વહિવટીતંત્ર
Skip Navigation Links   Home   |  વહિવટીતંત્ર  |  નિયામક મંડળ

નિયામક મંડળ

અ. નં.નામહોદ્દો જોડાયા તારીખટેલી. નં.
શ્રી રાજેશ પાઠકચેરમેન શ્રી૨૪/૧૦/૧૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૩૧૮
૦૭૯-૨૩૨૨૫૧૯૨
શ્રી કમલ દયાની (આઈ. એ. એસ)
અગ્ર સચિવ ,
અન્ન નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોનીબાબતનો વિભાગ
અગ્ર સચિવશ્રી૭/૯/૨૦૧૮૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૬૩
૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૬૫
શ્રી મનીષ ભારદ્વાજ (આઈ. એ. એસ)મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર​શ્રી
૧૧/૦૭/૨૦૧૭૦૭૯-૨૩૨-૫૯૭૫૯
૦૭૯-૨૩૨-૨૧૦૭૨
શ્રી અમૃત પટેલ (આઈ. એ. એસ)
નિયામકશ્રી
અન્ન​ અને નાગરિક પુરવઠા નિયામક.
નિયામકશ્રી૦૬/૦૬/૨૦૧૭૦૭૯-૨૩૨-૫૧૧૭૦
૯૯૮૭૪૦૬૦૦૭
શ્રી જે. ડી. દેસાઈ (આઇ.એ.એસ​.)
કમિશ્નરશ્રી, એમ​.ડી.એમ​.
નિયામકશ્રી ૭/૧૨/૨૦૧૮૯૯૭૮૪૦૫૫૩૪
શ્રી એ. એમ. શર્મા(આઇ.એ.એસ​.)
નિયામકશ્રી , આઇ.સી.ડી.એસ​.
નિયામકશ્રી૭/૧૨/૨૦૧૮૯૯૭૮૪૦૫૯૫૬
શ્રી એસ. છાકછુઆક(આઇ.એ.એસ​.)
નાણાકીય સલાહકાર નાણા વિભાગ.
નિયામકશ્રી ૧૬/૦૧/૨૦૧૯૯૯૭૮૪૪૪૯૫૧
શ્રીમતી પી. ભારથી(આઇ.એ.એસ​.)
સ્ટેટ પ્રોજેક્ટ ડીરેક્ટરશ્રી
મહિલા નિયામકશ્રી ૭/૧૨/૨૦૧૮-
-
શ્રી મહેંદ્ર્ભાઇ એમ. દરજી
ગાંધીનગર
નિયામકશ્રી ૦૮/૧૧/૨૦૧૭-
-
૧૦શ્રી ગજેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ
ગાંધીનગર
નિયામકશ્રી ૦૩/૧૧/૨૦૧૭-
-
૧૧શ્રી રામકુભાઇ એમ. ખાચર
ગાંધીનગર
નિયામકશ્રી ૦૩/૧૧/૨૦૧૭-
-
૧૨શ્રી પ્રતાપભાઇ એમ. કોટક
ગાંધીનગર
નિયામકશ્રી ૦૩/૧૧/૨૦૧૭-
-
મુખ્ય લિંક પર જાઓ