ઈ-સીટીઝન
Skip Navigation Links   Home   |  ઈ-સીટીઝન  |  મુખ્ય તકેદારી અધિકારી

મુખ્ય તકેદારી અધિકારી

મુખ્ય તકેદારી અધિકારીનું નામ અને હોદ્દો નિવાસ સ્થાનનું સરનામુંટેલીફોન અને મોબાઈલ નંબરઈ-મેઈલ એડ્રેસ
શ્રી એમ.સી.પટેલ સી-૧૮૧, સોમેશ્વર બંગ્લોઝ વિભાગ-૩, ગુલાબ ટાવર રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ કચેરી: ૨૩૨૪૩૯૯૬ નિવાસ સ્થાન: ૨૭૪૩૧૪૮૪ મો.નં. ૯૪૨૯૮૯૯૫૩૪dymgrpers228@gmail.com
મુખ્ય લિંક પર જાઓ