અન્ય કામગીરી
Skip Navigation Links   Home   |  અન્ય કામગીરી  |  રાજય સરકારના વિભાગો/સંસ્‍થાઓ માટે સિમેન્‍ટની પ્રાપ્તિ

રાજય સરકારના વિભાગો/સંસ્‍થાઓ માટે સિમેન્‍ટની પ્રાપ્તિ

રાજય સરકારના વિવિધ વિભાગો તેમજ સંસ્‍થાઓ દ્વારા વિવિધ પ્રકારની બાંધકામની પ્રવૃત્તિ થતી હોય છે. રાજય સરકારને અનુભવે જણાયેલ છે કે, વિવિધ વિભાગો દ્વારા ઘણીવાર એકજ પ્રકારના સિમેન્‍ટની ખરીદી અલગ-અલગ ભાવથી કરવામાં આવેલ હોય છે. આવા પ્રસંગો નિવારવા માટે અને રાજય સરકારની સંબંધિત બાંધકામ પ્રવૃત્તિને નિયમિતપણે સિમેન્‍ટની ઉપલબ્‍ધિ બજાર કરતાં વ્‍યાજબી ભાવે થાય તે માટે રાજય સરકાર દ્વાર પરિપત્ર કરીને તમામ વિભાગો/સંસ્‍થાઓને નિગમ દ્વારા જરૂરિયાત મુજબના સિમેન્‍ટની ખરીદી રાજય સરકાર દ્વારા નિશ્‍ચિત કરાયેલ ભાવે નિગમ પાસેથી કરવા જણાવેલ છે. નિગમ વિવિધ વિભાગો/સંસ્‍થાઓને તેઓની જરૂરિયાત અનુસાર સિમેન્‍ટ પૂરો પાડે છે.

સિમેન્ટ કંપનીઓના અધિકારીશ્રીઓ અને ઓફિસની માહિતી જોવા માટે અહીં ક્લીક કરો.

તારીખપરિપત્ર ક્રમાંક​વિગતડાઉનલોડ
૧૭-૦૨-૨૦૧૮સમટ-૧૦૨૦૧૭-૭૪૨-બનિગમ ધ્‍વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆ(તા.૧૭-૦૨-૨૦૧૮) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૦૮-૦૧-૨૦૧૮સમટ-૧૦૨૦૧૭-૭૪૨-બનિગમ ધ્‍વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆ(તા.૦૮-૦૧-૨૦૧૮) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૨૯-૧૧-૨૦૧૭સમટ-૧૦૨૦૧૭-૧-બનિગમ ધ્‍વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆ(તા.૨૯-૧૧-૨૦૧૭) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૧-૧૨-૨૦૧૭સમટ-૧૦૨૦૧૭-૧-બનિગમ ધ્‍વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆ(તા.૧૧-૧૨-૨૦૧૭) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૨-૧૦-૨૦૧૭સમટ-૧૦૨૦૧૭-૧-બનિગમ ધ્‍વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆ(તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૦૧-૦૯-૨૦૧૭સમટ-૧૦૨૦૧૭-૧-બનિગમ ધ્‍વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆ(તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૭) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૨૮-૦૭-૨૦૧૭સમટ-૧૦૨૦૧૭-૧-બનિગમ ધ્‍વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆ(તા.૨૮-૦૭-૨૦૧૭) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૪-૦૬-૨૦૧૭સમટ-૧૦૨૦૧૭-૧-બનિગમ ધ્‍વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆ(તા.૧૪-૦૬-૨૦૧૭) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૨-૦૫-૨૦૧૭સમટ​-૧૦૨૦૧૭-૧-બ​નિગમ ધ્‍વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆ(તા.૧૨-૦૫-૨૦૧૭) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૨-૦૪-૨૦૧૭સમટ​-૧૦૨૦૧૭-૧-બ​નિગમ ધ્‍વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆ(તા.૧૨-૦૪-૨૦૧૭) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૦૮-૦૩-૨૦૧૭સમટ-૧૦૨૦૧૭-૩-જીનિગમ ધ્‍વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆ(તા. ૦૮-૦૩-૨૦૧૭) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૦૮-૦૨-૨૦૧૭સમટ-૧૦૨૦૧૭-૩-જીનિગમ ધ્‍વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆ(તા. ૦૮-૦૨-૨૦૧૭) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૩-૦૧-૨૦૧૭સમટ-૧૦૨૦૧૭-૩-જીનિગમ ધ્‍વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆ(તા. ૧૩-૦૧-૨૦૧૭) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૦૮-૧૨-૨૦૧૬સમટ-૧૦૨૦૧૬-૩-જીનિગમ ધ્‍વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆ(તા. ૦૮-૧૨-૨૦૧૬) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૭-૧૧-૨૦૧૬સમટ-૧૦૨૦૧૬-૩-જીનિગમ ધ્‍વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆ(તા. ૧૭-૧૧-૧૬) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૮-૧૦-૨૦૧૬સમટ-૧૦૨૦૧૬-૩-બ નિગમ દ્વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆર (૧૮-૧૦-૨૦૧૬) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૬-૦૯-૨૦૧૬સમટ-૧૦૨૦૧૬-૩-બ નિગમ દ્વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆર (૧૬-૦૯-૨૦૧૬) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૨૦-૦૮-૨૦૧૬ સમટ-૧૦૨૦૧૬-૩-બ નિગમ ધ્‍વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆર (તા. ૨૦-૦૮અ૨૦૧૬) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૨૫-૦૭-૨૦૧૬સમટ-૧૦૨૦૧૬-૩-બ નિગમ દ્વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆર (તા. ૨૫-૦૭-૨૦૧૬) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૨૮-૦૬-૨૦૧૬સમટ-૧૦૨૦૧૬-૩-બ નિગમ દ્વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆર (તા. ૨૮-૦૬-૨૦૧૬) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૬-૦૫-૨૦૧૬સમટ-૧૦૨૦૧૬-૩-બ નિગમ દ્વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆર (તા. ૧૬-૦૫-૨૦૧૬) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૮-૦૪-૨૦૧૬સમટ-૧૦૨૦૧૬-૩-બ​નિગમ દ્વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆર (તા. ૧૮-૦૪-૨૦૧૬) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૨૮-૦૩-૨૦૧૬સમટ - ૧૦૨૦૧૬-૩-બ​નિગમ દ્વારા સિમેન્‍ટના ભાવનો જીઆર (તા. ૨૮-૦૩-૨૦૧૬) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૧-૦૨-૨૦૧૬સમટ​-૧૦૨૦૧૬-૩-બ​નિગમ દ્રારા સિમેન્ટ ના ભાવનો જીઆર (તા. ૧૧-૦૨-૨૦૧૬) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૨૧-૦૧-૨૦૧૬સમટ-૧૦૨૦૧૬-૩-બનિગમ દ્રારા સિમેન્ટ ના ભાવનો જીઆર (તા.૨૧-૦૧-૨૦૧૬) જોવા માટેપીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૪-૧૨-૨૦૧૫સમટ-૧૦૨૦૧૫-ઓ-ર-બનિગમ દ્રારા સિમેન્ટ ના ભાવનો જીઆર (તા.૧૪-૧૨-૨૦૧૫) જોવા માટેપીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૦૭-૧૧-૨૦૧૫સમટ-૧૦૨૦૧૫-ઓ-૨-બ નિગમ દ્રારા સિમેન્ટ ના ભાવનો જીઆર (તા.૦૭-૧૧-૨૦૧૫) જોવા માટેપીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૦૯-૧૦-૨૦૧૫સમટ​-૧૦૨૦૧૫-ઓ-ર-બનિગમ દ્વારા સિમેન્ટના ભાવનો જીઆર (તા.૦૯-૧૦-૨૦૧૫) જોવા માટેપીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૬-૦૯-૨૦૧૫સમટ-૧૦૨૦૧૫-ઓ-૨-બ નિગમ દ્રારા સિમેન્ટના ભાવનો જીઆર (તા.૧૬-૦૯-૨૦૧૫) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૪-૦૮-૨૦૧૫સમટ-૧૦૨૦૧૫-ઓ-૨-બ નિગમ દ્રારા સિમેન્ટના ભાવનો જીઆર (તા.૧૪-૦૮-૨૦૧૫) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૪-૦૭-૨૦૧૫સમટ-૧૦૨૦૧૫-ઓ-૨-બ નિગમ દ્રારા સિમેન્ટના ભાવનો જીઆર (તા.૧૪-૦૭-૨૦૧૫) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૨-૦૬-૨૦૧૫સમટ-૧૦૨૦૧૫-ઓ-૨-બ નિગમ દ્રારા સિમેન્ટના ભાવનો જીઆર (તા.૧૨-૦૬-૨૦૧૫) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૦૧-૦૬-૨૦૧૫સમટ-૧૦૨૦૧૫-ઓ-૨-બ નિગમ દ્રારા સિમેન્ટના ભાવનો જીઆર (તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૫) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૬-૦૪-૨૦૧૫સમટ-૧૦૨૦૧૫-ઓ-૨-બ નિગમ દ્રારા સિમેન્ટના ભાવનો જીઆર (તા.૧૬-૦૪-૨૦૧૫) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૮-૦૩-૨૦૧૫સમટ-૧૦૨૦૧૫-ઓ-૨-બ નિગમ દ્રારા સિમેન્ટના ભાવનો જીઆર (તા.૧૮-૦૩-૨૦૧૫) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૮-૦૨-૨૦૧૫સમટ-૧૦૨૦૧૫-ઓ-૨-બ નિગમ દ્રારા સિમેન્ટના ભાવનો જીઆર (તા.૧૮-૨-૨૦૧૫) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૭-૦૧-૨૦૧૫સમટ-૧૦૨૦૧૫-ઓ-૨-બનિગમ દ્રારા સિમેન્ટના ભાવનો જીઆર (તા.૧૭-૦૧-૨૦૧૫) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૨૬-૧૧-૨૦૧૪સમટ-૧૦૨૦૧૪-ઓ-૨-બનિગમ દ્રારા સિમેન્ટના ભાવનો જીઆર (તા.૨૬-૧૧-૨૦૧૪) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૧૮-૧૦-૨૦૧૪સમટ-૧૦૨૦૧૪-ઓ-૨-બનિગમ દ્રારા સિમેન્ટના ભાવનો જીઆર (તા.૧૮-૧૦-૨૦૧૪) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૩૦-૦૯-૨૦૧૪સમટ-૧૦૨૦૧૪-ઓ-૨-બનિગમ દ્રારા સિમેન્ટના ભાવનો જીઆર (તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
૦૫-૦૪-૨૦૦૪મટલ-૧૦-૨૦૦૪-૨૩૩-બનિગમ દ્રારા સિમેન્ટની પ્રાપ્તિ તથા ઉપલબ્ધિ બાબતનો જીઆર(તા. ૦૫-૦૪-૨૦૦૪) જોવા માટે પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ.
મુખ્ય લિંક પર જાઓ