અમારા વિષે
Skip Navigation Links   Home   |  અમારા વિષે  |  સંપર્ક

મુખ્ય કચેરી

સરનામું

ગુજરાત રાજય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિમિટેડ
સેકટર-૧૦/એ, "ચ" રોડ,
નવા સચિવાલય પાસે,
ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૪૩
ગુજરાત, ભારત

ફોન : +૯૧-૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭, ૨૩૨૨૧૦૩૮
ફેકસ : +૯૧-૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭, ૨૩૨૨૧૦૩૦
ઇ-મેઇલ: contact.gscscl@gmail.com


સ્થળ

સંપર્ક માહિતી

નામહોદ્દોફોન​ફેક્ષ​મોબાઇલઇ-મેઇલ​
શ્રી રાજેશ પાઠકચેરમેન શ્રી
તથા નિયામક શ્રી
૦૭૯-૨૩૨૨૧૩૧૮૦૭૯-૨૩૨૨૫૧૯૨-chairman-gscsc@gujarat.gov.in
શ્રી મનીષ ભારદ્વાજ (આઈ. એ. એસ)મેનેજિંગ ડિરેકટર ૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૫૯ ૦૭૯-૨૩૨૨૭૦૭-
શ્રી જી. કે. ભટ્ટ ચીફ​ જનરલ મેનેજર૦૭૯-૨૩૨૨૦૪૬૨૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૯૯૭૮૪૦૬૩૬૭gmcomm1-gscsc@gujarat.gov.in
શ્રી પી. આર​. રાણાજનરલ મેનેજર૦૭૯-૨૩૨૨૧૪૪૮૦૭૯-૨૩૨૨૦૪૦૯૯૯૭૮૪૦૫૧૫૪
શ્રીમતિ એમ. એચ. પંડ્યા જનરલ મેનેજર (પર્સોનલ & વહીવટ)૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૫૭૯૭૨૭૭૧૨૮૭૩
શ્રી એમ. એ. સાબુવાલાજનરલ મેનેજર ૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭-૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮
શ્રી એચ.પી.પટેલજનરલ મેનેજર---
મુખ્ય લિંક પર જાઓ