વહિવટીતંત્ર
Skip Navigation Links   Home   |  વહિવટીતંત્ર  |  જીલ્લા કચેરીના અધિકારીશ્રીઓ

જીલ્લા કચેરીના અધિકારીશ્રીઓ

ક્રમ.મેનેજર નુ નામજીલ્લાનું નામ ફોન નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેઇલ
શ્રી એસ. બી. દેશમુખ Incharge City Manager, Ahmedabad૦૭૯-૨૨૬૮૪૬૮૩૯૪૨૯૮૯૯૫૦૫dsmahdcity@gmail.com
શ્રીમતી ભૂમિકાબેન પટેલAhmedabad/ Gandhinagar Incharge DSM ૦૭૯-૨૨૬૮૪૬૮૧/૮૨૯૪૨૭૩૦૬૩૭૧
૮૪૦૧૯૧૨૫૩૭
dsmahddist@gmail.com
શ્રી એન. એમ. પટેલ Banaskantha૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૨૫૯૪૨૭૩૦૬૩૭૬dsmbanaskantha123@gmail.com
શ્રી ડી. એચ. નિનામા DSM Patan૦૨૭૬૬-૨૨૫૧૨૨૯૯૦૪૬૫૧૨૫૧dsmpatancity@gmail.com
શ્રી જિતેન્‍દ્ર બી. દરજી I/c DSM Mehsana૦૨૭૬૨-૨૨૧૦૮૯૯૪૨૭૩૦૬૩૭૨dsmmehsanacity123@gmail.com
શ્રી જે. કે. ડોડિયા Sabarkantha૦૨૭૭૨-૨૪૪૨૬૪૯૪૨૭૩૦૬૩૭૫dsmsabarkantha@gmail.com
શ્રી રમેશ પટેલ Anand૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૮૬૯૮૨૫૨૧૯૦૩૨dsmanand456@gmail.com
શ્રી જે. એન. ભીવસન Dahod૦૨૬૭૩-૨૨૨૯૨૦૯૪૨૭૩૦૬૩૫૩dsmdahodcity786@gmail.com
શ્રી લાલજી મહેશ્વરી I/c DSM Godhra-Panchmahal/ Mahisagar૦૨૬૭૨-૨૫૩૫૩૯૯૪૨૭૩૦૬૩૫૨
૯૪૨૯૨૯૪૭૮૫
dsmpanchmahalgodhra789@gmail.com
૧૦શ્રી જયદીપ મકવાણાNadiad,I/c DSM૦૨૬૮-૨૫૬૩૮૨૨૯૪૨૭૩૦૬૩૫૧
૯૯૭૮૯૦૧૨૫૪
dsmkhedanadiad123@gmail.com

૧૧શ્રી એ. આર. ગરાસિયા Vadodara/Chota Udaipur૦૨૬૫-૨૪૧૪૦૯૮૯૪૨૭૩૦૬૩૫૧
૯૯૭૮૯૦૧૨૫૪
dsmvadodara@gmail.com
૧૨શ્રી યુ. આઇ. પઠાણAmreli I/c DSM૦૨૭૯૨-૨૩૨૯૦૪૯૪૨૭૩૦૬૩૯૪
૯૪૨૮૭૮૭૨૫૯
dsmamrelicity@gmail.com
૧૩શ્રી આર. કે. દેવલ I/c DSM Bhavnagar/Botad૦૨૭૮-૨૪૪૩૬૮૮૯૪૨૭૩૦૬૩૯૩dsmbhavanagar@gmail.com
૧૪શ્રી એસ. એમ. વસાવા Surat/Tapi૦૨૬૧-૨૫૪૦૪૦૦૯૪૨૯૮૯૯૬૯૭
૯૪૨૬૭૪૩૨૪૮
dsmsuratcity@gmail.com
૧૫શ્રી એન. કે. મોરીJunagadh, Gir Somnath૦૨૮૫-૨૬૫૪૦૮૧૯૪૨૭૩૦૬૩૫૪dsmjunagadhcity@gmail.com
૧૬શ્રીમતી યુ. એસ. ભોયે I/c DSM Kutch૦૨૮૩૨-૨૫૬૬૨૦૯૪૨૭૩૦૬૩૯૭dsmkuttchbhuj@gmail.com
૧૭શ્રી એમ. એસ. ભગોરાI/c DSM Porbandar૦૨૮૬-૨૨૪૯૯૩૧૯૪૨૭૩૦૬૩૯૬dsmporbandarcity@gmail.com
૧૮કુમારી રીના એમ. પરમાર Rajkot/Morbi૦૨૮૧-૨૪૫૪૨૫૯૯૪૨૭૩૦૬૩૯૦dsmrajkotcity123@gmail.com
૧૯શ્રી જિગર પી. ગાંધીSurendranagar૦૨૭૫૨-૨૮૨૫૦૧૯૪૨૭૩૦૬૩૯૫dsmsurendranagarcity@gmail.com
૨૦શ્રી ડી. જે. ગોહીલ I/c DSM Bharuch૦૨૬૪૨-૨૪૦૭૫૦૯૪૨૭૩૦૬૩૮૪dsmbharuchcity@gmail.com
૨૧શ્રી એસ. જે. ખરાડી Ahwa Dang I/c DSM૦૨૬૩૧-૨૨૦૦૦૪૯૪૨૭૩૦૬૩૮૯dsmdangahwacity@gmail.com
૨૨શ્રી ટી. સી. પટેલ Narmada૦૨૬૪૦-૨૨૪૧૯૮૯૪૨૭૩૦૬૩૮૫dsmnarmada@gmail.com
૨૩શ્રી જસવંત પરમારNavsari૦૨૬૩૭-૨૮૬૬૮૮૯૪૨૭૩૦૬૩૮૭dsmnavsaricity@gmail.com
૨૪શ્રી એમ. આઇ. પાઠક Valsad૦૨૬૩૨-૨૪૩૬૫૫૯૪૨૭૩૦૬૩૮૮dsmvalsadcity@gmail.com
૨૫શ્રીમતી ફોરમ પરમારJamnagar/Dev bhumi Dwarka૦૨૮૮-૨૭૫૩૯૯૨૯૪૨૭૩૦૬૩૯૧
૯૪૨૯૦૪૩૨૩૮
dsmjamnagarcity@gmail.com
મુખ્ય લિંક પર જાઓ