વર્ષ  ૨૦૧૬-૧૭ માટે વચગાળાના ડિવિડન્ટનો ચેક માન. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી, શ્રીમતી  આનંદીબેન પટેલને અર્પણ
Skip Navigation Links   Home   |  વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે વચગાળાના ડિવિડન્ટનો ચેક માન. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી, શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલને અર્પણ

વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે વચગાળાના ડિવિડન્ટનો ચેક માન. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી, શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલને અર્પણ

ગુજરત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમે વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે વચગાળાના ડિવિડન્ટ પેટે રુ. એક કરોડ પચાસ લાખનો ચેક માન. પૂર્વ મુખ્યમંત્રીશ્રી આનંદીબેન પટેલને નિગમના માન. અધ્યક્ષ, શ્રી ભૂપેન્દ્ર લાખાવાલા ધ્વારા માન. શ્રી સી.વી.સોમ આઇ.એ.એસ​., સરકારશ્રીના અગ્ર સચિવશ્રી અને નિગમના મેનેજીંગ ડીરેકટરની હાજરીમાં તા. ૨૩-૦૫-૨૦૧૬ ના રોજ અર્પણ કર્યો

વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે વચગાળાના ડિવિડન્ટનો ચેક માન. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી, શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલને અર્પણ
વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે વચગાળાના ડિવિડન્ટનો ચેક માન. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી, શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલને અર્પણ
વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે વચગાળાના ડિવિડન્ટનો ચેક માન. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી, શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલને અર્પણ
વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે વચગાળાના ડિવિડન્ટનો ચેક માન. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી, શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલને અર્પણ
મુખ્ય લિંક પર જાઓ