અમારા વિષે
Skip Navigation Links   Home   |  અમારા વિષે  |  સંપર્ક

મુખ્ય કચેરી

સરનામું

ગુજરાત રાજય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિમિટેડ
સેકટર-૧૦/એ, "ચ" રોડ,
નવા સચિવાલય પાસે,
ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૪૩
ગુજરાત, ભારત

ફોન : +૯૧-૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭, ૨૩૨૨૧૦૩૮
ફેકસ : +૯૧-૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭, ૨૩૨૨૧૦૩૦
ઇ-મેઇલ: contact.gscscl@gmail.com


સ્થળ

સંપર્ક માહિતી

ક્રમનામહોદ્દોફોન​ફેક્ષ​મોબાઇલઇ-મેઇલ​
શ્રી મનીષ ભારદ્વાજ (આઈ. એ. એસ)મેનેજિંગ ડિરેકટર૦૭૯-૨૩૨૫૯૭૫૯૦૭૯-૨૩૨૨૭૦૭--
શ્રી એમ.એમ.મકવાણાજનરલ મેનેજર૦૭૯-૨૩૨૨૦૪૬૨૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૦૭૯૯૭૮૪૦૮૯૧૨-
શ્રી પી. આર​. રાણાજનરલ મેનેજર૦૭૯-૨૩૨૨૧૪૪૮૦૭૯-૨૩૨૨૦૪૦૯૯૯૭૮૪૦૫૧૫૪-
શ્રીમતિ એમ. એચ. પંડ્યાઈ.ચા.જનરલ મેનેજર૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૦૩૫૪૯૭૨૭૭૧૨૮૭૩-
શ્રી એમ. એ. સાબુવાલાજનરલ મેનેજર૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭-૯૭૨૭૭૧૨૮૭૮-
શ્રી કે.એસ.મેણાતજનરલ મેનેજર૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૩૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૦૫૭ ૯૮૨૫૨૨૪૦૦૯-
મુખ્ય લિંક પર જાઓ