૬પોરબંદરશ્રી ડી.ટી.રાયઠ્ઠા૬૩૫૯૯ ૪૫૮૧૩ ૦૨૮૬-૨૨૪૯૯૩૧૯૧૦૬૮૧૨૭૫૬
૧૭પાટણ - મહેસાણાશ્રી પી. વી. કાનોડિયા૬૩૫૯૯ ૪૫૮૩૦૦૨૭૬૬-૨૨૫૧૨૨ । ૦૨૭૬૨-૨૨૧૦૮૯૯૯૭૧૮ ૦૩૪૮૩
૧૮મોરબીશ્રી પ્રકાશ સખીયા૬૩૫૯૯ ૪૫૮૨૧૦૨૮૧-૨૪૫૪૨૫૯૯૦૯૯૦૧૯૬૨૨
૧૯રાજકોટશ્રી પ્રકાશ સખીયા૬૩૫૯૯ ૪૫૮૨૧૦૨૮૧-૨૪૫૪૨૫૯૯૦૯૯૦૧૯૬૨૨
૨૦સુરેન્દ્ર-નગરશ્રી હેમાંગ મકવાણા૬૩૫૯૯ ૪૫૮૧૬૦૨૭૫૨-૨૮૨૫૦૧-
૨૧સુરત - તાપી શ્રી ઉશાબેન એસ. ભોયે ૬૩૫૯૯ ૪૫૮૧૨ ૦૨૬૧-૨૫૪૦૪૦૦૯૮૯૮૦ ૨૪૪૨૦
૨૨સાબરકાંઠાશ્રી મોહિત પાઠક૬૩૫૯૯ ૪૫૮૧૯ ૦૨૭૭૨-૨૪૪૨૬૪૯૪૨૯૮૯૯૫૧૫
૨૩અરવલ્લીશ્રી મોહિત પાઠક૬૩૫૯૯ ૪૫૮૧૯૦૨૭૭૨-૨૪૪૨૬૪૯૪૨૯૮૯૯૫૧૫
૨૪વડોદરા - છોટા ઉદેપુરશ્રી એ. આર. ગરાસીયા ૬૩૫૯૯ ૪૫૮૧૦૦૨૬૫-૨૪૧૪૦૯૮૯૪૨૯૯૨૯૪૨૨
૨૫વલસાડશ્રી એન.આર.પેટેલ૬૩૫૯૯૪૫૮૧૧૦૨૬૪૨-૨૪૧૭૯૯ । ૦૨૬૪૦-૨૨૪૧૯૮૯૪૨૭૧૪૦૯૮૩
ક્ર્મઅધિકારીનું નામજીલ્લાનું નામલેન્ડલાઈન નંબરઓફીસ મોબાઈલઅંગત મોબાઈલ
શ્રી એમ એ સાબુવાલાઅમદાવાદ સીટી૦૭૯-૨૨૬૮૪૬૮૩૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮૯૪૨૯૮૯૯૫૩૯
શ્રી જયેશ.કે ડોડીયાઅમદાવાદ/ગાંધીનગર૦૭૯-૨૨૬૮૪૬૮૧૬૩૫૯૯૪૫૮૧૪૯૪૨૬૭૪૩૨૪૮
૦૭૯-૨૬૮૪૬૮૨
શ્રી નરેશ આર પટેલઅમરેલી૦૨૭૯૨-૨૩૨૯૦૪૬૩૫૯૯૪૫૮૧૭૯૪૨૭૧૪૦૯૮૩
શ્રી પી એલ સખીયાઆણંદ૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૮૬૬૩૫૯૯૪૫૮૨૭૯૦૯૯૦૧૯૬૨૨
શ્રી એન કે મોરીઈ.ચા.ભાવનગર૦૨૭૮-૨૪૪૩૬૮૮૬૩૫૯૯૪૫૮૨૫૯૮૨૫૧૪૭૨૧૮
બોટાદ
શ્રી એન એમ પટેલઈ.ચા.૦૨૬૪૨-૨૪૧૭૯૯ / ૦૨૬૪૦-૨૨૪૧૯૮૬૩૫૯૯૪૫૮૪૮૯૪૨૭૪૬૦૧૨૭
ભરૂચ/ નર્મદા
શ્રી જે કે મોદીઈ.ચા.બનાસકાંઠા૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૫૦૬૩૫૯૯૪૫૮૨૬૯૭૨૩૦૯૩૮૦૪
શ્રી જસવંત. પરમારઈ.ચા.ડાંગ - આહવા૦૨૬૩૧-૨૨૦૦૦૪૬૩૫૯૯૪૫૮૨૦૯૮૨૫૨૧૯૦૩૨
શ્રી જે એમ ભીવસેનઈ.ચા.દાહોદ૦૨૬૭૩-૨૪૨૦૯૯૬૩૫૯૯૪૫૮૦૯૯૪૨૭૮૬૦૭૨૫
૧૦શ્રી એસ બી દેસમુખગીર સોમનાથ / જુનાગઢ ૦૨૮૫-૨૬૫૪૦૮૧૬૩૫૯૯૪૫૮૨૯૮૯૮૦૦૫૮૮૯૯
૨૮૫૨૬૫૪૪૦૮૧
૧૧શ્રી દેવેન. ગોહિલઈ.ચા.જામનગર / દેવભુમી દ્વારકા૦૨૮૮-૨૭૫૩૯૯૨૬૩૫૯૯૪૫૮૨૮૯૯૨૪૮૧૭૫૯૪
૧૨શ્રી એમ એસ ભગોરાઈ.ચા. કચ્છ - ભુજ૦૨૮૩૨-૨૫૬૬૨૦૬૩૫૯૯૪૫૮૧૮૯૭૨૭૦૫૭૨૦૧
૧૩શ્રી પી એલ સખીયાખેડા - નડિઆદ૦૨૬૮-૨૫૬૩૮૨૨૬૩૫૯૯૪૫૮૨૭૯૦૯૯૦૧૯૬૨૨
૧૪શ્રી અનંત આર ગરાસીયાનવસારી૦૨૬૩૭-૨૮૬૬૮૮૬૩૫૯૯૪૫૮૧૧૯૪૨૯૯૨૯૪૨૨
૧૫શ્રી સુરેશ એમ વસાવાપંચમહાલ-ગોધરા / મહિસાગર૦૨૬૭૨-૨૫૩૫૩૯૬૩૫૯૯૪૫૮૧૫૯૯૪૨૯૬૮૧૮૭૩
૧૬શ્રીમતિ ઉષા એસ ભોયેપોરબંદર૦૨૮૬-૨૨૪૯૯૩૧૬૩૫૯૯૪૫૮૧૩૯૧૦૬૮૧૨૭૫૬
૧૭શ્રી પી વી કાનૂડિયાઈ.ચા.૦૨૭૬૬-૨૨૫૧૨૨૬૩૫૯૯૪૫૮૩૦૯૯૭૧૮૦૩૪૮૩
પાટણ/મહેસાણા૦૨૭૬૨-૨૨૧૦૮૯
૧૮શ્રી યુ. વી. ભ્રહ્મભટમોરબી૦૨૮૧-૨૪૫૪૨૫૯૬૩૫૯૯૪૫૮૨૧૯૪૨૬૩૭૮૫૮૯ / ૯૪૨૯૮૯૯૫૨૯
૧૯શ્રી યુ. વી. ભ્રહ્મભટરાજકોટ૦૨૮૧-૨૪૫૪૨૫૯૬૩૫૯૯૪૫૮૨૧૯૪૨૬૩૭૮૫૮૯ / ૯૪૨૯૮૯૯૫૨૯
૨૦શ્રી હેમાંગ ડી. મકવાણાઈ.ચા.સુરેન્દ્રનગર૦૨૭૫૨-૨૮૨૫૦૧૬૩૫૯૯૪૫૮૧૬૯૭૨૬૬૧૬૬૨૮
૨૧શ્રી અશોક સૂચકઈ.ચા.સુરત / તાપિ૦૨૬૧-૨૫૪૦૪૦૦૬૩૫૯૯૪૫૮૧૨૯૮૯૮૦૨૪૪૨૦
૨૨શ્રી મોહિત પાઠકસાબરકાંઠા૦૨૭૭૨-૨૪૪૨૬૪૬૩૫૯૯૪૫૮૧૯૯૪૨૯૮૯૯૫૧૫
૨૩શ્રી મોહિત પાઠકઅરવલ્લી૦૨૭૭૨-૨૪૪૨૬૪૬૩૫૯૯૪૫૮૧૯૯૪૨૯૮૯૯૫૧૫
૨૪શ્રી રમેશ પટેલઈ.ચા વડોદરા / છોટાઉદેપુર૦૨૬૫-૨૪૧૪૦૯૮૬૩૫૯૯૪૫૮૧૦૯૪૨૮૦૦૫૫૦૩
૨૫શ્રી શ્યામ આહિરઈ.ચા.વલસાડ૦૨૬૩૨-૨૨૩૬૫૫૬૩૫૯૯૪૫૮૨૩૯૪૨૯૮૫૩૩૨૭
ક્રમ.મેનેજર નુ નામજીલ્લાનું નામ ફોન નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેઇલ
શ્રી એસ. બી. દેશમુખ Incharge City Manager, Ahmedabad૦૭૯-૨૨૬૮૪૬૮૩૯૪૨૯૮૯૯૫૦૫dsmahdcity@gmail.com
શ્રીમતી ભૂમિકાબેન પટેલAhmedabad/ Gandhinagar Incharge DSM ૦૭૯-૨૨૬૮૪૬૮૧/૮૨૯૪૨૭૩૦૬૩૭૧
૮૪૦૧૯૧૨૫૩૭
dsmahddist@gmail.com
શ્રી એન. એમ. પટેલ Banaskantha૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૨૫૯૪૨૭૩૦૬૩૭૬dsmbanaskantha123@gmail.com
શ્રી ડી. એચ. નિનામા DSM Patan૦૨૭૬૬-૨૨૫૧૨૨૯૯૦૪૬૫૧૨૫૧dsmpatancity@gmail.com
શ્રી જિતેન્‍દ્ર બી. દરજી I/c DSM Mehsana૦૨૭૬૨-૨૨૧૦૮૯૯૪૨૭૩૦૬૩૭૨dsmmehsanacity123@gmail.com
શ્રી જે. કે. ડોડિયા Sabarkantha૦૨૭૭૨-૨૪૪૨૬૪૯૪૨૭૩૦૬૩૭૫dsmsabarkantha@gmail.com
શ્રી રમેશ પટેલ Anand૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૮૬૯૮૨૫૨૧૯૦૩૨dsmanand456@gmail.com
શ્રી જે. એન. ભીવસન Dahod૦૨૬૭૩-૨૨૨૯૨૦૯૪૨૭૩૦૬૩૫૩dsmdahodcity786@gmail.com
શ્રી લાલજી મહેશ્વરી I/c DSM Godhra-Panchmahal/ Mahisagar૦૨૬૭૨-૨૫૩૫૩૯૯૪૨૭૩૦૬૩૫૨
૯૪૨૯૨૯૪૭૮૫
dsmpanchmahalgodhra789@gmail.com
૧૦શ્રી જયદીપ મકવાણાNadiad,I/c DSM૦૨૬૮-૨૫૬૩૮૨૨૯૪૨૭૩૦૬૩૫૧
૯૯૭૮૯૦૧૨૫૪
dsmkhedanadiad123@gmail.com

૧૧શ્રી એ. આર. ગરાસિયા Vadodara/Chota Udaipur૦૨૬૫-૨૪૧૪૦૯૮૯૪૨૭૩૦૬૩૫૧
૯૯૭૮૯૦૧૨૫૪
dsmvadodara@gmail.com
૧૨શ્રી યુ. આઇ. પઠાણAmreli I/c DSM૦૨૭૯૨-૨૩૨૯૦૪૯૪૨૭૩૦૬૩૯૪
૯૪૨૮૭૮૭૨૫૯
dsmamrelicity@gmail.com
૧૩શ્રી આર. કે. દેવલ I/c DSM Bhavnagar/Botad૦૨૭૮-૨૪૪૩૬૮૮૯૪૨૭૩૦૬૩૯૩dsmbhavanagar@gmail.com
૧૪શ્રી એસ. એમ. વસાવા Surat/Tapi૦૨૬૧-૨૫૪૦૪૦૦૯૪૨૯૮૯૯૬૯૭
૯૪૨૬૭૪૩૨૪૮
dsmsuratcity@gmail.com
૧૫શ્રી એન. કે. મોરીJunagadh, Gir Somnath૦૨૮૫-૨૬૫૪૦૮૧૯૪૨૭૩૦૬૩૫૪dsmjunagadhcity@gmail.com
૧૬શ્રીમતી યુ. એસ. ભોયે I/c DSM Kutch૦૨૮૩૨-૨૫૬૬૨૦૯૪૨૭૩૦૬૩૯૭dsmkuttchbhuj@gmail.com
૧૭શ્રી એમ. એસ. ભગોરાI/c DSM Porbandar૦૨૮૬-૨૨૪૯૯૩૧૯૪૨૭૩૦૬૩૯૬dsmporbandarcity@gmail.com
૧૮કુમારી રીના એમ. પરમાર Rajkot/Morbi૦૨૮૧-૨૪૫૪૨૫૯૯૪૨૭૩૦૬૩૯૦dsmrajkotcity123@gmail.com
૧૯શ્રી જિગર પી. ગાંધીSurendranagar૦૨૭૫૨-૨૮૨૫૦૧૯૪૨૭૩૦૬૩૯૫dsmsurendranagarcity@gmail.com
૨૦શ્રી ડી. જે. ગોહીલ I/c DSM Bharuch૦૨૬૪૨-૨૪૦૭૫૦૯૪૨૭૩૦૬૩૮૪dsmbharuchcity@gmail.com
૨૧શ્રી એસ. જે. ખરાડી Ahwa Dang I/c DSM૦૨૬૩૧-૨૨૦૦૦૪૯૪૨૭૩૦૬૩૮૯dsmdangahwacity@gmail.com
૨૨શ્રી ટી. સી. પટેલ Narmada૦૨૬૪૦-૨૨૪૧૯૮૯૪૨૭૩૦૬૩૮૫dsmnarmada@gmail.com
૨૩શ્રી જસવંત પરમારNavsari૦૨૬૩૭-૨૮૬૬૮૮૯૪૨૭૩૦૬૩૮૭dsmnavsaricity@gmail.com
૨૪શ્રી એમ. આઇ. પાઠક Valsad૦૨૬૩૨-૨૪૩૬૫૫૯૪૨૭૩૦૬૩૮૮dsmvalsadcity@gmail.com
૨૫શ્રીમતી ફોરમ પરમારJamnagar/Dev bhumi Dwarka૦૨૮૮-૨૭૫૩૯૯૨૯૪૨૭૩૦૬૩૯૧
૯૪૨૯૦૪૩૨૩૮
dsmjamnagarcity@gmail.com
મુખ્ય લિંક પર જાઓ