વહિવટીતંત્ર
Skip Navigation Links   Home   |  વહિવટીતંત્ર  |  નિયામક મંડળ

નિયામક મંડળ

અ. નં.નામહોદ્દો જોડાયા તારીખટેલી. નં.
શ્રી રાજેશ પાઠકચેરમેન શ્રી૦૪/૧૧/૨૦૧૭૦૭૯-૨૩૨૨૧૩૧૮
૦૭૯-૨૩૨૨૫૧૯૨
શ્રીમતિ સંગીતા સિંહ (આઈ. એ. એસ)
અધિક મુખ્ય સચિવ,
અન્ન નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોનીબાબતનો વિભાગ
નિયામકશ્રી૦૬/૦૫/૨૦૧૭૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૬૩
૦૭૯-૨૩૨૫૧૧૬૫
શ્રી મનીષ ભારદ્વાજ (આઈ. એ. એસ)મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર​શ્રી
૧૧/૦૭/૨૦૧૭૦૭૯-૨૩૨-૫૯૭૫૯
૦૭૯-૨૩૨-૨૧૦૭૨
શ્રી અમૃત પટેલ (આઈ. એ. એસ)
નિયામકશ્રી
અન્ન​ અને નાગરિક પુરવઠા નિયામક.
નિયામકશ્રી૦૬/૦૬/૨૦૧૭૦૭૯-૨૩૨-૫૧૧૭૦
૯૯૮૭૪૦૬૦૦૭
શ્રી આર​. જી. ત્રિવેદી(આઇ.એ.એસ​.)
કમિશ્નરશ્રી, એમ​.ડી.એમ​.
નિયામકશ્રી ૧૮/૦૭/૨૦૧૬૯૯૭૮૪૦૫૫૩૪
શ્રીમતી મનિષા ચંદ્રા(આઇ.એ.એસ​.)
નિયામકશ્રી , આઇ.સી.ડી.એસ​.
નિયામકશ્રી૩૦/૦૬/૨૦૧૬૯૯૭૮૪૦૫૯૫૬
શ્રી આર. જી. દેસાઇ
નાણાકીય સલાહકાર નાણા વિભાગ.
નિયામકશ્રી ૦૯-૧૧-૨૦૧૬૯૯૭૮૪૪૪૯૫૧
શ્રી જે. જી. પંડ્યા
નિયામકશ્રી, ખેત બજાર અને ગ્રામ્ય અર્થ તંત્ર
નિયામકશ્રી૨૫/૦૬/૨૦૧૪૦૭૯-૨૩૨-૫૩૯૫૧
૦૭૯-૨૩૨-૫૪૫૮૪
શ્રી મહેંદ્ર્ભાઇ એમ. દરજી
ગાંધીનગર
નિયામકશ્રી ૦૮/૧૧/૨૦૧૭-
-
શ્રી ગજેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ
ગાંધીનગર
નિયામકશ્રી ૦૩/૧૧/૨૦૧૭-
-
૧૦શ્રી રામકુભાઇ એમ. ખાચર
ગાંધીનગર
નિયામકશ્રી ૦૩/૧૧/૨૦૧૭-
-
૧૧શ્રી પ્રતાપભાઇ એમ. કોટક
ગાંધીનગર
નિયામકશ્રી ૦૩/૧૧/૨૦૧૭-
-
શ્રીમતી ભારતીબેન અ. શુકલ
ગાંધીનગર
નિયામકશ્રી ૧૬/૧૧/૨૦૧૩૨૩૨૨૯૭૬૬
૦૯૮૯૮૦૪૧૩૭૨
શ્રીમતી હંસાકુંવરબારાજ
આણંદ
નિયામકશ્રી ૨૨-૦૪-૨૦૧૫૯૮૨૫૦૩૬૩૧૩
૧૧શ્રી જગદીશચંદ્ર​ પી. સોની
ધંધુકા
નિયામકશ્રી ૧૬/૧૧/૨૦૧૩૦૨૭૧૩-૨૨૨૬૨૭
૦૯૯૭૯૮૫૯૫૮૮
૧૨શ્રી પ્રતાપરાય એમ. જાની
જામજોધપુર
નિયામકશ્રી ૧૬/૧૧/૨૦૧૩૦૨૮૯૮-૨૨૦૪૪૦
૦૯૪૨૭૭૭૪૨૩૪
૧૩શ્રી ઉત્‍સવકુમાર આર. પરીખ
વાઘોડીયા
નિયામકશ્રી ૧૬/૧૧/૨૦૧૩૦૯૮૨૫૦૩૦૮૭૯
૧૪શ્રી લલીતકુમાર એફ​. ગુગલીયા
વલસાડ
નિયામકશ્રી ૧૬/૧૧/૨૦૧૩૦૨૬૩૨-૨૪૩૩૬૭
૦૯૯૮૨૫૧૧૧૨૯૫
૧૫શ્રી જુગલસિંહજી એમ​. લોખંડ​વાલા
મહેસાણા
નિયામકશ્રી ૧૬/૧૧/૨૦૧૩૦૨૭૬૨-૨૪૪૫૦૦
શ્રીમતી હંસાકુંવરબા રાજ​​,
આણંદ​
નિયામકશ્રી ​૨૨/૦૪/૨૦૧૫૯૮૨૫૦૩૬૩૧૩
મુખ્ય લિંક પર જાઓ