વહિવટીતંત્ર
Skip Navigation Links   Home   |  વહિવટીતંત્ર  |  જીલ્લા કચેરીના અધિકારીશ્રીઓ

જીલ્લા કચેરીના અધિકારીશ્રીઓ

ક્ર્મઅધિકારીનું નામ જીલ્લાનું નામ લેન્ડલાઈન નંબર ઓફીસ મોબાઈલ અંગત મોબાઈલ
શ્રી એમ એ સાબુવાલા અમદાવાદ સીટી ૦૭૯-૨૨૬૮૪૬૮૩૯૪૨૭૩૦૬૩૭૦ ૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮
શ્રી જયેશ.કે ડોડીયા અમદાવાદ/ગાંધીનગર ૦૭૯-૨૨૬૮૪૬૮૧
૦૭૯-૨૬૮૪૬૮૨
૯૪૨૭૩૦૬૩૭૧ ૯૪૨૬૭૪૩૨૪૮
શ્રી નરેશ આર પટેલ અમરેલી ૦૨૭૯૨-૨૩૨૯૦૪૯૪૨૭૩૦૬૩૯૪ ૯૪૨૭૧૪૦૯૮૩
શ્રી જયદિપ મકવાણા ઈ.ચા.આણંદ/નડીયાદ ૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૮૬૯૪૨૭૩૦૬૩૭૯ ૮૯૮૦૮૦૫૫૮૧
શ્રી કે. આર. દેવળ ઈ.ચા.ભાવનગર/
બોટાદ
૦૨૭૮-૨૪૪૩૬૮૮૯૪૨૭૩૦૬૩૯૩૯૪૨૯૨૯૪૭૮૫
શ્રી રમેશ પટેલ ઈ.ચા.
ભરૂચ/ નર્મદા
૦૨૬૪૨-૨૪૧૭૯૯ ૦૨૬૪૦-૨૨૪૧૯૮ ૯૪૨૭૩૦૬૩૮૪ ૯૪૨૭૩૦૬૩૮૫ ૯૪૨૮૦૦૫૫૦૩
શ્રી જે. બી. દરજી ઈ.ચા.બનાસકાંઠા ૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૫૦ ૯૪૨૭૩૦૬૩૭૬ ૯૫૭૪૪૦૭૯૪૩
શ્રી જસવંત. પરમાર ઈ.ચા.ડાંગ - આહવા૦૨૬૩૧-૨૨૦૦૦૪૯૪૨૭૩૦૬૩૮૯ ૯૮૨૫૨૧૯૦૩૨
શ્રી જે એમ ભીવસેન ઈ.ચા.દાહોદ ૦૨૬૭૩-૨૪૨૦૯૯૯૪૨૭૩૦૬૩૫૩ ૯૪૨૭૮૬૦૭૨૫
૧૦ શ્રી એન કે મોરી ઈ.ચા.ગીર સોમનાથ
જુનાગઢ
૦૨૮૫-૨૬૫૪૦૮૧
૦૨૮૫૨૬૫૪૪૦૮૧
૯૪૨૭૩૦૬૩૫૪ ૯૮૨૫૧૪૭૨૧૮
૧૧ શ્રી દેવેન. ગોહિલ ઈ.ચા.જામનગર / દેવભુમી દ્વારકા ૦૨૮૮-૨૭૫૩૯૯૨૯૪૨૭૩૦૬૩૯૧ ૯૯૨૪૮૧૭૫૯૪
૧૨ શ્રી એમ એસ ભગોરા ઈ.ચા. કચ્છ - ભુજ૦૨૮૩૨-૨૫૬૬૨૦૯૪૨૭૩૦૬૩૯૭ ૯૪૨૭૭૪૯૧૧૦
૧૩ શ્રી જયદિપ મકવાણા ઈ.ચા.ખેડા - નડિઆદ ૦૨૬૮-૨૫૬૩૮૨૨૯૪૨૭૩૦૬૩૭૮ ૮૯૮૦૮૦૫૫૮૧
૧૪ શ્રી અનંત આર ગરાસીયા નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૮૬૬૮૮૯૪૨૭૩૦૬૩૮૭ ૯૪૨૯૯૨૯૪૨૨
૧૫ શ્રી સુરેશ એમ વસાવાપંચમહાલ-ગોધરા / મહિસાગર ૦૨૬૭૨-૨૫૩૫૩૯૯૪૨૭૩૦૬૩૫૨ ૯૪૨૯૬૮૧૮૭૩
૧૬ શ્રીમતિ ઉષા એસ ભોયે પોરબંદર ૦૨૮૬-૨૨૪૯૯૩૧૯૪૨૭૩૦૬૩૯૬ ૯૧૦૬૮૧૨૭૫૬
૧૭ શ્રી જતીન મોદી ઈ.ચા.
પાટણ/મહેસાણા
૦૨૭૬૬-૨૨૫૧૨૨
૦૨૭૬૨-૨૨૧૦૮૯
૯૪૨૭૩૦૬૩૭૪
૯૪૨૭૩૦૬૩૭૨
૯૪૨૭૪૬૦૧૨૭
૧૮ શ્રી યુ. વી. ભ્રહ્મભટ મોરબી ૦૨૮૧-૨૪૫૪૨૫૯૯૪૨૭૩૦૬૩૯૦ ૯૭૨૭૭૫૮૦૭૧
૧૯ શ્રી યુ. વી. ભ્રહ્મભટ રાજકોટ ૦૨૮૧-૨૪૫૪૨૫૯૯૪૨૭૩૦૬૩૯૦ ૯૭૨૭૭૫૮૦૭૧
૨૦ શ્રી હેમાંગ ડી. મકવાણા ઈ.ચા.સુરેન્દ્રનગર ૦૨૭૫૨-૨૮૨૫૦૧૯૪૨૭૩૦૬૩૯૫  
૨૧ શ્રી લાલજી મહેશ્વરી ઈ.ચા.સુરત / તાપિ ૦૨૬૧-૨૫૪૦૪૦૦૯૪૨૯૮૯૯૬૯૭ ૯૯૧૩૦૮૯૩૯૭
૨૨ શ્રી મોહિત પાઠક સાબરકાંઠા ૦૨૭૭૨-૨૪૪૨૬૪૯૪૨૭૩૦૬૩૭૫ ૯૪૨૯૮૯૯૫૧૫
૨૩શ્રી મોહિત પાઠક અરવલ્લી ૦૨૭૭૨-૨૪૪૨૬૪૯૪૨૭૩૦૬૩૭૫૯૪૨૯૮૯૯૫૧૫
૨૪શ્રી એચ. એમ. ત્રિવેદી વડોદરા / છોટાઉદેપુર૦૨૬૫-૨૪૧૪૦૯૮૯૪૨૭૩૦૬૩૫૧ ૯૮૨૫૫૯૦૯૭૨
૨૫ શ્રી શ્યામ આહિર ઈ.ચા.વલસાડ ૦૨૬૩૨-૨૨૩૬૫૫૯૪૨૭૩૦૬૩૮૮ ૯૪૨૯૮૫૩૩૨૭
ક્રમ.મેનેજર નુ નામજીલ્લાનું નામ ફોન નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેઇલ
શ્રી એસ. બી. દેશમુખ Incharge City Manager, Ahmedabad૦૭૯-૨૨૬૮૪૬૮૩૯૪૨૯૮૯૯૫૦૫dsmahdcity@gmail.com
શ્રીમતી ભૂમિકાબેન પટેલAhmedabad/ Gandhinagar Incharge DSM ૦૭૯-૨૨૬૮૪૬૮૧/૮૨૯૪૨૭૩૦૬૩૭૧
૮૪૦૧૯૧૨૫૩૭
dsmahddist@gmail.com
શ્રી એન. એમ. પટેલ Banaskantha૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૨૫૯૪૨૭૩૦૬૩૭૬dsmbanaskantha123@gmail.com
શ્રી ડી. એચ. નિનામા DSM Patan૦૨૭૬૬-૨૨૫૧૨૨૯૯૦૪૬૫૧૨૫૧dsmpatancity@gmail.com
શ્રી જિતેન્‍દ્ર બી. દરજી I/c DSM Mehsana૦૨૭૬૨-૨૨૧૦૮૯૯૪૨૭૩૦૬૩૭૨dsmmehsanacity123@gmail.com
શ્રી જે. કે. ડોડિયા Sabarkantha૦૨૭૭૨-૨૪૪૨૬૪૯૪૨૭૩૦૬૩૭૫dsmsabarkantha@gmail.com
શ્રી રમેશ પટેલ Anand૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૮૬૯૮૨૫૨૧૯૦૩૨dsmanand456@gmail.com
શ્રી જે. એન. ભીવસન Dahod૦૨૬૭૩-૨૨૨૯૨૦૯૪૨૭૩૦૬૩૫૩dsmdahodcity786@gmail.com
શ્રી લાલજી મહેશ્વરી I/c DSM Godhra-Panchmahal/ Mahisagar૦૨૬૭૨-૨૫૩૫૩૯૯૪૨૭૩૦૬૩૫૨
૯૪૨૯૨૯૪૭૮૫
dsmpanchmahalgodhra789@gmail.com
૧૦શ્રી જયદીપ મકવાણાNadiad,I/c DSM૦૨૬૮-૨૫૬૩૮૨૨૯૪૨૭૩૦૬૩૫૧
૯૯૭૮૯૦૧૨૫૪
dsmkhedanadiad123@gmail.com

૧૧શ્રી એ. આર. ગરાસિયા Vadodara/Chota Udaipur૦૨૬૫-૨૪૧૪૦૯૮૯૪૨૭૩૦૬૩૫૧
૯૯૭૮૯૦૧૨૫૪
dsmvadodara@gmail.com
૧૨શ્રી યુ. આઇ. પઠાણAmreli I/c DSM૦૨૭૯૨-૨૩૨૯૦૪૯૪૨૭૩૦૬૩૯૪
૯૪૨૮૭૮૭૨૫૯
dsmamrelicity@gmail.com
૧૩શ્રી આર. કે. દેવલ I/c DSM Bhavnagar/Botad૦૨૭૮-૨૪૪૩૬૮૮૯૪૨૭૩૦૬૩૯૩dsmbhavanagar@gmail.com
૧૪શ્રી એસ. એમ. વસાવા Surat/Tapi૦૨૬૧-૨૫૪૦૪૦૦૯૪૨૯૮૯૯૬૯૭
૯૪૨૬૭૪૩૨૪૮
dsmsuratcity@gmail.com
૧૫શ્રી એન. કે. મોરીJunagadh, Gir Somnath૦૨૮૫-૨૬૫૪૦૮૧૯૪૨૭૩૦૬૩૫૪dsmjunagadhcity@gmail.com
૧૬શ્રીમતી યુ. એસ. ભોયે I/c DSM Kutch૦૨૮૩૨-૨૫૬૬૨૦૯૪૨૭૩૦૬૩૯૭dsmkuttchbhuj@gmail.com
૧૭શ્રી એમ. એસ. ભગોરાI/c DSM Porbandar૦૨૮૬-૨૨૪૯૯૩૧૯૪૨૭૩૦૬૩૯૬dsmporbandarcity@gmail.com
૧૮કુમારી રીના એમ. પરમાર Rajkot/Morbi૦૨૮૧-૨૪૫૪૨૫૯૯૪૨૭૩૦૬૩૯૦dsmrajkotcity123@gmail.com
૧૯શ્રી જિગર પી. ગાંધીSurendranagar૦૨૭૫૨-૨૮૨૫૦૧૯૪૨૭૩૦૬૩૯૫dsmsurendranagarcity@gmail.com
૨૦શ્રી ડી. જે. ગોહીલ I/c DSM Bharuch૦૨૬૪૨-૨૪૦૭૫૦૯૪૨૭૩૦૬૩૮૪dsmbharuchcity@gmail.com
૨૧શ્રી એસ. જે. ખરાડી Ahwa Dang I/c DSM૦૨૬૩૧-૨૨૦૦૦૪૯૪૨૭૩૦૬૩૮૯dsmdangahwacity@gmail.com
૨૨શ્રી ટી. સી. પટેલ Narmada૦૨૬૪૦-૨૨૪૧૯૮૯૪૨૭૩૦૬૩૮૫dsmnarmada@gmail.com
૨૩શ્રી જસવંત પરમારNavsari૦૨૬૩૭-૨૮૬૬૮૮૯૪૨૭૩૦૬૩૮૭dsmnavsaricity@gmail.com
૨૪શ્રી એમ. આઇ. પાઠક Valsad૦૨૬૩૨-૨૪૩૬૫૫૯૪૨૭૩૦૬૩૮૮dsmvalsadcity@gmail.com
૨૫શ્રીમતી ફોરમ પરમારJamnagar/Dev bhumi Dwarka૦૨૮૮-૨૭૫૩૯૯૨૯૪૨૭૩૦૬૩૯૧
૯૪૨૯૦૪૩૨૩૮
dsmjamnagarcity@gmail.com
મુખ્ય લિંક પર જાઓ